wsparcie internacjonalizacji w ramach PO IR

Wsparcie internacjonalizacji zasadniczo realizowane jest poprzez Priorytet Inwestycyjny 3.b (PI 3.b) – opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach PO IR – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – realizowane jest jednak za pośrednictwem innego priorytetu inwestycyjnego, co wynika w szczególności z faktu, iż PO IR kieruje wsparcie internacjonalizacji jedynie do wybranych podmiotów, określonego typu, natomiast zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw na szerszą skalę przesunięte zostały do poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla danego województwa, jak również realizowane będą w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW).

Wsparcie internacjonalizacji w ramach PO IR – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – realizowane jest w ramach celu tematycznego 3. (CT 3) za pośrednictwem Priorytetu Inwestycyjnego 3c (PI 3c), który w odniesieniu do tego typu przedsięwzięć realizuje cel szczegółowy 5. Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.

Wsparcie internacjonalizacji w ramach PO IR ukierunkowane jest na typy projektów mające na celu:

  • Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

W latach 2014-2020 finansowanie projektów z zakresu podnoszenia konkurencyjności MŚP, w tym umiędzynarodowienia ich działalności, realizowane jest w dużym stopniu na poziomie regionalnym. Dlatego też w PO IR wsparcie internacjonalizacji jest skoncentrowane na projektach skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców o najwyższym potencjale w zakresie umiędzynarodowienia. Nacisk położony jest na projekty systemowe i pilotażowe, w przypadku których efektywność ich realizacji na poziomie krajowym będzie wyższa. Projekty te przyczyniają się do nawiązywania kontaktów innowacyjnych przedsiębiorstw z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami oraz do poszerzenia rynków zbytu dla innowacyjnych produktów i usług. Efektem wsparcia w ramach POIR, zwłaszcza poprzez zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami, będzie przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych skoncentrowanych na działalności B+R oraz innowacyjnej.

Zgodnie z założeniami, wsparcie internacjonalizacji w ramach PO IR – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – ukierunkowane na sektor MŚP i obejmie 2 główne zakresy tematyczne:

  1. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie promocji polskich marek produktowych – bazujące na możliwości uczestnictwa w wybranych imprezach branżowych, analogicznie jak w dotychczas realizowanych działaniach w ramach programów 6.5.1 i 6.5.2 PO IG, realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki,
  2. Polskie mosty technologiczne – ukierunkowane na rozwój na rynkach pozaeuropejskich, analogicznie jak w dotychczas realizowanym programie „Polski most krzemowy” (PO IG), uwzględniające takie etapy projektu jak:
  • usługi szkoleniowe
  • usługi doradcze
  • uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach organizowanych w docelowych regionach

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły w jaki sposób pozyskać dotację na rozwój eksportu !