Pozyskiwanie dotacji unijnych - dotacje_z_Funduszy_Europejskich

Dotacje UE

Oferujemy pełne wsparcie w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych.

 • Pozyskujemy dofinansowanie z Funduszy Europejskich
 • Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie
 • Opracowujemy wymagane dokumenty dodatkowe, jak np. strategie eksportowe i modele biznesowe internacjonalizacji
 • Prowadzimy projekty
 • Rozliczamy dotacje (metody uproszczone – stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe; wydatki rzeczywiście poniesione)
 • Obsługujemy procedurę zamówień w Bazie Konkurencyjności

Pozyskiwanie dotacji unijnych – tematyka, którą się zajmujemy

👉 Pozyskujemy i rozliczamy dotacje od 2009 roku.

👉 Posiadamy w tym obszarze doświadczenie potwierdzone przez naszych klientów.

👇 W naszej ofercie znajdziesz:

Dotacje na internacjonalizację działalności / dotacje na rozwój eksportu

Dotacje na cyfryzację / robotyzację i technologie informacyjno-komunikacyjne

Dotacje na innowacje (produktowe i procesowe)

Dotacje B+R / na działalność badawczo-rozwojową

Dotacje na inwestycje w podniesienie konkurencyjności MŚP

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania ?!

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej na temat zasad aplikowania o dotacje ?!

A może uzyskałeś już dofinansowanie, ale poszukujesz pomocy w poprowadzeniu projektu i rozliczeniu dotacji ?!

Pozyskiwanie dotacji unijnych – dotacje z Funduszy Europejskich

Pozyskiwanie dotacji unijnych z Funduszy Europejskich to zazwyczaj proces złożony, wymagający czasu oraz przygotowania i zweryfikowania wielu dokumentów. Nie każdy wnioskodawca jest w stanie poradzić sobie z tym samodzielnie.

Należy wziąć też pod uwagę ogromną dywersyfikację funduszy i ich dystrybucję w ramach wielu programów operacyjnych. Część programów realizowana jest na szczeblu krajowym, pozostałe natomiast w ramach programów regionalnych. Ponadto dla każdego z tych programów planowanych jest szereg działań i poddziałań, w ramach których organizowane są konkursy, aby wnioskodawcy mogli aplikować o środki.

Pozyskiwanie dotacji unijnych z Funduszy Europejskich wymaga zatem:

 • znajomości poszczególnych programów operacyjnych i realizowanych przez nie działań,
 • wiedzy w jakim czasie organizowane są poszczególne konkursy, co wynika z harmonogramów naborów wniosków
 • znajomości przepisów i zasad ubiegania się o dotacje
 • umiejętności poruszania się po całej dokumentacji związanej z organizacją danego konkursu
 • wiedzy w jaki sposób poprawnie przygotować dokumentację aplikacyjną.

Przygotowanie projektu

Pozyskiwanie dotacji unijnych z Funduszy Europejskich wymaga także kompleksowego podejścia do przygotowania projektu.

Każdy projekt jest indywidualny i w zależności od jego charakteru (np. projekt inwestycyjny, badawczo-rozwojowy, ukierunkowany na cyfryzację czy też związany z rozwojem eksportu) oraz programu operacyjnego i działania, którego dotyczy, dokumentacja konkursowa wymaga przygotowania wielu informacji, a często także dodatkowych dokumentów.

Informacje zawarte we wnioskach o dofinansowanie dotyczą m.in. działalności wnioskodawcy, jego planów rozwojowych, ale także dokładnego oszacowania i zaplanowania przewidzianych w projekcie wydatków.

Przygotowywane projekty wymagają także zaplanowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, tzn. podziału projektu na zadania, zdefiniowania czasu ich realizacji oraz przypisania im poszczególnych wydatków cząstkowych, których wartość należy uprzednio w odpowiedni i rzetelny sposób oszacować, bazując na ofertach rynkowych.

Planowanie projektu wiąże się także z koniecznością wyznaczenia we wniosku o dofinansowanie obligatoryjnych wskaźników produktu i rezultatu, których osiągnięcie stanowić będzie o finalnym zrealizowaniu celów projektu i będzie podlegać kontroli przez instytucję finansującą, odpowiedzialną za nadzór nad danym działaniem.

Konkursy w ramach programów realizowanych z Funduszy Europejskich są bardzo zróżnicowane, dlatego też w części z nich – aby pozyskać dotację – wystarczające będzie złożenie jedynie wniosku o dofinansowanie. Inne natomiast przewidują konieczność przygotowania dodatkowych dokumentów, takich jak np. biznes plany, tabele finansowe, strategie eksportowe czy modele biznesowe internacjonalizacji.

Przygotowanie tego typu dokumentów wymaga od wnioskodawcy odpowiedniej wiedzy bądź też wiąże się z koniecznością zakupu zewnętrznej usługi doradczej.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie pod kątem sprawnego rozliczenia dotacji

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, a następnie jego złożenie w konkursie to dopiero pierwszy etap w procesie pozyskiwania dotacji unijnych z Funduszy Europejskich.

Jeśli projekt zostanie oceniony pozytywnie i uda się pozyskać wnioskowane dofinansowanie, wówczas – po podpisaniu umowy o dofinansowanie – należy zadbać, aby projekt w odpowiedni sposób poprowadzić i rozliczyć, co często wymaga podjęcia współpracy z podmiotem posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Podejmując współpracę z firmą zewnętrzną, która oferuje pozyskiwanie dotacji unijnych z Funduszy Europejskich, warto zadbać o kompleksowość obsługi już na pierwszym etapie.

Kompetentny i doświadczony specjalista zawsze przygotuje wniosek o dofinansowanie pod kątem jego późniejszego łatwego rozliczenia.

Ktoś kto oferuje wyłącznie pozyskanie dotacji unijnej i przygotowanie wniosku o dofinansowanie, ale nie zapewnia późniejszego wsparcia na etapie rozliczania dotacji, najczęściej nie posiada wymaganej wiedzy w zakresie prowadzenia projektów realizowanych z Funduszy Europejskich. W takim przypadku wniosek o dofinansowanie nie zostanie przygotowany w sposób rzetelny – taki, który ułatwi sprawne rozliczenie pozyskanej dotacji, a jedynie pozwoli łatwo tę dotację pozyskać. Później natomiast beneficjent najczęściej ma problem z rozliczeniem projektu, a często nawet znalezieniem kogoś, kto mu w tym procesie pomoże, a zatem cały projekt może pójść na marne i wygenerować dodatkowe, niepotrzebne koszty.