Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspiera projekty mające na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Poddziałanie 2.3.2 realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP realizuje priorytet inwestycyjny 1b (II oś PO IR). Głównym celem, który realizuje Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jest zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP wskazuje, iż istnieje potrzeba stymulowania nawiązywania i kontynuacji współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego oraz z dłuższym okresem realizacji. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane przez jednostki naukowe.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jako cel główny wskazuje pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Planuje się, że wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową dla około 1500 przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800 przedsiębiorców z sektora MŚP.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, realizujące projekt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – przedmiot wsparcia

W ramach Poddziałania udzielane będzie wsparcie na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:

a) nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;

b) nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Usługa ta może dotyczyć innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b).

Istotne jest, aby projekt wpisywał się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)Krajowe Inteligentne Specjalizacje

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Poziom i intensywność wsparcia:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów dla konkursu w roku 2016:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000,00zł.
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
2) 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – wydatki kwalifikowane

  • Wydatki kwalifikowane to: zakup usługi, materiały niezbędne do wyświadczenia usługi, zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze związanej z opracowaniem.
  • Wydatki „uzasadnione” – to potrzebne i bezpośrednio związane z realizacją działań uznanych za kwalifikowane i zaplanowane w projekcie.
  • Wydatki „racjonalne” – ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności.
  • Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w dokumentacji aplikacyjnej sposób przeprowadzenia rozeznania rynku oraz wskazanie źródeł danych, na podstawie których określono kwoty poszczególnych wydatków.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – kto może być wykonawcą usługi w ramach projektu?

Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – konkurs w roku 2016:

Ogłoszenie konkursu – 05 maja 2016 r. – sprawdź treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie !

rozpoczęcie naboru wniosków – 6 czerwca 2016 r,

zakończenie naboru wniosków – 30 stycznia 2017 r.

Czas trwania oceny wniosków:

Łączny czas oceny (formalnej i merytorycznej): do 60 dni:

Ocena projektów liczona od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie konkursu, w których zostały złożone, do dnia sporządzenia listy ocenionych projektów w ramach danego etapu konkursu, trwa do 60 dni.

zakres terytorialny: cała Polska

Zapraszamy do kontaktu