Archiwa tagu: Internacjonalizacja MŚP

1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP, Etap II – konkurs ogłoszony

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach II Etapu działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP.

Działanie 1.2 PO PW składa się z dwóch etapów:
1) Etap I – obejmuje przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji;
2) Etap II – obejmuje przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie beneficjenta nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego w ramach Etapu I.

Niniejszy konkurs przeznaczony jest dla Beneficjentów Etapu I.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od dnia 1 lutego 2017 r.),
z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu, w terminie od 1 lutego 2017 r. do 29 września 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach II Etapu działania 1.2 POPW możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają projekty dotyczące realizacji działań prowadzących do przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego i rekomendowanego do wdrożenia w ramach realizacji I Etapu działania 1.2 POPW.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach II Etapu działania 1.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego opracowanego w I etapie obejmujące:

  1. koszty usług doradczych
  2. koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
  3. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy[1] prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. O dofinansowanie w ramach II Etapu działania 1.2 POPW mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I Etapu działania 1.2 POPW i złożyli wniosek o dofinansowanie II Etapu działania 1.2 POPW nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność końcową w ramach I Etapu działania 1.2 POPW.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 30 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu w przypadku pomocy de minimis udzielanej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych, natomiast w odniesieniu do pomocy publicznej (pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP i pomoc na udział MŚP w targach) udzielanej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach II Etapu stanowi pomoc publiczną (pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP i pomoc na udział MŚP w targach) udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) lub pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Sposób i miejsce udostępniania dokumentacji, w tym Regulaminu konkursu

Pełna dokumentacja konkursu w ramach II Etapu działania 1.2 POPW, w tym Regulamin konkursu zawierający szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu.

Ogłoszenie na wybór projektów do dofinansowania w ramach II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa) ogłasza jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. PARP publikuje ogłoszenie działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 1007).

Internacjonalizacja MŚP – PO PW 1.2 – konkurs ogłoszony !

Niniejszym Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy konkurs w ramach działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP.

Nabór do etapu I – opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP z makroregionu Polski Wschodniej związanego z internacjonalizacją jego działalności odbędzie się w dniach: 15.04. – 20.05.2016.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca
dla
działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP
w ramach
osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
( (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)
oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020
(Dz.U. poz. 1007)

ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania
w ramach
I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP – www.parp.gov.pl (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od dnia 15 kwietnia 2016 r.),
z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu,
w terminie
od 15 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach I etapu działania 1.2 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty doradcze prowadzące do opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP z makroregionu Polski Wschodniej związanego z internacjonalizacją jego działalności.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny obejmujących w szczególności:
a) analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
c) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
d) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),
f) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy1 prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach I Etapu stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Strona internetowa PARP zawierająca pełną dokumentację dotyczącą konkursu w ramach I Etapu działania 1.2 POPW (link).

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie.