Archiwum kategorii: Dotacje UE

internacjonalizacja

3.5.3 Internacjonalizacja MŚP – nowa dotacja na rozwój eksportu (woj. śląskie)

Miło mi poinformować wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP w województwie śląskim, zainteresowanych promocją swojej działalności na rynkach zagranicznych, iż w roku 2019 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przewidziany został konkurs dla poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP.

Jest to zupełnie nowe poddziałanie, które dotychczas nie było realizowane.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków, konkurs dla poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP został zaplanowany wstępnie na czerwiec 2019 roku.

RPO WSL dotychczas bezpośrednio nie wspierał eksporterów

W perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach RPO WSL – jak dotąd – nie były prowadzone działania wspierające rozwój eksportu, które byłyby dedykowane bezpośrednio przedsiębiorcom MŚP.

Śląskie firmy, zainteresowane promocją działalności za granicą, np. poprzez udział w targach, wystawach czy misjach gospodarczych, nie miały zatem możliwości zrefundowania kosztów tego typu działań przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach swojego RPO.

Przedsiębiorcy MŚP z województwa śląskiego, którzy planowali pozyskanie wsparcia dotacyjnego dla swojej ekspansji eksportowej praktycznie mogli jedynie zainteresować się poddziałaniem Go To Brand (3.3.3 PO IR), realizowanym na szczeblu krajowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Jest to zatem bardzo pożądana zmiana, a śląskie firmy otrzymają na poziomie regionu możliwość uzyskania dofinansowania dla promocji swojej działalności na rynku międzynarodowym.

3.5.3 Internacjonalizacja MŚP – założenia ogólne

Na ten moment nie są znane jeszcze szczegóły dotyczące specyfiki poddziałania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, gdyż dokumentacja jest dopiero na etapie tworzenia przez Instytucję Zarządzającą – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Jak wskazuje jednak aktualna wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP z założenia ma wspierać udział przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa śląskiego w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym.

Ponadto jednym z istotnych dokumentów, wymaganych na etapie aplikowania będzie posiadana przez przedsiębiorcę strategia/plan działalności międzynarodowej.

Prawdopodobny poziom dofinansowania, który należy przewidzieć to 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

Niewykluczone jednak, że w przypadku korzystania z pomocy de minimis poziom ten może być ostatecznie wyższy (maksymalnie do 85%).

Na dzień dzisiejszy nie są niestety dostępne informacje dotyczące m.in.:

 • maksymalnej wartości projektu
 • maksymalnej kwoty dofinansowania
 • szczegółowego katalogu kosztów kwalifikowanych.

Nie ulega jednak wątpliwości, że najprawdopodobniej już w czerwcu 2019 roku śląscy przedsiębiorcy z sektora MŚP uzyskają możliwość promocji działalności na rynku międzynarodowym przy wsparciu z Funduszy Europejskich w ramach swojego RPO.

Tego typu dotacja z pewnością ułatwi wszystkim zainteresowanym firmom wprowadzenie produktów na nowe rynki. Podmiotom już obecnym w eksporcie pomoże natomiast w istotny sposób zorganizować budżet na działania promocyjne i wyznaczyć nowe kierunki rozwoju.

Internacjonalizacja

Go To Brand 2019 – planowany nabór wniosków 3.3.3 PO IR

 

Go To Brand 2019 – sprawdź harmonogram naborów wniosków !

Go To Brand 2019Jest nam miło poinformować, że nabór do poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand będzie kontynuowany w roku 2019.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała harmonogram naborów wniosków na rok 2019 dla Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój.

W ramach przewidzianych naborów znajduje się także poddziałanie Go To Brand 2019 (3.3.3 PO IR).

Go To Brand 2019 – przewidziany harmonogram naboru wniosków:

 • ogłoszenie konkursu: 25 stycznia 2019 r.
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 25 lutego 2019 r.
 • zakończenie naboru wniosków: 4 kwietnia 2019 r.
 • przewidziana kwota alokacji: 150 mln złotych

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat poddziałania Go To Brand 2019.

Oferujemy kompleksową obsługę projektów – zapraszamy !

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – konkurs w roku 2018 ogłoszony !

Informujemy, iż w dniu 30.08.2018 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jako Instytucja Organizująca Konkurs/Pośrednicząca ogłosiła dla poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – konkurs w roku 2018. Poddziałanie 3.3.2 realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego (RPO WM), na lata 2014-2020.

Terminy naboru:

 • rozpoczęcie naboru wniosków: 30.09.2018
 • zakończenie naboru wniosków: 06.11.2018 (g. 15.00)
 • planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2019

Wnioski mogą składać:

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Beneficjenci PO IRW ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – konkurs w roku 2018 – wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu):

a) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

b) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

c) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

d) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

e) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,

f) doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 352 332,49 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – konkurs w roku 2018 – treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie oraz dokumentacja.

Ważne informacje dodatkowe, związane z konkursem w roku 2018:

(I) Wszyscy Wnioskodawcy, którzy rozpoczną realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a nawet przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zobowiązani są od momentu ogłoszenia konkursu do upubliczniania wszelkich zamówień, zgodnych z zasadą konkurencyjności w Bazie Konkurencyjności.

W/w wynika wprost z zapisów par. 25, ust. 5 i 6 Regulaminu Konkursu:

5. Od momentu ogłoszenia konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest do umieszczania zapytań ofertowych na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

6. Warunek, o którym mowa w ust. 5, dotyczy postępowań przeprowadzanych w ramach zasady konkurencyjności. Zgodnie z komunikatem na stronie internetowej: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/publikacja-zapytan-ofertowych-przez-wnioskodawcow-sprawdz-to, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, że od 1 stycznia 2018 r. dla postępowań przeprowadzanych w ramach zasady konkurencyjności stroną właściwą do zamieszczania zapytań ofertowych przez Wnioskodawców, wszczynających postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu konkursu, jest Baza Konkurencyjności.

(II) Nowością w konkursie dla roku 2018 jest obowiązkowy sposób rozliczania kosztów podróży służbowych w sposób uproszczony, z uwzględnieniem tzw. kwot ryczałtowych.

W tym zakresie przyjmuje się trzy kwoty ryczałtowe odpowiednio dla trzech wyodrębnionych obszarów geograficznych, w zależności od lokalizacji imprezy targowo-wystawienniczej, której kwota dotyczy:

a. Polska (PL) = 600,00 PLN/os. (dotyczy imprez targowo-wystawienniczych organizowanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ale poza miejscowością w której mieści się siedziba, oddział lub główne miejsce prowadzenia działalności wnioskodawcy/beneficjenta)

b. Europa (EU) = 2 700,00 PLN/os. (nie dotyczy obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, dla której wyznaczono odrębną kwotę ryczałtową)

c. świat (WR) = 4 700,00 PLN/os. (nie dotyczy obszaru Rzeczpospolitej Polskiej ani obszaru Europy dla których wyznaczono odrębne kwoty ryczałtowe)

W/w kwoty ryczałtowe obejmują w sobie wszelkie wydatki na osobę związane z:

 • zakupem biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych
 • noclegów
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej
 • diet
 • ubezpieczenia na czas podróży
 • uzyskania niezbędnych wiz
 • wykorzystaniem samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce imprezy targowo-wystawienniczej,

co oznacza, że niezależnie od faktycznie poniesionych wydatków dla danej podróży, maksymalny wydatek kwalifikowany dla danej podróży ogranicza się jedynie do w/w wysokości kwot ryczałtowych w przeliczeniu na 1 osobę. Nie ma zatem znaczenia jaka kwota faktycznie zostanie poniesiona. W przypadku wydatkowania większych środków, Beneficjent będzie stratny, natomiast w przypadku, kiedy wyda mniej pieniędzy niż przewiduje kwota ryczałtowa, wówczas stanowi to dla niego dodatkową korzyść.

Zaletę opisanego powyżej sposobu rozliczenia stanowi przede wszystkim fakt, iż nie będzie konieczne przekazywanie do rozliczenia wszystkich dokumentów księgowych związanych z podróżami służbowymi (np. faktur za noclegi czy bilety lotnicze), natomiast istotne będzie udokumentowanie zrealizowania określonych czynności poprzez np. druk delegacji czy też okazanie kart pokładowych. Konieczne będzie także zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie 2 dodatkowych wskaźników produktu specyficznych oraz ich wykonanie w pełnym zakresie, zgodnie ze wskazaniem poniżej:

„Kwoty ryczałtowe w zakresie podróży służbowych w związku z uczestnictwem MŚP w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych weryfikowane będą w oparciu o wskaźniki produktu specyficzne dla zadań objętych mechanizmem kwoty ryczałtowej (uwaga nie są to wskaźniki monitoringowe):

a) Liczba imprez targowo-wystawienniczych, w których przedsiębiorstwo uczestniczyło w charakterze wystawcy

b) Liczba osób w podróżach służbowych w związku z uczestnictwem w imprezach targowo-wystawienniczych

W przypadku niezrealizowania założonych w umowie o dofinansowanie ww. wskaźników objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”).

Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia dowodu/ dowodów potwierdzających uczestnictwo w targach oraz obecność wskazanej liczby osób – sposób weryfikacji oraz dokumenty potwierdzające wykonanie kwoty ryczałtowej zostaną określone w umowie o dofinansowanie.

Go To Brand 2018, 3.3.3 PO IR – wyniki konkursu nr 4 w roku 2018

Informujemy, iż w dniu 21.08.2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand dla konkursu nr 4/2018.

Wszystkie listy projektów rekomendowanych do dofinansowania dla każdego z konkursów w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR Go To Brand dostępne są na stronach PARP.

W konkursie Go To Brand 2018 (konkurs nr 4/2018):

1. w Generatorze Wniosków złożono 666 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 275 356 118,28 zł:

 • 208 wnioski na kwotę 85 350 037,12 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
 • 458 wniosków na kwotę 190 006 081,16 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.

2. dofinansowanie uzyskało:

 • 111 wniosków na kwotę 45 905 661,63 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim
 • 271 wniosków na kwotę 105 453 578,76 zł dla projektów zlokalizowanych w woj. innych niż mazowieckie.

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania w niniejszym konkursie znalazły się także projekty przygotowane przez RP CONSULTING.

Tym bardziej jest nam miło, iż pomimo faktu, iż zasady naboru dla konkursu Go To Brand w roku 2018 zostały mocno zmienione w stosunku do roku 2017 (ze względu na wprowadzenie tzw. kwot ryczałtowych) wykazaliśmy się 100% skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, Go To Brand w konkursie nr 4/2018.

Prowadzimy kompleksową obsługę projektów w ramach poddziałania Go To Brand, 3.3.3 PO IR:

 • pozyskaliśmy dofinansowanie dla projektów Go To Brand w konkursach w roku 2016, 2017 i 2018
 • prowadzimy pełną obsługę projektów dla każdego z w/w konkursów
 • rozliczamy przyznane dofinansowanie dla projektów Go To Brand:
 1. rozliczanych na zasadach standardowych – na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, zgodnie z procedurą zamówień
 2. rozliczanych na podstawie tzw. kwot ryczałtowych
 • jesteśmy skuteczni !
 • posiadamy udokumentowane doświadczenie poparte referencjami naszych Beneficjentów !
 • jesteśmy konkurencyjni cenowo !

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę współpracy !

Wszystkich zainteresowanych współpracą, zapraszamy do kontaktu.

3.3 RPO WSL – Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej – konkurs w roku 2018

Informujemy, że został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej (konkurs w roku 2018)

Instytucja Organizująca – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Informacje o konkursie

Terminy:
1. Termin, od którego można składać wnioski – 07.08.2018 (od godziny 8:00).
2. Termin, do którego można składać wnioski – 18.09.2018 (do godziny 12:00:00).
Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu.
Termin składania wniosków o dofinansowanie nie może ulec skróceniu.
3. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu/rundy konkursu
a) marzec 2019/ I kwartał 2019 – w przypadku, gdy w ramach konkursu zostanie
złożonych do 400 wniosków o dofinansowanie włącznie lub
b) maj 2019/ II kwartał 2019 – w przypadku, gdy w ramach konkursu zostanie
złożonych ponad 400 wniosków o dofinansowanie.

Kto może składać wnioski?
 Mikroprzedsiębiorstwa,
 Małe Przedsiębiorstwa,
 Średnie Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w
procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 15 000 000,00 EUR (64 702 500,00 PLN)

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN

Poziom refundacji:

1. wydatki finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI):

 • 35% – średnie przedsiębiorstwa
 • 45% – mikro- i małe przedsiębiorstwa

2. wydatki finansowane w ramach pozostałych typów pomocy (w tym de minimis): 50%

Treść ogłoszenia o konkursie: 3.3_TiK_RPO_WSL_ogloszenie_o_naborze_2018

2.3.5 Design dla przedsiębiorców (PO IR) – ogłoszenie o konkursie

Informujemy, że PARP ogłosiła konkurs dla poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, realizowanego w ramach II Osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków w terminie od 3 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na rundy.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

 1. dla rundy I – od 3 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.;
 2. dla rundy II – od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.;
 3. dla rundy III – od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
 • 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),

2) uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

 • 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy2 i prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, których siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności

Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko mazurskiego.

 • 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – zasady finansowania projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

– zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 6 189 000,00 zł

– zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie – 63 811 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że dotyczy wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000,00 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 000,00 zł oraz maksymalnie do 1 000 000,00 zł na inwestycję).

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

w zakresie usług proinnowacyjnych:

– 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego,

w zakresie inwestycji początkowej:

– zgodna z mapą pomocy regionalnej.

 • 2.3.5 Design dla przedsiębiorców – rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt oraz nastąpi wprowadzenie go na rynek. Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji niezbędnej do wdrożenia ww. nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Szczegółowe informacje na temat kosztów podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5.

3.3 TiK RPO WSL – konkurs w roku 2018 przyspieszony !

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, konkurs dla Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) zostanie przyspieszony.

Planowane ogłoszenie konkursu w roku 2018: sierpień 2018.

Oryginalna treść komunikatu

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – wyniki konkursu z 2017 roku

Informujemy, iż w dniu 24.04.2018 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  opublikowało listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP, konkurs z roku 2017.

 • W konkursie wpłynęły 133 wnioski,
 • 108 wniosków spełniło kryteria oceny formalnej
 • 72 projekty wybrano ostatecznie do dofinansowania

Jest nam niezwykle miło poinformować, iż wśród projektów rekomendowanych do dofinansowania w niniejszym konkursie znalazły się 3 projekty przygotowane przez RP CONSULTING.

Tym bardziej jest nam miło, iż po raz drugi z rzędu wykazaliśmy się 100%. skutecznością w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP.

Prowadzimy kompleksową obsługę projektów w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP:

 • dla konkursu w roku 2016 przygotowaliśmy 6 pełnych projektów (strategia eksportowa + wniosek o dofinansowanie) – każdy projekt uzyskał dofinansowanie (100% skuteczności)
 • dla konkursu w roku 2017 przygotowaliśmy 3 pełne projekty (strategia eksportowa + wniosek o dofinansowanie) – każdy projekt uzyskał dofinansowanie (100% skuteczności)
 • dodatkowo dla projektów z roku 2016 (projekty trwały do 12 miesięcy) wszystkich naszych Beneficjentów przeprowadziliśmy skutecznie przez całą procedurę rozliczenia dofinansowania oraz dokonywania zamówień w projekcie, dzięki czemu uzyskali wnioskowane refundacje wydatków.

Wszystkich zainteresowanych współpracą, zapraszamy do kontaktu.

Go To Brand 2018 – konkurs ogłoszony !

Go To Brand 2018 - dofinansowanie na rozwoj eksportuInformujemy, że w dniu 1 marca 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr 4 w roku 2018 dla poddziałania GO TO BRAND – 3.3.3 PO IR – WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH

SPRAWDŹ WYNIKI KONKURSU ! >>>

Nabór wniosków w terminie: od 04 kwietnia 2018 r. do 08 maja 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Go To Brand 2018 – Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu: dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Go To Brand 2018 – Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie: wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Go To Brand 2018 – Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000 zł;

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

Go To Brand 2018 – Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

Go To Brand 2018 - dofinansowanie na rozwoj eksportua) jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,

b) co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,

c) branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,

d) branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;

– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;

– do 80% – dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

– do 85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Go To Brand 2018 – Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

a) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

b) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

c) koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

d) koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

e) koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

f) koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

g) koszty reklamy w mediach targowych,

h) koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

i) koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

j) koszty informacyjno-promocyjne projektu. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5. Zasady przeprowadzania konkursu Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

NOWOŚĆ: Możliwość rozliczania wydatków w projekcie metodą uproszczoną – na podstawie kwot ryczałtowych

Dokumentacja konkursowa

Pełna treść ogłoszenia o naborze

1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW), rok 2018 – pula 100 mln złotych na rozwój eksportu w Polsce Wschodniej

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr 4 (1/2018) na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP.

W ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) w roku 2018 możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w przedmiotowym działaniu ponownie uległy zmianom w stosunku do tych, które obowiązywały w roku 2017.

Najważniejsze informacje:

I. Konkurs podzielony został na 2 rundy aplikacyjne – terminy jak poniżej:

 1. dla rundy I – od 27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00);
 2. dla rundy II – od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

II. Beneficjenci:

 • wyłącznie MŚP, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

III. Koszty kwalifikowane projektu:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 3 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją obejmujące:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

3) koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;

5) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

IV. Budżet konkursu:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

1) 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)

lub 2) 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

w tym:

 • maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • maksymalnie 100 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

V. Intensywność wsparcia:

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

VI. Rodzaj i forma udzielanej pomocy:

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Forma pomocy Pomoc finansowa w ramach działania 1.2 jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie