GO_GLOBAL.PL, I konkurs 2015

I konkurs w ramach Programu GO_GLOBAL.PL – Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

GO GLOBAL PL, I konkurs 2015:

został ogłoszony w dniu 24 kwietnia 2015 roku

Nabór wniosków będzie trwał od 11 maja do 15 lipca 2015 r.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 000 zł.

Wymagany wkład własny wynosi minimum 15% wartości projektu.

GO GLOBAL PL, I konkurs 2015 – Działania podlegające dofinansowaniu:

 • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
 • weryfikacja opracowanej strategii.

Czym jest program Go_Global ?

Program pn. GO_GLOBAL.PL stanowi kontynuację rozpoczętego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w październiku 2012 r. przedsięwzięcia pilotażowego o tej samej nazwie, którego celem pozostaje zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych produktów i usług polskich innowacyjnych firm, powstałych jako rezultat prac badawczych lub rozwojowych. Program został ustanowiony na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, ze zm.), zwanej dalej ustawą, stanowiącym, iż do zadań Centrum należy m.in. wspieranie komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

Wyżej sformułowany cel Programu będzie też zgodny z ustawą w jej art. 29 ust. 1 – jako jedno z zadań Centrum wskazane jest „pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, w szczególności przez współfinansowanie przedsięwzięć prowadzonych przez podmiot posiadający zdolność do zastosowania wyników projektu w praktyce”. Program GO GLOBAL PL wpisuje się również w działalność Centrum, którego misją jest m.in. wsparcie polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. Program GO GLOBAL PL koncentruje się na wsparciu polskich innowacyjnych firm zainteresowanych komercjalizacją wyników prac badawczych lub rozwojowych na rynkach zagranicznych.

Przedsięwzięcie to skierowane jest do sektora MŚP i miało dotychczas 3 edycje (I – rok 2012, II – rok 2013, III – rok 2014). Zgodnie z przewidywaniami, program GO GLOBAL PL będzie kontynuowany także w 2015 roku oraz latach kolejnych. Aktualna perspektywa przewiduje 3 kolejne edycje programu (2015, 2016, 2017), a łączny budżet zakłada 15 mln PLN na przedsięwzięcia w ramach GO_GLOBAL.

Na potrzeby realizacji Programu przyjmuje się definicję komercjalizacji jako „spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału”, jak również jako proces polegający na „udostępnieniu innym podmiotom, głównie przedsiębiorcom, nowego produktu, metody czy rozwiązania, w celu uzyskania korzyści majątkowych na zasadach rynkowych.”

Do kogo adresowany jest Program GO_GLOBAL.PL ?

Adresatami Programu GO GLOBAL PL są istniejące firmy z sektora wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Koncentracja na tej grupie działań pomocowych przez Centrum wpisuje się w politykę Centrum wspierania firm opartych na B+R w ramach innych programów pomocowych oferowanych przez NCBR oraz odróżnia oferowany instrument od innych istniejących programów wsparcia dla firm funkcjonujących w Polsce, zainteresowanych wyjściem na rynki międzynarodowe. Program skierowany jest do ambitnych przedsiębiorców prowadzących prace o charakterze B+R, którzy dysponują unikalnym produktem, ale brak im środków, specjalistycznych umiejętności oraz kontaktów, by szybko ten produkt skomercjalizować na rynku globalnym (czyli wprowadzić go na rynki międzynarodowe).

DEFINICJA WYSOKIEJ I ŚREDNIOWYSOKIEJ TECHNIKI WG EUROSTATU Dział(y) gospodarki (wg NACE Rev. 2):

A. Zaawansowana technika w przemyśle:

 • 21. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 26. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • 30.3 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

B. Średnio-zaawansowana technika w przemyśle:

 • 20. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
 • 25.4 Produkcja broni i amunicji
 • 27. Produkcja urządzeń elektrycznych
 • 28. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
 • 30.2 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • 30.9 Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 32.5 Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych

C. Usługi zaawansowanej techniki

 • 59. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 60. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 61. Telekomunikacja
 • 62. Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
 • 63. Działalność usługowa w zakresie informacji
 • 72. Badania naukowe i prace rozwojowe

Jak wygląda budżet Programu GO_GLOBAL.PL, zasady finansowania oraz harmonogram naborów wniosków ?

 • maksymalna wysokość dofinansowania projektu – 150 tys. zł;
 • minimalny wkład własny wnioskodawcy – 15%;
 • dofinansowanie udzielane przez NCBR stanowić będzie pomoc de minimis, w związku z czym jego przyznanie oraz wysokość uzależnione będą od spełniania przez wnioskodawcę warunków przyznania pomocy de minimis określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydanym na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
 • budżet Programu wynosi 15 mln zł (indykatywne założenia: 3-5 mln zł na rok 2015, 3-5 mln zł na rok 2016, 3-5 mln zł na rok 2017);
 • planowana liczba wspartych projektów – 100;
 • nabory wniosków o dofinansowanie projektów będą prowadzone minimum raz w roku w latach 2015-2017, aż do wyczerpania budżetu Programu;
 • okres realizacji projektu – maksymalnie 6 miesięcy;
 • w celu zmaksymalizowania efektywności publicznych nakładów na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych w umowach o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania zostanie wprowadzony warunek, że jeżeli w okresie do 3 lat od zakończenia projektu, na który przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie z NCBR, dokona on sprzedaży poza granice RP przedsiębiorstwa lub praw do technologii będącej przedmiotem komercjalizacji w ramach projektu, zostanie on zobowiązany do zwrotu 5-krotności dofinansowania.

Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa przekazywanych NCBR jako dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków prywatnych, pochodzących od przedsiębiorców (jako ich wkład własny).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w Programie GO_GLOBAL.PL ?

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w Programie GO GLOBAL PL musi spełniać łącznie wszystkie poniższe 4 warunki:

a) jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą,

b) posiada siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

c) posiada wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) na dzień składania wniosku;

d) prowadzi działalność gospodarczą w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki, zgodnie z definicją Eurostatu.

Jakie są koszty kwalifikowane w Programie GO_GLOBAL.PL ?

Koszty kwalifikowane w Programie GO_GLOBAL.PL obejmuję poniższe grupy kosztów:

1. E – koszty usług doradczych i równorzędnych

Koszty usług doradczych i usług równorzędnych nabytych na warunkach rynkowych, wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego dofinansowaniem, koszty te zostają uznane jedynie w wysokości od 50% do 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. W szczególności dofinansowaniu podlegać będą koszty:

2. Op – Inne koszty operacyjne (poza kosztami inwestycyjnymi, które nie są kwalifikowane)

w tym:

 • koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą,
 • koszty delegacji,
 • koszty promocji projektu (koszty promocji projektu zostają uznane jedynie w wysokości do 10 tys. zł).

W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:

 • koszty uczestnictwa w konferencjach (maksymalnie 3 osoby uczestniczące w realizacji projektu) – nie dotyczy kosztów organizacji konferencji,
 • koszty delegacji osób zatrudnionych przy realizacji projektu,
 • koszty promocji projektu (tu – koszt stworzenia obcojęzycznej strony internetowej na potrzeby projektu Go_Global, publikacji prasowych w celu promocji projektu – a nie produktu/usługi), koszty promocji projektu zostają uznane jedynie w wysokości do 10 tys. zł.

3. O – Koszty ogólne

ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu, rozliczane ryczałtowo, przy czym koszty te uznaje się w wysokości do 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych bezpośrednich Op*25% = O, z wyłączeniem kategorii E.

W ramach tej kategorii mieszczą się m.in. następujące rodzaje kosztów:

 • koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym: koszty wynajmu, czynszu, sprzątania i ochrony pomieszczeń,
 • koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji Projektu,
 • koszty utrzymania infrastruktury – koszty mediów (elektryczności, gazu, ogrzewania, wody), utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń,
 • koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego, technicznego i pomocniczego związanego ze stałą działalnością jednostki i tylko w pośredni sposób związanego z realizacja Projektu (kierownicy jednostki, księgowość, kadry, BHP),
 • usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie,
 • koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i ksero
 • koszty urządzeń i sprzętu biurowego,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych.

Wymieniony katalog nie jest katalogiem zamkniętym.

Koszty ogólne rozliczane są ryczałtem, jako procent od kosztów kwalifikowanych kategorii Op, zgodnie ze wzorem:

O = Op x max 25%

Koszty ogólne rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. Wykonawca nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako koszty ogólne.