wsparcie internacjonalizacji – RPO woj. kuj.-pomorskie

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa kujawsko-pomorskiego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, lata 2014-2020)

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa kujawsko-pomorskiego realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. – Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, realizując Priorytet Inwestycyjny 3.2 (PI 3.2) – 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia. Głównym kierunkiem działania jest budowanie efektywnego otoczenia wspierającego przedsiębiorstwa i przyczynianie się do innowacji, przedsiębiorczości i internacjonalizacji.

Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP:

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa kujawsko-pomorskiego związane jest z potrzebą wsparcia procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z regionu a także promocji gospodarczej, turystycznej i kulturalnej województwa w wymiarze krajowym
i międzynarodowym. Ponadto, rozwój nowych modeli biznesowych, a w szczególności internacjonalizacja przedsiębiorstw przyczyni się do realizacji założeń
projektu przewodniego Polityka przemysłowa w erze globalizacji. Nowe modele biznesowe są konieczne, aby sprostać konkurencji. Realizacja priorytetu wpisuje się w obszar
priorytetowy KPR – Innowacyjność dla wzrostu gospodarczego, a także w zapisy Umowy Partnerstwa 2014-2020.

Internacjonalizacja w ramach RPO dla województwa kujawsko-pomorskiego ma na celu wspieranie takich przedsięwzięć jak:

  • wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub utworzeniu wspólnej oferty rynkowej,
  • udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji oraz warunkach inwestowania na
    określonych rynkach.

Pomoc będzie przeznaczona również na wsparcie inwestycyjne międzynarodowej współpracy
gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych). Wspierane będą
również inne działania przygotowujące przedsiębiorstwa do eksportu, w tym potrzeby
inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji (np. dostosowanie produkcji do
wymagań rynków zagranicznych, tworzenie działów obsługi eksportu czy certyfikację
i logistykę).

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa kujawsko-pomorskiego obejmie także dofinansowanie:

  • wizyt studyjnych i misji gospodarczych,
  • udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą.

Komplementarnie realizowane będą działania ukierunkowane na wzmocnienie
wizerunku regionu i jego gospodarki, obejmujące m.in. projekty związane z promocją
gospodarczą, turystyczną i kulturalną regionu, w wymiarze zarówno krajowym, jak
i zagranicznym.