Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 (PO PW) ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w:

 • diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji,
 • przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu
 • oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

Jest to działanie 1-etapowe. Przygotowując wniosek o dofinansowanie jako załącznik należy złożyć nowy model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności opracowany zgodnie z obowiązującym wzorem. Nowy model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności opracowany w wyniku skorzystania z zewnętrznej usługi doradczej stanowi koszt kwalifikowany projektu.

USŁUGI W ZAKRESIE INTERNACJONALIZACJI MŚP – POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA, DORADZTWO EKSPORTOWE !

RP CONSULTING

 

Specjalizacje:

1. strategia / plan działalności międzynarodowej – opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji

2. pozyskiwanie dofinansowania na rozwój eksportu,

3. doradztwo eksportowe / wdrażanie działań eksportowych / prowadzenie projektów i rozliczanie dofinansowania

 

 

DZIAŁANIE 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP realizuje priorytet inwestycyjny 3b (PI 3b): opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia.

Typy projektów:

 • Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. Działania te mają na celu zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, potrzebnych do wprowadzenia ich produktów na nowy rynek (nowe rynki) w innym państwie członkowskim UE lub w kraju trzecim.
 • Wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizają.
 • Projekt może obejmować koszty zakupu oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.
 • Niedominującą, integralną część projektu stanowić może wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o ile wynikają one z opracowanego nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją.
 • Ponadto MŚP mogą otrzymać wsparcie na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją ich działalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Preferowane będą projekty, które:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Ponadto, projekt powinien być zgodny z zasadami horyzontalnymi opisanymi w rozdziale 11 PO PW.

Maksymalna kwota wsparcia oraz intensywność dofinansowania i rodzaj udzielanej pomocy:

 • Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi:
   1. 800 tys. PLN (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)
   2. 550 tys. PLN (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych
 • udzielana pomoc stanowi pomoc de minimis

Na co można uzyskać dofinansowanie ?

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP PO PW, których katalog wskazano w § 5 ust. 3 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją obejmujące:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

3) koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;

5) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Planowany termin naboru wniosków:

W roku 2018 konkurs podzielony został na 2 rundy aplikacyjne – terminy jak poniżej:

 1. dla rundy I – od 27 lutego 2018 r. do 29 marca 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00);
 2. dla rundy II – od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Instytucja organizująca konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Jako firma doradcza posiadamy doświadczenie w projektach ukierunkowanych na internacjonalizację zarówno, jeśli chodzi o usługi doradcze związane z opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji (plan rozwoju eksportu, strategia działalności międzynarodowej), jak również pozyskiwaniem dofinansowania na rozwój eksportu. Usługi te realizujemy od roku 2009. W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) kompleksowo obsługiwaliśmy działanie 6.1 PO IG Paszport do Eksportu. Zrealizowaliśmy przeszło 100 projektów, obejmujących:

 • przygotowanie planu rozwoju eksportu
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • rozliczanie przyznanego dofinansowania (wnioski o płatność)
 • współpracę przy wdrażaniu działań eksportowych (m.in. usługi doradcze w zakresie wyszukiwania partnerów handlowych, badania rynków zagranicznych)

W ramach aktualnej perspektywy finansowej 2014-2020 kompleksowo obsługujemy działania ukierunkowane na internacjonalizację, takie jak m.in.:

Sprawdź nasze realizacje i referencje !

Zapraszamy do kontaktu.