Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

2.3.5 Design dla przedsiebiorców (dotacja z PO IR)2.3.5 Design dla przedsiębiorców to poddziałanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), które wspiera projekty mające na celu upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. W ramach poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców dofinansowanie może być udzielone na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa – wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt.

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców realizowane jest w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, w ramach II osi priorytetowej PO IR.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców  jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

2.3.5 Design dla przedsiębiorców – Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, których siedziba oraz oddziały (w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej, Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej adresy wykonywania działalności gospodarczej) nie mieszczą się na terytorium województw Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

2.3.5 Design dla przedsiębiorców – na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

A. USŁUGI DORADCZE (finansowane wyłącznie z pomocy de minimis):

1) uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),

2) uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),

B. INWESTYCJE (finansowane wyłącznie z Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej):

3) realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Istotne jest, aby projekt wpisywał się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – Krajowe Inteligentne Specjalizacje

 • MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU: 36 miesięcy

W okresie 36 miesięcy musi zostać zrealizowany zakres rzeczowo-finansowy projektu, wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu stanowiące rezultat projektu oraz złożony wniosek o płatność końcową. Jeżeli projekt będzie dotyczył wdrożenia produktu, który ze względu na swoją specyfikę, przed wprowadzeniem na rynek, wymaga pozyskania certyfikatów, co ze względów proceduralnych nie będzie możliwe w okresie 36 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu, to za wdrożenie produktu uznaje się termin poprawnego zgłoszenia produktu do certyfikacji oraz przekazanie tego zgłoszenia do PARP.

2.3.5 Design dla przedsiębiorców - jaki jest poziom i intensywność wsparcia?

 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów dla konkursu w roku 2018:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 189 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 63 811 000,00 zł

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że dotyczy wydatków w ramach usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub nowego projektu wzorniczego
 • Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych w ramach poddziałania tj. 1 500 000,00 zł (w tym: maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 000,00 zł oraz maksymalnie do 1 000 000,00 zł na inwestycję).
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

(i) w zakresie usług proinnowacyjnych (finansowane w ramach pomocy de minimis):

- 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego,

(ii) w zakresie inwestycji początkowej (finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej):

- zgodna z mapą pomocy regionalnej.

2.3.5 Design dla przedsiębiorców – terminy konkursu w roku 2018:

 • Konkurs został podzielony na 3 rundy:

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

 1. dla rundy I – od 3 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.;
 2. dla rundy II – od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.;
 3. dla rundy III – od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa

Czas trwania oceny wniosków:

 • łączny czas oceny (jednoetapowa): do 60 dni od daty zakończenia naboru w ramach danej rundy.
 • przewidywany termin rozstrzygnięcia rundy konkursu: do 80 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Zapraszamy do kontaktu