wsparcie internacjonalizacji – RPO woj. pomorskie

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa pomorskiego – Regionalny Program Operacyjny dla województwa pomorskiego, lata 2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa pomorskiego stawia za cel szczegółowy wzmocnienie proeksportowej orientacji przedsiębiorstw i realizowane jest poprzez Działanie 2.3 Aktywność eksportowa.

Zrealizowane zostanie przede wszystkim przedsięwzięcie strategiczne określone w ramach RPS w zakresie rozwoju gospodarczego, dotyczące stworzenia kompleksowej oferty dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa pomorskiego będzie adresowane zarówno do indywidualnych przedsiębiorstw, jak i grup branżowych czy międzybranżowych. Obejmie ono m.in. pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, a także udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach.
Finansowane będą również badania i analizy pod kątem priorytetowych branż eksportowych i rynków zbytu prowadzące do lepszego ukierunkowania działań wspierających rozwój potencjału eksportowego pomorskich firm. Ponadto możliwe będzie tworzenie i rozwój branżowych centrów informacyjnych oraz wsparcie współpracy z zagranicznymi przedstawicielstwami samorządowymi i gospodarczymi.Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa pomorskiego obejmie także:

  • wizyty studyjne,
  • misje gospodarcze
  • oraz udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych.

Komplementarnie realizowane będą działania ukierunkowane na promocję pomorskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, a także na wzmocnienie wizerunku regionu i pomorskiej gospodarki, obejmujące m.in. budowę i wdrożenie systemu promocji gospodarczej regionu.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa pomorskiego jako głównych Beneficjentów przewiduje takie grupy jak:

  • Przedsiębiorcy nastawieni na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków,
  • potencjalni inwestorzy,
  • jednostki samorządu terytorialnego aktywne w zakresie kreowania wizerunku regionu i produktów regionalnej gospodarki.

Jako główną formę wsparcie przewiduje się dotacje bezzwrotne.