Priorytet inwestycyjny 3.2(3b)

Priorytet inwestycyjny 3.2 (3b) – PI 3.bopracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Priorytet inwestycyjny 3.2 (3b) – PI 3.b – realizowany jest w ramach celu tematycznego 3. (CT 3) Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR). Ostatecznie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) Priorytet Inwestycyjny 3.2 (3b) – PI 3.b – nie znalazł bezpośredniego odniesienia, a za kwestie związane z internacjonalizacją w PO IR odpowiada Priorytet Inwestycyjny 3c (PI 3c) – Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług – który realizuje cel szczegółowy 5. Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.

Ze względu na to, że wsparcie internacjonalizacji na większą skalę zostało w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 przesunięte na szczebel regionalny, Priorytet inwestycyjny 3.2 (3b) – PI 3.b – będzie realizowany głównie za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla danego województwa, a także w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW). Każdy z tych Programów przewiduje także indywidualny zakres działań, które realizować będzie Priorytet inwestycyjny 3.2 (3b) – PI 3.b., a zatem poszczególne działania realizowane za ich pośrednictwem w zakresie wsparcia internacjonalizacji mogą się różnić w odniesieniu do każdego z Programów co do zakresu wydatków objętych wsparciem oraz rodzaju przedsięwzięć.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa (UP), wsparcie inwestycji rozwojowych związanych ze zwiększeniem międzynarodowej ekspansji polskich przedsiębiorstw – internacjonalizacja MŚP, przyczyni się do wzrostu eksportu towarów i usług. W ramach CT3 będą realizowane projekty wzmacniające partnerstwo biznesowe przedsiębiorstw. Wzrośnie efektywność funkcjonowania klastrów, również tych o znaczeniu regionalnym bądź lokalnym. Szczególnego znaczenia nabiera współpraca między przedsiębiorstwami na poziomie makroregionalnym UE, w szczególności w regionie Morza Bałtyckiego. Wykorzystując potencjał komplementarności i synergii polskie przedsiębiorstwa włączając się we współpracę transnarodową wykorzystają doświadczenie i praktykę w istniejących łańcuchach wartości biznesowych. W tych właśnie aspektach zastosowanie znajdą realizacje poprzez Priorytet Inwestycyjny 3.2 (3b) – PI 3.b – który w ramach nowej perspektywy dotacyjnej 2014-2020 odpowiada w głównej mierze za przedsięwzięcia związane z internacjonalizacją działalności przedsiębiorstw.