Archiwa tagu: strategia/plan działalności międzynarodowej

PODDZIAŁANIE 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP – wymagana strategia / plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa !

Strategia / plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa wymaganym dokumentem przy ubieganiu się o dofinansowanie rozwoju eksportu w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MSP !

Chcesz ubiegać się o dofinansowanie rozwoju eksportu w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MSP ?
Musisz opracować strategię / plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa !

Informujemy, że najprawdopodobniej już w II połowie lutego 2016 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłosi konkurs w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP ma na celu wsparcie ekspansji eksportowej małopolskich MŚP oraz umożliwienie im refundacji wydatków związanych m.in. z udziałem w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, wyszukiwaniem partnerów handlowych oraz uzyskaniem wymaganych dokumentów, niezbędnych do wprowadzenia produktów na rynki zagraniczne.

O dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, niemniej jednak preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP obejmuje 2 typy projektów:

 1. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
 2. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

UWAGA !

Aby móc ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, należy wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedstawić wymaganą strategię/plan działalności międzynarodowej, zawierającą wszystkie wskazane przez Instytucję Pośredniczącą elementy.

Opracowujemy strategie i plany działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa !

Mamy w tym udokumentowane doświadczenie !

Skorzystaj z naszych usług, opracuj profesjonalną strategię / plan działalności międzynarodowej Twojego przedsiębiorstwa i zyskaj dofinansowanie na rozwój eksportu !

Wdrożenie Twojej strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu), na które możesz uzyskać dofinansowanie:

 1. doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 2. doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),
 3. doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,
 4. doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),
 5. doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 6. udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą.

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP – informacje na temat możliwego wsparcia dotacyjnego

 • maksymalna wartość przyznanego dofinansowania: 200 tys. zł
 • maksymalny poziom wsparcia: 50% wydatków kwalifikowanych (w tym refundacja kosztów przygotowania strategii / planu działalności międzynarodowej przez firmę zewnętrzną)

Strategia / plan działalności międzynarodowej – wymagany zakres merytoryczny dokumentu:

  1. analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem oferowanych produktów / usług,
  2. analizę i wskazanie rynku / rynków docelowych działalności eksportowej, pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, w tym analiza konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta, a także analiza ich słabych i mocnych stron,
  3. analizę konkurencyjności produktu / usługi na każdym ze wskazanych rynków docelowych, w tym analiza ich słabych i mocnych stron,
  4. opis wyznaczonych celów,
  5. strategię eksportową w zakresie produktu / usługi,
  6. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji strategii eksportowej,
  7. szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej,
  8. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Wskazany powyżej minimalny zakres strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa jest obligatoryjny dla beneficjentów poddziałania 3.3.2

Chcesz pozyskać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP ?

Opracujemy dla Ciebie strategię oraz przygotujemy dokumentację aplikacyjną !

Zapraszamy do kontaktu !