1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP, Etap II – konkurs ogłoszony

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach II Etapu działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP.

Działanie 1.2 PO PW składa się z dwóch etapów:
1) Etap I – obejmuje przygotowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji;
2) Etap II – obejmuje przygotowanie do wdrożenia w przedsiębiorstwie beneficjenta nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego w ramach Etapu I.

Niniejszy konkurs przeznaczony jest dla Beneficjentów Etapu I.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (link do Generatora Wniosków będzie aktywny od dnia 1 lutego 2017 r.),
z zastrzeżeniem § 6 ust. 15-16 Regulaminu konkursu, w terminie od 1 lutego 2017 r. do 29 września 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach II Etapu działania 1.2 POPW możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają projekty dotyczące realizacji działań prowadzących do przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji opracowanego i rekomendowanego do wdrożenia w ramach realizacji I Etapu działania 1.2 POPW.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach II Etapu działania 1.2 POPW, których katalog wskazano w § 5 ust. 4 Regulaminu konkursu, zalicza się koszty w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego opracowanego w I etapie obejmujące:

  1. koszty usług doradczych
  2. koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu;
  3. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy[1] prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. O dofinansowanie w ramach II Etapu działania 1.2 POPW mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I Etapu działania 1.2 POPW i złożyli wniosek o dofinansowanie II Etapu działania 1.2 POPW nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o płatność końcową w ramach I Etapu działania 1.2 POPW.

Budżet konkursu i poziom dofinansowania projektów w konkursie

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 30 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu w przypadku pomocy de minimis udzielanej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych, natomiast w odniesieniu do pomocy publicznej (pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP i pomoc na udział MŚP w targach) udzielanej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014 wynosi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach II Etapu stanowi pomoc publiczną (pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP i pomoc na udział MŚP w targach) udzielaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) lub pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Sposób i miejsce udostępniania dokumentacji, w tym Regulaminu konkursu

Pełna dokumentacja konkursu w ramach II Etapu działania 1.2 POPW, w tym Regulamin konkursu zawierający szczegółowe informacje na temat reguł wyboru projektów oraz zasad przeprowadzania konkursu.

Ogłoszenie na wybór projektów do dofinansowania w ramach II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83, 00-834 Warszawa) ogłasza jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP, w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. PARP publikuje ogłoszenie działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 i 1579) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (Dz.U. poz. 1007).