Analiza rynku i konkurencji

Analiza rynku i konkurencji to aspekt analizy biznesowej przedsiębiorstwa, ale także element składowy strategii marketingowej.

Analiza rynku i konkurencji najczęściej przeprowadzana jest równocześnie, gdyż dane z obu elementów badania stanowią istotne źródło informacji dla Twojego przedsiębiorstwa oraz wzajemnie się uzupełniają informacjami. Pomaga to w ustaleniu wpływu otoczenia rynkowego na sytuację Twojej firmy, jak również w ustaleniu jej pozycji konkurencyjnej.

Badanie przeprowadza się zarówno w odniesieniu do sytuacji firm działających lokalnie, ale także analizy rynku i konkurencji wykorzystuje się w badaniach marketingowych rynków zagranicznych.

Analiza rynku

Analiza rynku przeprowadzania jest w celu ustalenia wpływu czynników zewnętrznych (rynkowych) oraz wewnętrznych (w Twoim przedsiębiorstwie) na jego sytuację na rynku, by na tej podstawie możliwe było podjęcie kluczowych decyzji strategicznych w zakresie rozwoju działalności oraz ustalenie relacji podaż-popyt w odniesieniu do produktów oferowanych przez firmę i potencjału rynku.

Przy przeprowadzaniu analizy rynku stosuje się zwykle kilka metod, spośród których najbardziej popularne są:

Analiza PEST, na podstawie której analizowane są m.in.: czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz technologiczne. W wariancie rozszerzonym metoda ta może dodatkowo analizować czynniki środowiskowe lub prawne.

Analiza SWOT, na podstawie której możliwe jest przeprowadzenie analizy strategicznej przedsiębiorstwa oraz zweryfikowanie takich czynników jak mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które w istotny sposób mogą wpływać na rozwój działalności przedsiębiorstwa.

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji odnosi się do zdobycia informacji na temat podmiotów konkurujących na rynku z Twoim przedsiębiorstwem. Pomaga ona zrozumieć jaką strategię stosują firmy konkurencyjne, a także zweryfikować przewagi konkurencyjne oraz słabe strony Twojej oferty produktowej.

Analiza konkurencji może być przeprowadzana na różnych płaszczyznach. Najczęściej porównywane są takie aspekty jak:

  • strategia komunikacji
  • polityka promocji
  • asortyment produktowy
  • model sprzedaży
  • kanały dystrybucji
  • polityka cenowa
  • zasięg działalności
  • możliwość ekspansji na nowe rynki, w tym eksportowe
  • dotychczasowa działalność oraz prognoza na przyszłość

Istotą w tym przypadku jest, aby zebrać jak największą ilość informacji na temat konkurentów, po to, aby Twoje przedsiębiorstwo mogło w odpowiedni sposób ustalić swoją pozycję w stosunku do konkurentów oraz wyznaczyć dalszy plan działania.

Badania a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa

Oba badania mają na celu ustalenie aktualnej pozycji konkurencyjnej Twojego przedsiębiorstwa oraz wyznaczenie dalszych kierunków rozwoju. Stanowią one istotny element strategii marketingowej, w której na podstawie wniosków z analizy rynku i konkurencji nastąpi sformułowanie strategii w kontekście marketingu-mix i budowanie pozycji konkurencyjnej firmy.

Wykonujemy analizy rynku i konkurencji

Tworzymy strategie marketingowe oraz plany rozwoju eksportu. Przeprowadzamy analizy rynku i konkurencji, jak również badania marketingowe rynków zagranicznych, na potrzeby opracowania dokumentów strategicznych.

Analizy rynku i konkurencji przygotujemy także dla Twojej firmy.

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !