Strategia / Plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

Strategia / Plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa właściwa dla: Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

 • Posiadamy 10 lat udokumentowanego doświadczenia w doradztwie eksportowym oraz pozyskiwaniu dofinansowania na rozwój eksportu
 • Opracowujemy wymagane strategie działalności międzynarodowej dla poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP
 • Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie
 • Prowadzimy projekty i rozliczamy dofinansowanie
 • Obsługujemy procedurę zamówień w projekcie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków
 • Oferujemy kompleksową obsługę projektów w zakresie dotacji na rozwój eksportu
 • Jesteśmy skuteczni !

I. minimalny zakres strategii właściwy dla konkursu nr 2 organizowanego w roku 2017:

Wymagane jest aby strategia / plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa zawierał co najmniej następujące elementy:

 1. analizę i wskazanie rynku / rynków docelowych działalności eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza słabych i mocnych stron), w tym m.in. analizę konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta na docelowym rynku/ rynkach, a także analizę ich słabych i mocnych stron,
 2. opis wyznaczonych celów,
 3. strategię eksportową w zakresie produktu / usługi, w tym opis sposobu/sposobów wejścia na wybrany rynek zagraniczny.
 4. szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej.

Wskazany powyżej minimalny zakres strategii / planu działalności międzynstrategia / plan działalności międzynarodowej - poddziałanie 3.3.2 RPO woj. malopolskiearodowej przedsiębiorstwa jest obligatoryjny dla beneficjentów poddziałania 3.3.2, natomiast w odniesieniu do poddziałania 3.3.1 stanowi rekomendację dla beneficjentów, co do wymagań dla odbiorców wsparcia w zakresie umiędzynaradawiania.

Komponent związany z przygotowaniem strategii / planu działalności międzynarodowej może stanowić nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może przekroczyć 10 tys. PLN.
Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii/planu działalności międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Strategia/plan działalności międzynarodowej może stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie lub może zostać przedstawiona w treści wniosku
o dofinansowanie (odpowiednie sekcja i pole zostaną wskazane w instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie), zawsze jednak musi zawierać co najmniej wskazane powyżej minimalne elementy.

I. minimalny zakres strategii właściwy dla konkursu nr 1 organizowanego w roku 2016:

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP wymaga, aby strategia / plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa został sporządzony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i zawierał co najmniej następujące elementy:

1. analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanych produktów / usług,

2. analizę i wskazanie rynku / rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, w tym analiza konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta, a także analiza ich słabych i mocnych stron,

3. analizę konkurencyjności produktu / usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron,

4. opis wyznaczonych celów,

5. strategię eksportową w zakresie produktu / usługi,

6. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej,

7. szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,

8. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Wskazany powyżej minimalny zakres strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa jest obligatoryjny dla beneficjentów poddziałania 3.3.2, natomiast w odniesieniu do poddziałania 3.3.1 stanowi rekomendację dla beneficjentów, co do wymagań dla odbiorców wsparcia w zakresie umiędzynaradawiania.