wsparcie internacjonalizacji – RPO woj. wielkopolskie

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa wielkopolskiego, lata 2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa wielkopolskiego realizowane jest w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3.2 (PI 3.3) poprzez Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej. W ramach Działania 1.4 realizowane będą 2 poddziałania, z których 1 ukierunkowane jest bezpośrednio na internacjonalizację MŚPPoddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Jednym z warunków realizacji założeń projektu przewodniego Polityka przemysłowa w erze globalizacji jest rozwój nowych modeli biznesowych, a w szczególności internacjonalizacja przedsiębiorstw. Nowe modele biznesowe w tym zakresie są konieczne, by sprostać konkurencji. Realizacja PI 3.2 wpisuje się w obszar priorytetowy KPR Innowacyjność dla wzrostu gospodarczego, w obszar strategiczny SRK Konkurencyjna gospodarka, a także w PP Otoczenie biznesu sprzyjające innowacjom. Globalizacja może być źródłem korzyści dla przedsiębiorstw.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa wielkopolskiego (Regionalny Program Operacyjny dla województwa wielkopolskiego, lata 2014-2020) ukierunkowane jest na zwiększenie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z województwa nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, a także wspierać będzie promocję gospodarczą i turystyczną regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, co przełoży się w dłuższej perspektywie na rozwój regionu.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa wielkopolskiego (Regionalny Program Operacyjny dla województwa wielkopolskiego, lata 2014-2020) realizuje cel szczegółowy obejmujący wzrost umiędzynarodowienia gospodarki, który realizowany będzie w szczególności przez podmioty gospodarcze koncentrujące swą działalność na rynkach zagranicznych (działania nastawione na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu), w tym na współpracy z partnerami zagranicznymi. Zakłada się możliwość wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw w formie bezpośredniej, bądź też przez pośrednictwo w zakresie tworzenia i wykorzystania instrumentów do wsparcia tego typu wyspecjalizowanej działalności przedsiębiorstw (wspierające przedsiębiorców od etapu koncepcyjnego do wdrożenia pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej).
Wspierane będą ponadto działania klastrów organizujących współpracę swoich członków, w celu wspólnej internacjonalizacji działalności gospodarczej lub internacjonalizacji produktów i usług klastra, jak również promocji przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych.
Ważnym aspektem realizacji Priorytetu Inwestycyjnego będzie wsparcie nowych modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz ich zmian, szczególnie na rzecz internacjonalizacji.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa wielkopolskiego (Regionalny Program Operacyjny dla województwa wielkopolskiego, lata 2014-2020) ukierunkowane będzie na takie typy przedsięwzięć jak np.:

  • wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich sieci, w tym klastrów,
  • wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,
  • promocja przedsiębiorstw regionu na rynkach międzynarodowych,
  • promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

Jako główne typy Beneficjentów przewiduje się poniższe jednostki:

  • przedsiębiorcy,
  • sieci przedsiębiorstw, w tym klastry,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz jednostki organizacyjne.