Strategia internacjonalizacji

Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa, znana także jako strategia eksportowa, nowy model biznesowy internacjonalizacji, strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa bądź plan rozwoju eksportu, to dokument strategiczny zawierający określone badania i analizy, związane z rozwojem działalności eksportowej przedsiębiorstwa oraz wprowadzeniem produktów bądź usług na wybrane rynki zagraniczne.

Specjalizujemy się w usługach związanych z:

  • przygotowywaniem strategii eksportowych
  • pozyskiwaniem dofinansowania na rozwój eksportu

Usługi te realizujemy nieprzerwanie od 2009 roku.

Poznaj opinie naszych klientów, dla których wykonaliśmy strategię internacjonalizacji oraz pozyskali dofinansowanie na rozwój eksportu !

wspolpraca_sprzedaz2Strategia internacjonalizacji (strategia eksportowa) zawiera opis zagadnień, związanych m.in. z analizą możliwości eksportowych firmy, analizą i wskazaniem rekomendowanych rynków docelowych ekspansji zagranicznej, opisem sposobu wejścia do wybranych krajów, analizą i doborem odpowiednich narzędzi promocyjnych i metod marketingowych, analizą mocnych i słabych stron oferty produktowej pod kątem wybranych krajów, analizami i porównaniem oferty bezpośrednich konkurentów firmy na rekomendowanych rynkach zagranicznych czy też analizą możliwych źródeł finansowania przedsięwzięcia eksportowego.

Zakres merytoryczny opracowania może zostać dostosowany indywidualnie do oczekiwań firmy, które zleca wykonanie strategii internacjonalizacji, niemniej jednak kluczowymi elementami zwykle są badania wybranych rynków eksportowych oraz analizy działającej na nich konkurencji, a także zaplanowanie optymalnego sposobu wejścia do poszczególnych krajów.

Strategia internacjonalizacji (strategia eksportowa) stanowi kompletny plan marketingowy wprowadzenia produktu na wybrane rynki eksportowe oraz koncepcję rozwoju internacjonalizacji w oparciu o zdefiniowany model biznesowy. Dokument tego typu powinien funkcjonować w każdej fimie, która ma na uwadze ekspansję zagraniczną, a tym bardziej, kiedy jest już w trakcie jej realizacji.

Strategia internacjonalizacji (strategia eksportowa) jest także dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o dofinansowanie rozwoju działalności eksportowej z programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 definiuje znaczną liczbę działań bezpośrednio ukierunkowanych na dofinansowanie internacjonalizacji działalności polskich przedsiębiorców. Są to działania realizowane zarówno na szczeblu krajowym (PO IR, PO PW), jak również w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych. Każde z tych działań wymaga jednak posiadania przez przedsiębiorstwo ubiegające się o dofinansowanie rozwoju eksportu strategii internacjonalizacji. Część programów wymaga złożenia tego typu dokumentu od razu, tzn. na etapie ubiegania się o dofinansowanie realizacji zaplanowanych działań eksportowych, inne natomiast przewidują stworzenie takiej specjalistycznej strategii jako nowego modelu biznesowego, który wyznaczy dopiero optymalną strategię rozwoju eksportu i będzie następnie warunkiem ubiegania się o współfinansowanie jej wdrożenia.

Jako firma doradcza specjalizujemy się w usługach związanych z przygotowaniem nowego modelu biznesowego internacjonalizacji, czyli strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Specjalistyczne plany rozwoju eksportu przygotowywaliśmy także na potrzeby współfinansowania rozwoju eksportu w ramach działań realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013. Realizujemy je także w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

Chcesz dowiedzieć się więcej ?

Zapraszamy do kontaktu !