1.2 Internacjonalizacja MŚP

Jak wskazuje harmonogram naborów wniosków na 2022 rok, będzie kolejny konkurs w perspektywie finansowej 2014-2020 do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020), które umożliwia uzyskanie dofinansowania na rozwój działań eksportowych z Funduszy Europejskich.

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2021 PO PW – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 – ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w:

 • diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji,
 • przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu
 • oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

Przygotowując wniosek o dofinansowanie uprzednio należy opracować także model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, z którego wynikają działania zaplanowane w projekcie, który stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 • Koszt przygotowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności może zostać zrefundowany w 85%.

Koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miescy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Opracowujemy modele biznesowe związane z internacjonalizacją działalności
 • Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie
 • Prowadzimy projekty i rozliczamy dotacje

Mamy doświadczenie w usługach związanych z rozwojem eksportu !

Sprawdź nasze realizacje i referencje !

1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP 2021 (PO PW) – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

1.2 Internacjonalizacja MŚP PO PW

Wsparcie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. Działania te mają na celu zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, potrzebnych do wprowadzenia ich produktów na nowy rynek (nowe rynki) w innym państwie członkowskim UE lub w kraju trzecim.

Preferowane będą projekty:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki, ze względu na proces wytwarzania produktu,
 • ponadto projekt powinien być zgodny z zasadami horyzontalnymi UE.

Okres realizacji projektu:

1) realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego)

2) rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;

3) okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu;

4) okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna kwota wsparcia oraz intensywność dofinansowania i rodzaj udzielanej pomocy:

 • Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi:
   1. 800 tys. PLN (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)
   2. 550 tys. PLN (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)
 • w tym:
  − maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  − maksymalnie 100 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
  − maksymalnie 100 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
 • Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 000,00 zł.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pomocy de minimis)
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pomocy publicznej)

1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP – na co można uzyskać dofinansowanie ?

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) zalicza się koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją obejmujące:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych
 • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.)
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie), projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt na rynkach zagranicznych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą w przypadku produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową.

3) koszty innych usług (np. szkoleń, tłumaczeń, wytworzenia materiałów reklamowych), świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, związane bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP w zakresie:

 • wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych,
 • szkoleń,
 • dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,
 • tłumaczeń,
 • badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji,
 • projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych

5) koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności

(nie kwalifikują się do wsparcia koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych przypisanych do kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne)

Kwalifikowanie kosztów wymienionych w pkt 1, 3, 5 oraz kosztów dot. udziału w międzynarodowych misjach gospodarczych (pkt 4) jest możliwe wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

W przypadku kosztów wskazanych w pkt 4 (udział w targach) – kwalifikowanie kosztów wymienionych w pkt 4 jest możliwe:
w ramach pomocy de minimis lub pomocy na udział MŚP w targach, jednakże szczegóły w zakresie ich kwalifikacji w zakresie w/w rodzaju pomocy pod względem kosztów cząstkowych sprecyzowane zostały w Regulaminie Konkursu.

 • Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych oraz opis zasad finansowania – wskazany został w Regulaminie Konkursu: § 5. Zasady finansowania projektów, str. 6-11
 • PONIŻEJ PLIK DO POBRANIA

Katalog kosztów kwalifikowanych – 1.2 Internacjonalizacja MSP (2021) PO PW

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2021 – kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań dotyczących opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych.

Wnioskodawcami mogą być:

 • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 • planujący działania w zakresie internacjonalizacji, które dotyczą wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny (w ujęciu geograficznym lub asortymentowym)
 • spełniający łącznie następujące warunki w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie:
 1. osiągnęli przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym;
 2. oraz osiągnęli przychody netto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji nie mniejsze niż 100 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym. 

Dodatkowo planując działania i budżet projektu należy zwrócić uwagę, aby przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie, wskaźnik EBITDA x 2 był większy od wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu zgłoszonego do dofinansowania (wskaźnik EBITDA obliczany jest jako suma EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek) oraz amortyzacji w poszczególnych latach obrotowych.

Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją, w zakresie podlegającym dofinansowaniu, nie powinno obejmować działań, które prowadzą do wzrostu sprzedaży produktów wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, na których dane przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż tych lub podobnych produktów).

Można zatem rozpatrywać:

 • wprowadzenie istniejących produktów, z którymi przedsiębiorca jest obecny w Polsce lub innych krajach – do zupełnie nowych krajów (do których przedsiębiorca dotąd nie eksportował)
 • lub wprowadzenie nowych (dla danego rynku) produktów (nie-substytucyjnych i nie-komplementarnych w stosunku do produktów eksportowanych na dany rynek), przeznaczonych dla zupełnie innej grupy odbiorców docelowych, do krajów, w których przedsiębiorca jest już obecny z innymi produktami.

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2021 – terminy naborów wniosków

 • Ogłoszenie konkursu: 15 września 2021
 • rozpoczęcie składania wniosków: 18 października 2021
 • zakończenie składania wniosków: 22 grudnia 2021
 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) – dokumentacja konkursowa (wrzesień 2021)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2021 – szansa na rozwój eksportu dla Twojej firmy !

 • Prowadzisz działalność na terenie co najmniej jednego z województw Polski Wschodniej ?
 • Planujesz rozwijać eksport poprzez wprowadzenie Twoich produktów na nowe rynki ?
 • Poszukujesz możliwości współfinansowania Twojego przedsięwzięcia ?
 • To Twoja szansa !

Chciałbyś skonsultować swój projekt i możliwość uzyskania dotacji ?!

Informacje archiwalne

Dokumentacja konkursowa – maj 2021

Dokumentacja konkursowa 2020

Podziel się - udostępnij
Print this page
Print
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin