Go_Global.pl (GO GLOBAL PL)

GO_GLOBAL.PL – WSPARCIE INNOWACYJNYCH FIRM KOMERCJALIZUJĄCYCH WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA RYNKACH ŚWIATOWYCH

I konkurs w roku 2015 w ramach nowego Programu GO_GLOBAL.PL już ogłoszony !

Sprawdź szczegóły i zapytaj do dotację !

GO_GLOBAL.PL to pilotażowe przedsięwzięcie wdrażane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Przedsięwzięcie to skierowane jest do sektora MŚP i miało dotychczas 3 edycje (I – rok 2012, II – rok 2013, III – rok 2014). Zgodnie z przewidywaniami, program GO GLOBAL PL będzie kontynuowany także w 2015 roku oraz latach kolejnych. Aktualnym celem Programu będzie Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm. Nowa perspektywa przewiduje 3 kolejne edycje programu (2015, 2016, 2017), a łączny budżet zakłada 15 mln PLN na przedsięwzięcia w ramach Programu GO GLOBAL PL.

Poczynione przez NCBiR podsumowanie rezultatów dotychczasowego pilotażowego przedsięwzięcia GO GLOBAL PL Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych pozwala stwierdzić, że innowacyjny instrument wsparcia młodych i ambitnych polskich firm komercjalizujących wyniki prac B+R w zakresie zaawansowanych technologii w różnych sektorach gospodarki spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Ponadto sygnały płynące od zagranicznych instytucji tworzących międzynarodowe ekosystemy wspierania innowacyjnych firm z sektora wysokiej i średniowysokiej techniki skłaniają do uznania, że zaproponowane przez przedsięwzięcie GO GLOBAL PL pozytywnie wpływa na szanse osiągnięcia sukcesu przez polskie firmy w ich dalszym rozwoju poprzez otwarcie się na rynki globalne. Dotychczasowe dane, zgromadzone przez NCBiR, dotyczące realizacji pilotażowego przedsięwzięcia GO GLOBAL PL prezentują poniższe wyniki:

  • 203 – liczba złożonych aplikacji w III edycjach,
  • 50 – liczba podpisanych umów o dofinansowanie,
  • ponad 11 mln zł – łączna wartość dofinansowanych projektów,
  • ponad 1,5 mln zł – łączna wartość wkładu własnego przedsiębiorców,
  • 29 – liczba zakończonych projektów.

Warte zwrócenia uwagi są także dotychczasowe rezultaty wdrażania przedsięwzięcia GO GLOBAL PL, które NCBiR zweryfikowało na podstawie złożonych raportów końcowych:

  • ponad 80% beneficjentów udało się znaleźć przynajmniej jednego partnera biznesowego na rynkach zagranicznych,
  • blisko co piąty beneficjent otworzył biuro lub przedstawicielstwo na rynku zagranicznym w wyniku realizacji projektu,
  • co trzeci beneficjent odnotował bezpośredni wpływ realizowanego projektu na wzrost sprzedaży oferowanych produktów lub usług,
  • 17% beneficjentów udało się w ramach trwającego projektu pozyskać inwestora finansowego.

Pozytywne efekty pilotażowego przedsięwzięcia GO GLOBAL PL motywują do dalszych działań ukierunkowanych na  budowanie przez polskich innowatorów potrzebnych im kompetencji oraz umożliwienie lepszego przygotowania do ekspansji globalnej. W związku z powyższym projekt GO_GLOBAL.PL będzie kontynuowany w latach 2015-2017Głównym celem programu pozostanie zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez opracowanie kompleksowej i zindywidualizowanej strategii wejścia na wybrane rynki światowe i jej weryfikację podczas osobistych spotkań z lokalnymi parterami biznesowymi oraz przedstawicielami inwestorów np. venture capital. Przewidywane jest, że tak jak dotychczas będzie to stanowiło istotny bodziec do dalszego rozwoju polskich firm komercjalizujących wyniki prac B+R i umożliwi im zaznaczenie swojej obecności na rynkach globalnych poprzez pozyskanie nowych partnerów biznesowych oraz inwestorów kapitałowych.

I konkurs w roku 2015 w ramach nowego Programu GO_GLOBAL.PL już ogłoszony !

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami