1.2 Internacjonalizacja MŚP

Ostatni w perspektywie finansowej 2014-2020 konkurs do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020), które umożliwia uzyskanie dofinansowania na rozwój działań eksportowych z Funduszy Europejskich, został ogłoszony przez PARP.

👇 Termin naboru wniosków:

 • Ogłoszenie konkursu: 1 kwietnia 2022
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 5 maja 2022
 • zakończenie naboru wniosków: 29 czerwca 2022 (g. 16:00)

1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014‐2020 – ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w:

 • diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji,
 • przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu
 • oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

Przygotowując wniosek o dofinansowanie uprzednio należy opracować także model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, z którego wynikają działania zaplanowane w projekcie, który stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie.

 • Koszt przygotowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności może zostać zrefundowany w 85%.

Koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miescy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Opracowujemy modele biznesowe związane z internacjonalizacją działalności
 • Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie
 • Prowadzimy projekty i rozliczamy dotacje

Mamy doświadczenie w usługach związanych z rozwojem eksportu !

Sprawdź nasze realizacje i referencje !

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2022 – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1.2 Internacjonalizacja MŚP PO PW

Wsparcie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności. Działania te mają na celu zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, potrzebnych do wprowadzenia ich produktów na nowy rynek (nowe rynki) w innym państwie członkowskim UE lub w kraju trzecim.

Preferowane będą projekty:

 • wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 • przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki, ze względu na proces wytwarzania produktu,
 • ponadto projekt powinien być zgodny z zasadami horyzontalnymi UE.

Okres realizacji projektu:

1) realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego)

2) rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;

3) okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach POPW, tj. 31 grudnia 2023 r.

👉 Dowiedz się więcej o zmianach w stosunku do poprzednich edycji działania 1.2 Internacjonalziacja MŚP (PO PW) !

Maksymalna kwota wsparcia oraz intensywność dofinansowania i rodzaj udzielanej pomocy:

 • Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Wnioskodawcy na realizację projektu wynosi:
   1. 900 tys. PLN (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)
   2. 610 tys. PLN (w przypadku wybrania rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)
 • w tym:
  1) maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego określającego zakres działań niezbędnych do internacjonalizacji działalności przedsiębiorcy na wskazanych zagranicznych rynkach docelowych;
  2) maksymalnie 200 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z wynikającą z modelu biznesowego internacjonalizacją działalności;
  3) maksymalnie 200 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z wynikającą z modelu biznesowego internacjonalizacją działalności.
 • Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pomocy de minimis)
 • Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych (w przypadku pomocy publicznej)

Na co można uzyskać dofinansowanie ?

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP (PO PW) zalicza się koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją obejmujące:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

2) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP w zakresie:

 1. wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na wskazanych nowych rynkach zagranicznych i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych,
 2. pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.),
 3. przygotowania produktu do potrzeb docelowego rynku zagranicznego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 4. przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany, wskazany w modelu biznesowym rynek zagraniczny,
 5. uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
 6. przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w internecie), projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na docelowych rynkach zagranicznych,
 7. wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów przeznaczonych na eksport, projektowania logotypów i marek produktowych,
 8. tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy docelowy rynek zagraniczny,
 9. uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą dla produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 10. analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi i opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową,
 11. zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

3) koszty innych usług (np. szkoleń, tłumaczeń, wytworzenia materiałów reklamowych), świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, związane bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP w zakresie:

 • wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych,
 • szkoleń,
 • dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,
 • tłumaczeń,
 • badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji,
 • projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

4) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych

5) koszty nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

(nie kwalifikują się do wsparcia koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych przypisanych do kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne)

Kwalifikowanie kosztów wymienionych w pkt 1, 3, 5 oraz kosztów dot. udziału w międzynarodowych misjach gospodarczych (pkt 4) jest możliwe wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

W przypadku kosztów wskazanych w pkt 4 (udział w targach) – kwalifikowanie kosztów wymienionych w pkt 4 jest możliwe:
w ramach pomocy de minimis lub pomocy na udział MŚP w targach, jednakże szczegóły w zakresie ich kwalifikacji w zakresie w/w rodzaju pomocy pod względem kosztów cząstkowych sprecyzowane zostały w Regulaminie Konkursu.

 • Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych oraz opis zasad finansowania – wskazany został w Regulaminie Konkursu: § 5. Zasady finansowania projektów, str. 7-12
 • PONIŻEJ PLIK DO POBRANIA

Katalog kosztów kwalifikowanych – 1.2 Internacjonalizacja MSP (2021) PO PW

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2022 – Kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań dotyczących opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych.

Wnioskodawcami mogą być:

 • mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 • planujący działania w zakresie internacjonalizacji, które dotyczą wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny (w ujęciu geograficznym lub asortymentowym)
 • realizujący projekt na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj.:
 1. miejsce realizacji projektu znajduje się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie);
 2. we wniosku o dofinansowanie określono przedmiot i zakres działalności gospodarczej wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej (tj. w głównej lokalizacji projektu i pozostałych miejscach realizacji projektu, jeśli takie wskazano), w tym określono podstawowe aktywa oraz zasoby pracownicze wykorzystywane w działalności wykonywanej na terytorium Polski Wschodniej;
 3. przedmiot i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy, zlokalizowanej i wykonywanej na terenie Polski Wschodniej, jest bezpośrednio związany z projektowaniem lub wytwarzaniem wyrobów albo świadczeniem usług przeznaczonych do internacjonalizacji;
 4. wnioskodawca oświadcza, że przedmiot i zakres działalności odnoszącej się do produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, która jest wykonywana w Polsce Wschodniej, będzie utrzymany w tym makroregionie co najmniej do końca realizacji projektu.

Dodatkowo planując działania i budżet projektu należy zwrócić uwagę, aby przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie, wskaźnik EBITDA x 3 był większy od wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu zgłoszonego do dofinansowania (wskaźnik EBITDA obliczany jest jako suma EBIT (zysk operacyjny przed odliczeniem podatków i odsetek) oraz amortyzacji w poszczególnych latach obrotowych.

Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją, w zakresie podlegającym dofinansowaniu, nie powinno obejmować działań, które prowadzą do wzrostu sprzedaży produktów wnioskodawcy na rynkach zagranicznych, na których dane przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż tych lub podobnych produktów).

Można zatem rozpatrywać:

 • wprowadzenie istniejących produktów, z którymi przedsiębiorca jest obecny w Polsce lub innych krajach – do zupełnie nowych krajów (do których przedsiębiorca dotąd nie eksportował)
 • lub wprowadzenie nowych (dla danego rynku) produktów (nie-substytucyjnych i nie-komplementarnych w stosunku do produktów eksportowanych na dany rynek), przeznaczonych dla zupełnie innej grupy odbiorców docelowych, do krajów, w których przedsiębiorca jest już obecny z innymi produktami.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

1.2 Internacjonalizacja MŚP 2022 – szansa na rozwój eksportu dla Twojej firmy !

 • Prowadzisz działalność na terenie co najmniej jednego z województw Polski Wschodniej ?
 • Planujesz rozwijać eksport poprzez wprowadzenie Twoich produktów na nowe rynki ?
 • Poszukujesz możliwości współfinansowania Twojego przedsięwzięcia ?
 • To Twoja szansa !

Chciałbyś skonsultować swój projekt i możliwość uzyskania dotacji ?!