wsparcie internacjonalizacji – RPO woj. dolnośląskie

Wsparcie internacjonalizacji w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa dolnośląskiego realizowane jest poprzez Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw, realizowane w ramach Osi Priorytetowej I Przedsiębiorstwa i innowacje.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa dolnośląskiego realizuje cel szczegółowy: “Zdobycie nowych rynków zbytu oraz budowanie rozpoznawalności marki Dolnego Śląska.”

Rezultatem priorytetu inwestycyjnego Internacjonalizacja Przedsiębiorstw będzie zwiększenie eksportu oraz internacjonalizacji MŚP. Jednym z ważniejszych wyzwań dla dolnośląskich MŚP jest zwiększenie zdolności do zdobywania nowych rynków zbytu. W wyniku realizacji priorytetu inwestycyjnego nastąpi zwiększenie umiędzynarodowienia działalności firm oraz internacjonalizacja MŚP, która wspierana będzie poprzez m.in.: działania w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych ( w tym klastrów) i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami. Dodatkowym rezultatem będzie wdrażanie w firmach nowoczesnych metod zarządzania oraz promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Realizacja priorytetu inwestycyjnego pozwoli wzmocnić wizerunek regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym) oraz promować jego gospodarcze i turystyczne zasoby.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa dolnośląskiego ukierunkowane jest na projekty, które obejmą dofinansowanie m.in. wizyt studyjnych i misji zagranicznych, udziału w międzynarodowych targach branżowych, targach i wystawach za granicą, a także w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym oraz organizację zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstw – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych. Finansowane będą inwestycje przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji, np. dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka. Uzupełnieniem przedsięwzięć związanych ze wzrostem eksportu i zdobywaniem nowych rynków zbytu może być wsparcie doradcze. Realizowane będą działania ukierunkowane na promocję przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych (w tym m.in. branż rolno-spożywczych), a także na wzmocnienie wizerunku dolnośląskiej gospodarki, obejmujące m.in. promocję gospodarczą i turystyczną i kulturalną regionu (w wymiarze krajowym i międzynarodowym), w tym również poprzez działania medialne (informacyjne, promocyjne, edukacyjne). Priorytet inwestycyjny może zostać objęty zasadami pomocy publicznej.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa dolnośląskiego ukierunkowane jest na takie grupy Beneficjentów jak:

  • MŚP;
  • IOB;
  • NGO;
  • LGD;
  • podmioty zarządzające klastrami posiadające osobowość prawną;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST;
  • grupy producentów rolnych;
  • wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Jako główny element wsparcia przewiduje się dotacje bezzwrotne, nie przewiduje się natomiast zastosowania innych instrumentów finansowych.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa dolnośląskiego przewiduje wybór projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Tryb pozakonkursowy będzie miał zastosowanie do projektów realizowanych przez samorząd województwa, o dużym zasięgu oddziaływania oraz strategicznym znaczeniu regionalnym, dotyczących wzmocnieniu wizerunku dolnośląskiej gospodarki, obejmującej m.in. promocję regionu. Nabory będą kierowane do wszystkich lub wybranych kategorii beneficjentów, także w zakresie wyboru terytorium i obszaru interwencji oraz osiągnięcia wybranego wskaźnika Programu. Na etapie wyboru projektów zostaną zastosowane kryteria promujące równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz realizujące zasadę zrównoważonego rozwoju. Wybór projektów do dofinansowania będzie następował w wyniku oceny poszczególnych przedsięwzięć w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący. Preferowane będą projekty: • realizowane przez konsorcja.