1.2 Internacjonalizacja MŚP

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2021 PO PW – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 – ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w:

 • diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji,
 • przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu
 • oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

Jest to działanie 1-etapowe. Przygotowując wniosek o dofinansowanie jako załącznik należy złożyć nowy model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności opracowany zgodnie z obowiązującym wzorem (business model canvas). Nowy model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności opracowany w wyniku skorzystania z zewnętrznej usługi doradczej stanowi koszt kwalifikowany projektu.

INTERNACJONALIZACJA MŚP – NASZE SPECJALIZACJE

 1. strategia / plan działalności międzynarodowej – opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji
 2. pozyskiwanie dofinansowania na rozwój eksportu
 3. doradztwo eksportowe / wdrażanie działań eksportowych / prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

Sprawdź nasze realizacje i referencje !

1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP 2021 (PO PW) – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

1.2 Internacjonalizacja MŚP PO PW

1.2 Internacjonalizacja MŚP realizuje priorytet inwestycyjny 3b (PI 3b): opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Typy projektów:

 • Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. Działania te mają na celu zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, potrzebnych do wprowadzenia ich produktów na nowy rynek (nowe rynki) w innym państwie członkowskim UE lub w kraju trzecim.
 • Wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz innych usług komplementarnych względem
  zakupywanych usług doradczych, związanych z przygotowaniem do
  wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizają.
 • Projekt może obejmować koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.
 • Integralną część projektu może stanowić wsparcie MŚP na udział w krajowych i międzynarodowych targach i misjach gospodarczych, przy założeniu, że doradztwo związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego będzie stanowiło komponent determinujący wszystkie działania w projekcie.
 • Ponadto MŚP mogą otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów usług
  doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego
  związanego z internacjonalizacją ich działalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Preferowane będą projekty, które:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.
 • Ponadto, projekt powinien być zgodny z zasadami horyzontalnymi opisanymi w rozdziale 11 PO PW.

Maksymalna kwota wsparcia oraz intensywność dofinansowania i rodzaj udzielanej pomocy:

 • Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi:
   1. 800 tys. PLN (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)
   2. 550 tys. PLN (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)
 • w tym:
  − maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
  − maksymalnie 100 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności;
  − maksymalnie 100 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
 • Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności nie może przekroczyć 150 000,00 zł.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pomocy de minimis)
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pomocy publicznej)

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2020 – na co można uzyskać dofinansowanie ?

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) zalicza się koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją obejmujące:

 • 1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • 2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • 3) koszty innych usług (np. szkoleń, tłumaczeń, wytworzenia materiałów reklamowych), świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, związane bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • 4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych
 • 5) koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności

  (nie kwalifikują się do wsparcia koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych przypisanych do kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne)

Kwalifikowanie kosztów wymienionych w pkt 1, 3, 5 oraz kosztów dot. udziału w międzynarodowych misjach gospodarczych (pkt 4) jest możliwe wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

W przypadku kosztów wskazanych w pkt 4 (udział w targach) – kwalifikowanie kosztów wymienionych w pkt 4 jest możliwe:
• w ramach pomocy de minimis 

lub
• w ramach pomocy na udział MŚP w targach,

jednakże szczegóły w zakresie ich kwalifikacji w zakresie w/w rodzaju pomocy pod względem kosztów cząstkowych sprecyzowane zostały w Regulaminie Konkursu.

 • Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych oraz opis zasad finansowania – wskazany został w Regulaminie Konkursu: § 5. Zasady finansowania projektów, str. 6-11

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2020 – kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

 1. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań dotyczących opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych.
 2. O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie:
 • W przypadku rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, ujawniony w rejestrze adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.
 • W przypadku Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) co najmniej jeden ujawniony w ewidencji adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Polski Wschodniej.

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2021 – terminy naborów wniosków

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

 • Ogłoszenie konkursu: 2 marca 2021
 • rozpoczęcie składania wniosków: 7 kwietnia 2021
 • zakończenie składania wniosków: 27 maja 2021
 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

Dokumentacja konkursowa

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2021 – szansa na rozwój eksportu dla Twojej firmy !

 • Prowadzisz działalność na terenie co najmniej jednego z województw Polski Wschodniej ?
 • Planujesz rozwijać eksport poprzez wprowadzenie Twoich produktów na nowe rynki ?
 • Poszukujesz możliwości współfinansowania Twojego przedsięwzięcia ?
 • To Twoja szansa !

Informacje archiwalne

Dokumentacja konkursowa 2020