rozliczanie dotacji eksportowych i innych

Pozyskujemy i rozliczamy dotacje od 2009 roku.

Prowadzimy projekty i rozliczamy dotacje:

 • na zasadach uproszczonych (np. kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe)
 • w oparciu o faktycznie poniesione wydatki (na podstawie dokumentów finansowych i procedury zamówień)

Zapoznaj się z naszym doświadczeniem. Sprawdź realizacje i referencje !

Tematyka projektów, którą się zajmujemy

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze programów wspierających rozwój eksportu z Funduszy Europejskich.

Obsługujemy także dotacje ukierunkowane na:

Usługi rozliczania dotacji

A. Prowadzenie i obsługa projektów rozliczanych na zasadach uproszczonych

 • dla poddziałania 3.3.3 PO IR (Go To Brand) są to projekty rozliczane na zasadzie kwot ryczałtowych, o kwocie łącznej dofinansowania nieprzekraczającej równowartości 100 000 EUR, przeliczanej po kursie z dnia ogłoszenia konkursu (konkursy nr: 4/2018, 5/2019, 6/2020, 7/2020, 8/2021)
 • dla działania 6.2 PO IR (Bony na cyfryzację) są to projekty rozliczane na zasadzie kwot ryczałtowych, o kwocie łącznej dofinansowania nieprzekraczającej 300 000 złotych (konkurs nr 1/2021)

Usługa obejmuje:

 1. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób poprawnie kompletować dokumentację związaną z projektem, w szczególności w zakresie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wymaganych wskaźników produktu dla danej kwoty ryczałtowej (za zadanie)
 2. pomoc w przygotowaniu dokumentów
 3. zweryfikowanie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźników produktu dla danej kwoty ryczałtowej/zadania oraz wskazanie ewentualnych wymaganych korekt lub uzupełnień
 4. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób prowadzić wymaganą promocję projektu, w szczególności w odniesieniu do wymaganego oznaczenia zakupionych w ramach projektu usług i materiałów promocyjnych, uczestnictwa w działaniach w trakcie projektu (np. targi, misje gospodarcze) oraz zamieszczenia informacji na temat projektu na stronie WWW i stoiskach targowych,
 5. przypominanie Zamawiającemu o wymaganych terminach wskazanych w harmonogramie składania wniosków o płatność,
 6. przygotowanie na rzecz Zamawiającego wymaganych wniosków sprawozdawczych, wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie oraz końcową, zgodnie z uzgodnieniami i harmonogramem składania wniosków o płatność,
 7. składanie w imieniu Zamawiającego wymaganej dokumentacji poprzez system SL2014.

Dla projektów rozliczanych metodą uproszczoną (kwoty ryczałtowe – j.w.) oferujemy stałą, zryczałtowaną opłatę, w oparciu o konkurencyjną stawkę %.

B. Prowadzenie i obsługa projektów rozliczanych na zasadach „standardowych” – na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, zgodnie z procedurą zamówień

a. obsługa w zakresie weryfikacji dokumentów rozliczających wydatki oraz przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014:

 1. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób poprawnie kompletować oraz opisywać dokumentację związaną z projektem
 2. pomoc w przygotowaniu dokumentów
 3. zweryfikowanie dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków oraz wskazanie ewentualnych wymaganych korekt
 4. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób prowadzić wymaganą promocję projektu, w szczególności w odniesieniu do wymaganego oznaczenia zakupionych w ramach projektu usług i materiałów promocyjnych, uczestnictwa w działaniach w trakcie projektu oraz ponoszonych wydatków
 5. przypominanie Zamawiającemu o wymaganych terminach wskazanych w harmonogramie składania wniosków o płatność
 6. przygotowanie na rzecz  Zamawiającego wymaganych wniosków sprawozdawczych, wniosków o płatności pośrednie oraz końcową, zgodnie z uzgodnieniami i harmonogramem składania wniosków o płatność
 7. aktualizację harmonogramu płatności po przygotowaniu każdego wniosku o płatność
 8. składanie wymaganej dokumentacji poprzez system SL2014.

b. pomoc w zakresie przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy dla zamówień w projekcie:

 1. przekazanie Zamawiającemu stosownych instrukcji w jaki sposób poprawnie przeprowadzić wymagane postępowania ofertowe przy zakupie określonych produktów/usług/ponoszenia wydatków związanych z projektem,
 2. przygotowanie/weryfikację na rzecz Zamawiającego zapytania ofertowego, zgodnie z ustalonym przedmiotem zamówienia, ustalonymi kryteriami oceny ofert oraz zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych progów kwotowych zamówienia (1. poniżej 20 tys. PLN netto; 2. <20-50 PLN netto>; 3. powyżej 50 tys. PLN netto)
 3. przekazanie Zamawiającemu wytycznych w zakresie sposobu poprawnego upublicznienia zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych progów kwotowych zamówienia / weryfikację poprawności upublicznienia zapytania ofertowego przez Zamawiającego
 4. weryfikację nadesłanych w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia ofert pod kątem ich poprawności
 5. dokonanie (lub weryfikację poprawności) wyboru wykonawcy na podstawie zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
 6. sporządzenie (bądź weryfikację poprawności) protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie przekazanych ofert/dokumentacji konkursowej)
 7. przekazanie Zamawiającemu wytycznych w zakresie poprawnego upublicznienia informacji o wynikach konkursu, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych progów kwotowych zamówienia (1. poniżej 20 tys. PLN netto; 2. <20-50 PLN netto>; 3. powyżej 50 tys. PLN netto)  / weryfikację poprawności upublicznienia informacji o wynikach konkursu
 8. obsługę zamówień w Bazie Konkurencyjności.

Procedura zamówień

Kiedy realizujesz projekt w oparciu o „rzeczywiście poniesione wydatki”, pamiętaj, że obowiązuje Cię procedura zamówień, zgodnie z dokumentami programowymi, w szczególności Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków.

Dokument ten wskazuje konkretne wymagania dotyczące wyboru wykonawcy w toku postępowań ofertowych.

Nieprzestrzeganie wskazanych wymogów skutkuje uznaniem poniesionych wydatków jako koszty niekwalifikowane.

przy ustalaniu wartości zamówień obowiązuje zasada łączenia wydatków ponoszonych w różnym czasie (dla okresu trwania całego projektu) w jedno zamówienie, jeśli zachodzi tożsamość przedmiotowa (rodzajowa lub funkcjonalna), podmiotowa oraz czasowa.

Jest to bardzo istotne, a dla wielu Beneficjentów trudne do ustalenia. Brak poprawnego połączenia wydatków w projekcie w jedno zamówienie najczęściej skutkuje niepoprawnym ustaleniem jego wartości, a tym samym brakiem zastosowania wymaganego trybu wyboru wykonawcy, co ostatecznie doprowadza do uznania wskazanych kosztów jako niekwalifkowane.

Przestrzegamy przed samodzielnym prowadzeniem projektów (bez wymaganego doświadczenia oraz znajomości zapisów wynikających z dokumentów programowych).

Zasady współpracy

Oferujemy bardzo elastyczne zasady współpracy przy rozliczaniu dotacji – do indywidualnego uzgodnienia:

1. rozliczenie wyłącznie za wykonaną usługę na podstawie każdorazowej wyceny:

 • np. za dany wniosek o płatność
 • lub przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy danego zamówienia

2. rozliczenie w oparciu o stałą umowę współpracy:

 • płatność cykliczna, dokonywana po złożeniu każdego wniosku o płatność
 • bądź w formie opłaty zryczałtowanej (co miesiąc).

Ceny odnosimy indywidualnie do projektu oraz wartości przyznanego dofinansowania.

Twój projekt, Twoje pieniądze

Pamiętaj, że to Twój projekt i Twoje pieniądze.

Dlatego z pewnością warto podjąć współpracę z partnerem biznesowym, który posiada doświadczenie w rozliczaniu dotacji i nie ryzykować utraty środków, których pozyskanie wiązało się ze sporym wysiłkiem.

Sprawdź i zapytaj o szczegóły !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !