Internacjonalizacja MŚP – PO PW 1.2 – konkurs ogłoszony !

Niniejszym Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy konkurs w ramach działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP.

Nabór do etapu I – opracowanie nowego modelu biznesowego w MŚP z makroregionu Polski Wschodniej związanego z internacjonalizacją jego działalności odbędzie się w dniach: 15.04. – 20.05.2016.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca
dla
działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP
w ramach
osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
( (Dz. U. z 2016 r. poz. 217)
oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020
(Dz.U. poz. 1007)

ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania
w ramach
I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej PARP – www.parp.gov.pl (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od dnia 15 kwietnia 2016 r.),
z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu,
w terminie
od 15 kwietnia 2016 r. do 20 maja 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00).

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach I etapu działania 1.2 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty doradcze prowadzące do opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP z makroregionu Polski Wschodniej związanego z internacjonalizacją jego działalności.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny obejmujących w szczególności:
a) analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych;
c) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
d) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
e) rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),
f) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy1 prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach I Etapu stanowi pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Strona internetowa PARP zawierająca pełną dokumentację dotyczącą konkursu w ramach I Etapu działania 1.2 POPW (link).

Treść oryginalnego ogłoszenia o konkursie.