wsparcie internacjonalizacji – RPO woj. opolskie

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa opolskiego (Regionalny Program Operacyjny województwa opolskiego), lata 2014-2020,

Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MSP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Cel szczegółowy 3: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP

W ramach nowej zintegrowanej polityki przemysłowej UE niezwykle ważne jest wsparcie w zakresie rozwoju i internacjonalizacji MSP z wykorzystaniem nowych modeli biznesu. Rozwijanie krajowej i międzynarodowej współpracy gospodarczej jest ważne dla wzmocnienia rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Otwarcie się na doświadczenia najbardziej rozwiniętych gospodarczo ośrodków jest jedną z najbardziej skutecznych dróg osiągania wyższego poziomu rozwoju, implementacji najlepszych praktyk gospodarczych oraz ekspansji regionalnych produktów poza granice województwa. Opracowania i wdrożenia w MSP nowych długoterminowych strategii biznesowych związanych ze współpracą gospodarczą przedsiębiorstw, w szczególności międzynarodową pozwoli na pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa, w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej.
Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa opolskiego (Regionalny Program Operacyjny województwa opolskiego, lata 2014-2020) zakłada, że efektem wsparcia Programu powinna być zwiększona ekspansja MSP na rynki zagraniczne, dywersyfikacja geograficzna prowadzonej działalności, zwiększona dochodowość MSP oraz liczba nawiązywanych kontaktów zagranicznych, a w szczególności umów z partnerami zagranicznymi. Jest to szczególnie ważne w kontekście negatywnych skutków mijającego kryzysu gospodarczego.
Działania podejmowane w ramach PI 3b przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego UP – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa opolskiego (Regionalny Program Operacyjny województwa opolskiego, lata 2014-2020) ukierunkowane jest na wzmocnienie międzynarodowych powiązań gospodarczych zarówno w kraju, jak i za granicą można osiągnąć przede wszystkim dzięki powiększaniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do funkcjonowania na rynkach zagranicznych i stymulowania nawiązywania nowych kontaktów handlowych. Dodatkowo wspieranie mogą być działania przyczyniające się do przyciągania inwestorów zagranicznych jako głównych dostawców, a także odbiorców tworzonych i implementowanych w regionie rozwiązań. Działania podejmowane w ramach PI 3b dotyczyć będą rozwijania, udoskonalania, a także opracowywania nowych modeli prowadzenia działalności gospodarczej. Wdrożenie nowych modeli biznesowych pozwoli na intensyfikację kontaktów z międzynarodowym środowiskiem gospodarczym. Do otwarcia nowych kanałów biznesowych w celu ułatwienia sprzedaży za granicą przyczynią się: uczestnictwo MSP w targach, wystawach, działaniach promujących produkty i usługi w kraju i za granicą, a także organizacja targów i konferencji, w tym wizyt w regionie ekspertów z zagranicy. Działania te muszą znaleźć uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym
Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa opolskiego (Regionalny Program Operacyjny województwa opolskiego, lata 2014-2020) realizuje Priorytet Inwestycyjny 3b (PI 3b), dzięki czemu możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej w sposób bardziej efektywny, co spowoduje zwiększenie ich konkurencyjności i pozycji na rynku.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa opolskiego jako główne typy przedsięwzięć przewiduje m.in.:

  • -wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
  • wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
  • promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jedynie jako mniejsza część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonym nowym modelu biznesowym.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa opolskiego obejmie zasięgiem  cały obszar województwa opolskiego w ramach OSI Depopulacja.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa opolskiego jako główne typy beneficjentów przewiduje:
– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach PI 3b nie przewidziano zastosowania finansowania krzyżowego (Cross-financing).

W przypadku PI 3b nie przewidziano wykorzystania instrumentów finansowych jako formy wsparcia funkcjonującej obok dotacji, zatem wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa opolskiego jako formę wsparcia zakłada bezzwrotne dotacje, co zostało potwierdzone oceną ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020.

Nie zakłada się realizacji dużych projektów.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa opolskiego (Regionalny Program Operacyjny województwa opolskiego, lata 2014-2020) – planowany harmonogram naborów na rok 2015.