Fundusze 2014-2020

Fundusze Europejskie 2014-2020, czyli perspektywa finansowa 2014-2020 najprawdopodobniej już po raz ostatni w tak znaczący sposób ułatwi rozwój polskim przedsiębiorstwom, bazując na dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Fundusze Europejskie 2014-2020; nowa perspektywa dla Twojej Firmy

Polityka spójności na lata 2014-2020 wprowadza kolejne rozwiązania, dla których znacznie większe znaczenie będzie miał terytorialny wymiar realizacji funduszy europejskich, co pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjałów obszarów, które często wykraczają poza daną jednostkę administracyjną i wymagają wspólnego, wielopoziomowego zarządzania.

Perspektywa finansowa 2014-2020 przewidzuje do realizacji 10 celów tematycznych. Fundusze Europejskie 2014-2020 zakładają 8 programów realizowanych w ramach Polityki Spójności, z czego 7 nadzorowanych jest przez Ministerstwo Rozwoju jako Instytucję Zarządzającą na poziomie centralnym (krajowym), oraz Regionalne Programy Operacyjne, nadzorowane przez Zarządy Województw. Ponadto Wspólna Polityka Rolna i Polityka Rybacka przewiduje realizację 2 programów, nadzorowanych centralnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

I. Polityka Spójności:

1.  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR 2014-2020) – Program dotyczący innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju)

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) – Program dotyczący gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju)

3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC 2014-2020) – Program dotyczący rozwoju cyfrowego (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju)

4. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW 2014-2020) – Program dotyczący Polski Wschodniej – program ponadregionalny (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju)

5. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020) – Program dotyczący rozwoju kompetencji i umiejętności oraz dobrego rządzenia (Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju)

6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020) – Program pomocy technicznej (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju)

7. Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa – 3 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju): 1. Program INTER REG EUROPA 2014-2020, 2. Program EUROPA ŚRODKOWA 2020, 3. Program REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020

8. Regionalne Programy Operacyjne (Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny; Instytucja Zarządzająca: Zarządy Województw)

II. Wspólna Polityka Rolna i Wspólna Polityka Rybacka:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) – Program dotyczący rozwoju obszarów wiejskich (Fundusz: EFRROW; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),

2. Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) – Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich (Fundusz: EFMRR; Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Inteligentny RozwójJednym z ważniejszych programów operacyjnych, które przewidują do realizacji Fundusze Europejskie 2014-2020, jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Program koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw. Będzie to „następca” dotychczasowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w latach 2007-2013. W ramach PO IR realizowane będą 2 główne cele tematyczne, na które składać się będzie w sumie 5 priorytetów inwestycyjnych. Środki na realizację projektów pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Mamy nadzieje, że Fundusze Europejskie 2014-2020 zaoferują Państwu istotne korzyści i możliwości z punktu widzenia rozwoju działalności oraz, że znajdziecie Państwo optymalny dla siebie Program.