Archiwa tagu: wzrost umiędzynarodowienia

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw – kluczowy aspekt dla rozwoju gospodarki

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw to jeden z aspektów, na które dofinansowanie przewidują programy z nowej perspektywy finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020. Wzrost umiędzynarodowienia działalności polskich firm to jeden z istotnych celów dla rozwoju polskiej gospodarki. W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) rozwój eksportu wspierany był w kilku programach, a w odniesieniu do MŚP w szczególności poprzez Działanie 6.1 Paszport do Eksportu, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020 szczegółowo uwzględniona została w ramach III osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, Priorytet Inwestycyjny 3.2 opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji. Priorytet inwestycyjny 3.2 realizuje cel szczegółowy 5. Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, dla którego wskaźnikiem rezultatu będzie: Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem.

Cel ten uwzględniony został zarówno w ogólnopolskim Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR), jak również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw w ramach PO IR ukierunkowana będzie na internacjonalizację innowacyjnych przedsiębiorstw i wspierana będzie współfinansowaniem takich aktywności jak:

  • programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorstw sektora MŚP do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
  • wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań przyczyniających się do internacjonalizacji MŚP (np. poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą);
  • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów);
  • prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP;
  • zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u;
  • prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach globalnych w zakresie specjalizacji.

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw wspierana będzie także w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W tym zakresie przewidziano wsparcie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą i turystyczną regionów poprzez:

  • wsparcie działalności przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
  • wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw – finansowanie misji gospodarczych, wizyt studyjnych, itp.
  • promocja przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych – finansowanie udziału przedsiębiorstw na wystawach, targach, itp.