Archiwa tagu: internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług”; RPO woj. mazowieckie – konkurs ogłoszony !

Informujemy, że w dniu 25 maja 2016 r. ogłoszony został konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014-2020, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów: “Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług.

Poniżej prezentujemy treść ogłoszenia o konkursie:

Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu nr RPMA.03.02.02-IP.01-14-021/16

Wstępna informacja o naborze Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – typ projektów „Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można składać wnioski od 30 czerwca 2016 roku.
Termin, do którego można składać wnioski do 31sierpnia 2016 roku do godz. 15.00. (przedłużony do dnia 12 września 2016)
Miejsce składania wniosków Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnychul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WMwww.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
 • Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych;
 • Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego;
 • Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej;
 • Zakłada się wsparcie udziału MŚP w szczególności w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym;
 • Podstawą realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. dokumentu może być przedmiotem współfinansowania.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania – 50 % kosztów kwalifikowanych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 7 000 000,00 EUR (30 716 000,00 PLN[1])
Regulamin konkursu Regulamin konkursu dostępny jest w serwisie RPO WM: www.funduszedlamazowsza.euoraz portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw – kluczowy aspekt dla rozwoju gospodarki

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw to jeden z aspektów, na które dofinansowanie przewidują programy z nowej perspektywy finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020. Wzrost umiędzynarodowienia działalności polskich firm to jeden z istotnych celów dla rozwoju polskiej gospodarki. W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) rozwój eksportu wspierany był w kilku programach, a w odniesieniu do MŚP w szczególności poprzez Działanie 6.1 Paszport do Eksportu, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020 szczegółowo uwzględniona została w ramach III osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, Priorytet Inwestycyjny 3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji. Priorytet inwestycyjny 3.2 realizuje cel szczegółowy 5. Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, dla którego wskaźnikiem rezultatu będzie: Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem.

Cel ten uwzględniony został zarówno w ogólnopolskim Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR), jak również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw w ramach PO IR ukierunkowana będzie na internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw i wspierana będzie współfinansowaniem takich aktywności jak:

 • programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
 • wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP (np. poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą);
 • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów);
 • prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP;
 • zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u;
 • prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw wspierana będzie także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W tym zakresie przewidziano wsparcie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą i turystyczną regionów poprzez:

 • wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
 • wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw – finansowanie misji gospodarczych, wizyt studyjnych, itp.
 • promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych – finansowanie udziału przedsiębiorstw na wystawach, targach, itp.