Internacjonalizacja

Internacjonalizacja, a więc wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw to jeden z aspektów, na które dofinansowanie przewidują programy z perspektywy finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020, ponieważ jest to bardzo istotny czynnik wpływający na rozwój gospodarki.

Zapytaj o dotacje eksportowe. Pozyskaj dofinansowanie na rozwój Twojego eksportu !

Wzrost umiędzynarodowienia działalności

Pojęcie „Internacjonalizacja” oznacza każdy rodzaj działalności, który przedsiębiorstwo podejmuje na rynkach zagranicznych, a zatem bezpośrednio odnosi się do pojęcia eksportu produktów bądź usług oraz wzrostu powiązań gospodarczych i kontaktów handlowych pomiędzy krajami oraz przedsiębiorstwami działającymi w tych krajach – potencjalnymi partnerami handlowymi.

Internacjonalizacja, czyli wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki, stąd też przewidziane są konkretne programy wsparcia dla rozwoju eksportu, realizowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i szczeblach regionalnych.

Dotacje na rozwój eksportu

W poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013) rozwój eksportu wspierany był w kilku programach, a w odniesieniu do sektora MŚP oraz firm o niższym wskaźniku eksportu, w szczególności poprzez Działanie 6.1 Paszport do Eksportu, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Co istotne, w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020, wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw jako cel do realizacji uwzględniony został:

  • w ogólnopolskim Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR) – w odniesieniu do promocji i internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
  • w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW), w odniesieniu do którego wsparcie internacjonalizacji zaoferowane zostanie dla przedsiębiorców z województw należących do makroregionu Polski Wschodniej,
  • jak również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych województw.

Internacjonalizacja – wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe na wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw realizowane jest zarówno na szczeblu krajowym, jak i szczeblach regionalnych – w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zgodnie ze szczegółowym opisem programu dla danego województwa.

Należy zatem uznać, że internacjonalizacja działalności polskich firm jest aktywnie wspierana w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Stwarza to istotną szansę dla wszystkich polskich eksporterów, aby aktywnie rozpocząć działalność na rynkach zagranicznych, przy jednoczesnym wsparciu finansowym realizowanym z Funduszy Europejskich.

Co dodatkowo warto podkreślić, działania z zakresu internacjonalizacji realizowane w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 3b (PI 3b) – Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia – jako główną formę wsparcia zakładają bezzwrotne dotacje, realizacja PI 3b bowiem nie przewiduje finansowania zwrotnego na bazie innych instrumentów finansowych.

Internacjonalizacja w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)

W latach 2014-2020 finansowanie projektów z zakresu podnoszenia konkurencyjności MŚP, w tym umiędzynarodowienia ich działalności, realizowane jest w dużym stopniu na poziomie regionalnym. Dlatego też w PO IR wsparcie internacjonalizacji jest skoncentrowane na projektach skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców o najwyższym potencjale w zakresie umiędzynarodowienia. Nacisk położony jest na projekty systemowe i pilotażowe, w przypadku których efektywność ich realizacji na poziomie krajowym będzie wyższa.

Projekty te przyczyniają się do nawiązywania kontaktów innowacyjnych przedsiębiorstw z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami oraz do poszerzenia rynków zbytu dla innowacyjnych produktów i usług. Efektem wsparcia w ramach POIR, zwłaszcza poprzez zacieśnienie współpracy między przedsiębiorstwami, będzie przyciągnięcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych skoncentrowanych na działalności B+R oraz innowacyjnej.

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) za kwestie związane z internacjonalizacją odpowiada Priorytet Inwestycyjny 3c – Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, w ramach którego realizowany jest cel szczegółowy 5. – Zwiększony poziom umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. W tym zakresie realizowane jest wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach PO IR.

Istotnym i zarazem cieszącym się znaczącym zainteresowaniem działaniem wspierającym projekty ukierunkowane na rozwój eksportu jest poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.

Dowiedz się w jaki sposób pozyskać dotację na internacjonalizację !

AKTUALNOŚCI / DOTACJE / INFORMACJE BIZNESOWE – BĄDŹ NA BIEŻĄCO !