Wsparcie internacjonalizacji PO PW – Polska Wschodnia

Wsparcie internacjonalizacji w ramach PO PW – Program Operacyjny Polska Wschodnia realizowane jest w ramach osi priorytetowej I. PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA bezpośrednio poprzez Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP i realizuje priorytet inwestycyjny 3b (3.2) – PI 3b (PI 3.2) – opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji.

Celem szczegółowym jest zatem zwiększona aktywność MŚP z Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach PO PW – Program Operacyjny Polska Wschodnia zostanie skierowane na rzecz wzrostu międzynarodowej aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej. Obejmować ono będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach PO PW – Program Operacyjny Polska Wschodnia jako główny przedmiot wsparcia stawia m.in.:

Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa  i  jego  oferty  pod  kątem  eksportu  oraz  aktywnego  poszukiwania  partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach PO PW – Program Operacyjny Polska Wschodnia w  szczególności  adresowane  będzie  do  MŚP  inicjujących  działalność  związaną z internacjonalizacją na danym rynku.

Typy beneficjentów – MŚP

Terytorialny obszar realizacji:
Wsparcie internacjonalizacji w ramach PO PW – Program Operacyjny Polska Wschodnia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b (PI 3b) obejmuje realizację przedsięwzięć z obszaru Polski Wschodniej wskazanej w Umowie Partnerstwa jako obszar strategicznej interwencji Państwa (OSI).

KIERUNKOWE ZASADY WYBORU PROJEKTÓW
Wsparcie internacjonalizacji w ramach PO PW – Program Operacyjny Polska Wschodnia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b (PI 3b) dofinansowaniem obejmie projekty wyłaniane w trybie konkursowym. Działanie  będzie  realizowane  według  jednakowych  standardów  przyjętych  na  poziomie makroregionalnym dla wszystkich województw z Polski Wschodniej.  Ewentualny udział MŚP w krajowych i międzynarodowych targach i misjach gospodarczych stanowić będzie integralną i niedominującą cześć projektu związanego z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego.
Preferowane będą projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla 2 województw z Polski Wschodniej.
Wybór  projektów  będzie  następował w  wyniku  oceny  poszczególnych  przedsięwzięć w  oparciu o kryteria  zatwierdzone  przez  Komitet  Monitorujący.  Stosowane  kryteria  oceny  będą niedyskryminacyjne,  przejrzyste  i  będą uwzględniać ogólne  zasady  ustanowione  w  art.  7  i  8 rozporządzenia ogólnego, tj. w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji, a także  zrównoważonego  rozwoju  oraz  przyczyniających  się do  promocji  zielonej  i  zrównoważonej gospodarki.

Główna forma wsparcia – Wsparcie internacjonalizacji w ramach PO PW – Program Operacyjny Polska Wschodnia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b (PI 3b) nie planuje wykorzystania instrumentów finansowych. Główną formę wsparcia stanowić będą bezzwrotne dotacje.

W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b (PI 3b) nie przewiduje się dużych projektów.