wsparcie internacjonalizacji – RPO WiM (Warmia i Mazury)

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO WiM (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury), lata 2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO WiM realizowane będzie w ramach 1. osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, lata 2014-2020 – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

Działanie eksportowe w województwie warmińsko-mazurskim realizowane są poprzez:

Oś Priorytetowa Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur realizować będzie dwa cele tematyczne polityki spójności, tj.:

 • Cel 1 „wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”
 • Cel 3 „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” w zakresie przewidzianym dla Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Połączenie dwóch ww. celów tematycznych sprzyja zachowaniu logiki wsparcia skierowanego na podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Realizacja zarówno celu tematycznego 1 (który koncentruje się na wzmacnianiu rozwoju technologicznego i innowacji), jak i celu 3 (nastawionego na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw) dąży do wzrostu gospodarczego. Ma być to wzrost budowany na bazie innowacyjności, internacjonalizacji a przede wszystkim sprzyjać wydobyciu potencjałów firm funkcjonujących w regionie oraz oparciu ich konkurencyjności o nowoczesne rozwiązania.

Internacjonalizacja w ramach RPO WiM wspierana będzie w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3.2 (PI 3.2) – „Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia”.

Atrakcyjność oferty gospodarczej regionu postrzegana jest zarówno jako aktywność podmiotów
gospodarczych na rynkach zagranicznych, jak również wizerunek województwa kreowany wśród szeroko rozumianych klientów (inwestorów, kontrahentów, turystów). Zarówno internacjonalizacja firm, jak i działania proinwestycyjne oraz promocja gospodarcza, w tym turystyczna regionu, muszą zostać dopasowane do faktycznych potrzeb odbiorców. Wsparcie musi skoncentrować się wokół inicjatyw proeksportowych, budowania trwałych więzi gospodarczych.

Wsparcie Internacjonalizacji w ramach RPO WiM ukierunkowane będzie na dostarczenie przedsiębiorstwom z tego regionu niezbędnych usług wspomagających podejmowanie decyzji o poszerzeniu rynku zbytu, organizacji wymiany międzynarodowej oraz składaniu oferty odbiorcom zagranicznym, poczynając od uświadamiania potrzeby i korzyści płynących z internacjonalizacji. Działania te opierać się będą o podejście popytowe – dostosowane do faktycznych potrzeb przedsiębiorstw oraz uzupełnione zostaną wsparciem inwestycyjnym na wprowadzenie zmian związanych z poszerzeniem obszaru działalności gospodarczej (dostosowanie procesu produkcji, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacja, logistyka). Warunkiem uzyskania wsparcia inwestycyjnego będzie wykazanie
faktycznego związku planowanej inwestycji z działalnością eksportową przedsiębiorstwa.
Preferencje uzyskają podmioty funkcjonujące w obszarach inteligentnych specjalizacji regionalnych. Działania zaplanowane w RPO WiM będą komplementarne ze wsparciem oferowanym w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli uzyskać diagnozę potrzeb w obszarze internacjonalizacji a następnie dostosowane do nich usługi doradcze obejmujące m.in. wybór odpowiednich metod i narzędzi strategicznych wejścia na rynek zagraniczny oraz poszukiwanie możliwości eksportowych na nowych rynkach zbytu dla asortymentu danego MŚP.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO WiM jako przykładowe działania i typy przedsięwzięć wskazuje:

– wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu (w tym działania zwiększające świadomość przedsiębiorstw o potrzebie i korzyściach internacjonalizacji) – usługi związane z internacjonalizacją MŚP, w tym:

 • dostarczanie informacji na temat dostępnych funduszy i instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie eksportu (kredyty i gwarancje rządowe, ubezpieczenia kredytów, programy na udział przedsiębiorców w targach i wystawach);
 • badanie i weryfikacja wiarygodności konkretnych biznesowych partnerów zagranicznych przede wszystkim z rynków wschodnich;
 • udział przedsiębiorstw w międzynarodowych (krajowych i zagranicznych) targach, wystawach branżowych, misjach gospodarczych, spotkaniach brokerskich, kooperacyjnych);
 • pomoc prawna związana z internacjonalizacją firm;

− wsparcie inwestycyjne rozwoju przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją;

– promocja gospodarcza regionu (projekty sieciowe) wraz z profesjonalizacją obsługi:

 • inwestycyjna,
 • oferty biznesowej regionu,
 • turystyczna.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO WiM ukierunkowane będzie na takich beneficjentów jak:

 • przedsiębiorstwa;
 • samorząd województwa;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • instytucje otoczenia biznesu.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO WiM obejmie terytorialnie cały obszar województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast jako główną formę wsparcia przewiduje dotacje bezzwrotne. Nie przewiduje się w tym zakresie wykorzystania innych instrumentów finansowych.