Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) ukierunkowane jest na rozwój eksportu oraz wsparcie umiędzynarodowienia innowacyjnych projektów.

Działanie przewiduje 2 poddziałania, przeznaczone dla 2 różnych typów projektów:

W ramach wsparcia promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw nie przewiduje się naborów wniosków w roku 2015 do żadnego z poddziałań. Pierwsze nabory wniosków przewidziane zostały na rok 2016.