wsparcie internacjonalizacji – RPO woj. małopolskie

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa małopolskiego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego realizowane jest w ramach osi priorytetowej 3. RPO WM (2014-2020) – PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA poprzez Poddziałanie 3.3.2 Aktywność Międzynarodowa Małopolskich MŚP w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa małopolskiego obejmie projekty z zakresu:

  1. udziału w charakterze wystawcy w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych
  2. uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)
  3. dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie

Jako element projektu wskazanego w pkt. 1-3 możliwe jest skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych w zakresie związanym bezpośrednio z przedmiotem projektu, w tym np.: usługi doradcze w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwanie i dobór partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych.

Więcej informacji w temacie wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa małopolskiego znajdziecie Państwo tutaj.