strategie marketingowe

Strategie marketingowe to dokumenty o charakterze strategicznym i planistycznym, stanowiące główny element marketingu strategicznego, które mają na celu ułatwić przedsiębiorstwom prowadzenie działań na rynku.

👉 Natomiast informacje o strategii promocji znajdziesz tutaj.

Istotą dokumentu, takiego jak strategia marketingowa jest wdrożenie długofalowego planu marketingowego, który poprzedza szereg badań i analiz, w celu dostarczenia jak największej liczby informacji i danych rynkowych. Na tej podstawie dopiero możliwe jest sformułowanie długookresowych celów, które organizacja zamierza osiągnąć, jak również wdrożenie elementów marketingu-mix.

Strategia marketingowa w teorii

Strategia marketingowa – jak podaje J. Altkorn – oznacza zestaw średnio- i długookresowych zasad oraz wytycznych postępowania, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych.

Aby stworzyć strategię marketingową, należy przede wszystkim określić tę część, która dotyczy kształtowania pola rynkowej aktywności przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo ma do wyboru cztery opcje ujęte w macierzy H.I. Ansoffa:

1.     strategię penetracji rynku, która ma na celu zwiększenie sprzedaży wcześniej oferowanego produktu na dotychczasowym rynku,

2.     strategię rozwoju rynku, polegającą na wejściu z dotychczas produkowanymi produktami na nowe, wcześniej nie obsługiwane segmenty rynku,

3.     strategię rozwoju produktu, polegającą na obsłudze dotychczasowego rynku przez przedsiębiorstwo oferujące nowy lub zmodyfikowany produkt,

4.     strategię dywersyfikacji działalności, która polega na wejściu na nowy rynek z nowym produktem. Przedsiębiorstwo może dokonać dywersyfikacji: poziomej (np. producent obuwia zaczyna produkować odzież), pionowej (wstecz- np. malarz zaczyna produkować farby, oraz wprzód – malarz otwiera galerię) lub równoległej (np. malarz zaczyna działać w branży gastronomicznej).

Przedsiębiorstwo staje także przed wyborem grupy nabywców oraz programu marketingowego, który będzie chciało zastosować. Może zastosować strategię marketingu masowego, proponującą jednolity program marketingowy dla całego rynku bądź określonej części albo strategię marketingu zróżnicowanego, która proponuje poszczególnym grupom nabywców zróżnicowane programy marketingowe.

Przytoczone powyżej definicje miały na celu pokrótce przybliżyć istotę strategii marketingowej oraz odpowiedzieć na pytanie dlaczego jest ona niezbędna dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Strategie marketingowe jako element marketingu strategicznego

Strategie marketingowe stanowią wynik badań i analiz rynkowych, a formułowane są w celu maksymalizacji zysku osiąganego przez przedsiębiorstwo.

Ponadto ważne jest, aby działania podejmowane przez przedsiębiorstwa wynikały z przemyślanego i nakreślonego długofalowo planu, nie natomiast były wynikiem decyzji podejmowanych pod wpływem chwilowych emocji.

Zakres merytoryczny dokumentów formułowany jest zwykle indywidualnie w odniesieniu do potrzeb danej organizacji, niemniej jednak opracowania, takie jak strategie marketingowe powinny ujmować kluczowe zagadnienia, do których należą:

 • określenie rynku docelowego w ujęciu geograficznym, branżowym oraz profilu odbiorców
 • sformułowanie celów, które zamierza się osiągnąć, także w ujęciu liczbowym i zdefiniowanym czasowo
 • nakreślenie działań w kontekście elementów marketingu-mix, które doprowadzą do osiągnięcia założonych celów
 • zdefiniowanie kosztów wymaganych do wdrożenia zaplanowanych działań – określenie budżetu
 • określenie czasowe w dłuższym okresie oraz zaplanowanie harmonogramu wdrażania poszczególnych działań.

Dzięki temu Twoje działania zostaną odpowiednio zaplanowane, a następnie wdrożone.

Strategie marketingowe i ich rola w organizacji

Strategie marketingowe przede wszystkim pozwalają usystematyzować i uporządkować prowadzone przez firmy działania rynkowe.

Jeśli strategia marketingowa została opracowana rzetelnie oraz poprzedzona była odpowiednio przeprowadzonymi badaniami rynku, stanowić będzie dla Twojej firmy narzędzie, dzięki któremu prowadzić będziesz skutecznie długofalowe działania.

Kluczowe informacje, którymi będziesz dysponować to m.in.:

 • określone szanse i zagrożenia, które stwarza rynek dla Twojego przedsiębiorstwa w kontekście oferowanych produktów oraz kultury organizacyjnej
 • zdefiniowana strategia komunikacji z klientem
 • określona polityka relacji z klientami (obecnymi oraz nowymi)
 • podsumowanie kosztów prowadzonych działań
 • określony harmonogram wynikający z realizowanej strategii.

Strategia marketingowa – dokument, który musisz przygotować

 • Planujesz wprowadzić nowy produkt na rynek lub rozpocząć działalność ?
 • Nie wiesz jaka jest aktualna pozycja konkurencyjna Twojej firmy ?
 • Chciałbyś porównać konkurentów w Twojej branży ?
 • Brakuje Ci rozeznania jakie działania powinieneś wdrożyć, w jakim czasie oraz jaki jest ich koszt ?

Opracuj strategię marketingową a uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania.

To także może Cię zainteresować