wsparcie internacjonalizacji – RPO woj. mazowieckie

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa mazowieckiego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego realizowane jest w ramach osi priorytetowej I – Innowacyjność i przedsiębiorczość. Wsparcie internacjonalizacji w tym zakresie realizowane jest poprzez priorytet inwestycyjny 3.2 (PI 3.2) – Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia; cel szczegółowy I4 – Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych.

Konkretnym działaniem, które bezpośrednio wspiera internacjonalizację MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest Działanie 3.2 Internacjonalizacja MSP / Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, typ projektu – internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług.

W ramach celu szczegółowego Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych planowane będą do realizacji, w szczególności, następujące typy projektów:

 • wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu;
 • wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno – spożywczych);
 • wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji (np. dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka);
 • promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i regionalnym).

Jak wskazują założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze przedstawia umiędzynarodowienie gospodarcze jako jeden z najważniejszych kierunków działań w celu podniesienia konkurencyjności przemysłu w regionie, a w szczególności wskazuje na potrzebę zwiększenia potencjału eksportowego i dostosowania przedsiębiorstw do wymogów Unii Europejskiej w zakresie norm jakościowych i bezpieczeństwa pracy.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego podkreśla, iż wzrost konkurencyjności gospodarki nie jest możliwy bez zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw. Podstawowym zadaniem jest więc rozwijanie działalności przedsiębiorstw, poprzez stymulowanie zwiększania ich produktywności oraz poprzez internacjonalizację działalności.
W ramach PI 3.2 zakłada się rozwój międzynarodowych powiązań gospodarczych poprzez zaoferowanie kompleksowego wsparcia zarówno dla indywidualnych przedsiębiorstw, jak i grup branżowych i międzybranżowych. Wsparcie obejmie pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi i/lub utworzeniu wspólnej oferty rynkowej, a także udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji oraz warunkach inwestowania na określonych rynkach. Finansowane będą wizyty studyjne i misje gospodarcze, udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w tym w targach branżowych za granicą. Wspierane będą również inne działania przygotowujące przedsiębiorstwa do eksportu, np. usługi doradcze.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Mazowieckiego jako głównych Beneficjentów przewiduje:

 • przedsiębiorstwa;
 • jednostki naukowe;
 • spółki celowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • organizacje pozarządowe;
 • samorząd gospodarczy;
 • powiązania kooperacyjne, w tym klastry.