Dotacje Eksportowe 2014-2020

Dotacje eksportowe (dotacje na eksport) zostały zapoczątkowane w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013), m.in. poprzez działanie 6.1 Paszport do Eksportu, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które oferowało dofinansowanie na rozwój eksportu dla polskich przedsiębiorców o stosunkowo niskim współczynniku eksportu w prowadzonej działalności.

  • Pozyskujemy dofinansowanie na rozwój eksportu
  • Przygotowujemy wymagane strategie internacjonalizacji
  • Prowadzimy projekty i rozliczamy dofinansowanie

Usługi te realizujemy nieprzerwanie od 2009 roku.

Sprawdź dla kogo pozyskaliśmy dofinansowanie na rozwój eksportu !

euroAktualna perspektywa finansowa (2014-2020) także przewiduje dotacje eksportowe (dotacje na eksport). Tym razem jednak większość programów realizowanych jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach, a zatem dofinansowanie na rozwój eksportu przydzielane jest na szczeblach lokalnych poprzez wybrane dla danego województwa działania.

Dotacje eksportowe (dotacje na eksport) przewidziane są także w ramach programów krajowych: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW).

Dla skutecznego ubiegania się o dofinansowanie rozwoju eksportu często wymaganym dokumentem będzie Plan Rozwoju Eksportu (PRE), który stanowi udokumentowaną strategię eksportową przedsiębiorcy, jak również załącznik do dokumentacji aplikacyjnej. Plan Rozwoju Eksportu w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 zwany jest zamiennie strategią internacjonalizacji, strategią eksportową czy nowym modelem biznesowym w zakresie umiędzynarodowienia. Dokument ten może zawierać również odmienny zakres merytoryczny, który dostosowywany jest do konkretnego działania lub poddziałania, związanego z uzyskaniem dofinansowania na rozwój eksportu. Ważne jednak, żeby sporządzony był w sposób profesjonalny i zawierał istotne i wskazane w dokumentacji konkursowej zagadnienia.

Dotacje eksportowe w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020 (dotacje na eksport), przewidziane w ramach poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają się jak poniżej:

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR):

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw:

2. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW):

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM):

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki:

4. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+):

Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej:

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (RPO WŁ):

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD):

Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw:

  • Poddziałanie nr 1.4.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne,
  • Poddziałanie nr 1.4.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL):

8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO):

9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP:

10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P):

Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP:

11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020):

12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego – RPO Lubuskie 2020:

13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014-2020 (RPO WZ 2014-20):

14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Zaplanuj rozwój eksportu Twojej firmy !

Skorzystaj z dotacji eksportowych !

Rozpocznij internacjonalizację !

Zapraszamy do kontaktu !