Promocja Marki Innowacyjnych MŚP - 2.25_FENG

Promocja Marki Innowacyjnych MŚP – Działanie 2.25 FENG 2021-2027

Promocja Marki Innowacyjnych MŚP (2.25 FENG) to działanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Jest to działanie wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw i promocję ich działalności na rynkach zagranicznych.

Jest ono ukierunkowane na promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki, głównie w ramach udziału w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych. Stanowi kontynuację i bazuje na założeniach cieszącego się bardzo dużym zainteresowaniem w poprzedniej perspektywie dotacyjnej programu Go To Brand.

Wsparcie w ramach działania Promocja Marki Innowacyjnych MŚP skierowane jest do polskich przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w ramach działania 2.25 FENG ma na celu zwiększenie ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków. Pod uwagę brane będą sektory gospodarki o najwyższym potencjale. W tym zakresie także pod względem możliwości realizacji strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży.

Typy projektów, które mogą uzyskać wsparcie

Promocja Marki Innowacyjnych MŚP wspierać będzie projekty przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

W ramach działania realizowane będą 2 rodzaje projektów:

 • w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO
 • nabory ogólne do działania 2.25

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, uwzględniające

1. w przypadku naborów o charakterze ogólnym

 • udział w zagranicznych targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy (wyłącznie targi wskazane na liście wydarzeń targowych dla naboru ogólnego lub naboru EXPO)
 • udział w międzynarodowych misjach gospodarczych, połączonych z:
  • udziałem w zagranicznych targach w roli zwiedzającego
  • udziałem w zagranicznej konferencji branżowej
 • kampanie promocyjne w mediach elektronicznych, prowadzone w związku z udziałem Wnioskodawcy w targach zagranicznych lub misjach gospodarczych bezpośrednio związanych z projektem

Nie jest możliwy udział w misji gospodarczej bez jednoczesnego udziału w targach lub konferencji branżowej w roli zwiedzającego, tzn. misja nie może polegać wyłącznie na wyjeździe służbowym, w celu odbycia spotkań z potencjalnymi klientami.

Misja lub konferencja branżowa może dotyczyć udziału w targach niewskazanych na liście targów w ramach działania.

Beneficjent musi wskazać w projekcie minimum 1 działanie polegające na udziale w charakterze wystawcy w targach zagranicznych ze stoiskiem narodowym, wskazanych w dostępnej liście targów.

2. w przypadku naborów w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO

w roku 2024

Instytucją organizującą konkursy w ramach działania 2.25 FENG jest PARP.

Promocja Marki Innowacyjnych MŚP – kto może ubiegać się o dofinansowanie

1. w przypadku naborów o charakterze ogólnym

MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wpisują się w jeden z następujących (15) sektorów gospodarki:

– Sektor medyczny i farmaceutyczny

– Sektor budowy i wykańczania budowli

– Sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki

– Sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ)

– Sektor IT/ICT

– Sektor przemysłu kreatywnego

– Sektor kosmetyczny

– Sektor maszyn i urządzeń

– Sektor meblarski

– Sektor motoryzacyjny

– Sektor pojazdów szynowych

– Sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi

– Sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania

– Sektor lotniczo-kosmiczny

– Sektor spożywczy

👉 Lista wydarzeń targowych ze stoiskiem narodowym, przewidzianych dla uczestników Programu (na podstawie naboru ogólnego w roku 2023)

 • Wnioskodawca może wziąć udział w charakterze wystawcy wyłącznie w wydarzeniach wskazanych w powyższej liście
 • Wnioskodawca musi wziąć udział w charakterze wystawcy minimum w 1 wydarzeniu ze wskazanej powyżej listy
 • Wnioskodawca może wybrać wyłącznie 1 sektor gospodarki, w ramach którego uczestniczył będzie w Programie

2. w przypadku naborów EXPO

 • zgodnie z zasadami Programu Promocji

w roku 2024 – Program promocji EXPO 2025

Inne kluczowe warunki kwalifikacji Wnioskodawców

 • Projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (lista KIS)
 • Wymagane jest potwierdzenie „innowacyjności Wnioskodawcy”:
  • 1) ponosił nakłady na działalność badawczo-rozwojową w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co znajduje potwierdzenie w złożonym do GUS sprawozdaniu o działalności badawczo-rozwojowej PNT-01 za co najmniej jeden rok we wskazanym okresie, załączonym do wniosku,
  • lub 2) wdrożył innowacje produktowe lub w procesach biznesowych w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, co znajduje potwierdzenie w złożonym do GUS sprawozdaniu o innowacjach PNT-02 załączonym do wniosku
 • Wnioskodawca musi posiadać dokumenty, potwierdzające prawo do dysponowania marką produktową (stanowiącą przedmiot eksportu w ramach projektu)
 • Wnioskodawca prowadził działania eksportowe co najmniej przez okres 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i osiągał przychody z eksportu w tych okresach
 • Wartość eksportu w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym wynosi co najmniej: 30% (było dla naboru ogólnego w 2023 r.), 20% (wskazane dla naboru EXPO w 2024 r.)

Zasady finansowania projektów

 • Forma wsparcia: dotacja
 • maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 50%
 • Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych
 • Pomoc publiczna/pomoc de minimis
 • Typ beneficjenta: MŚP

Promocja Marki Innowacyjnych MŚP – na jakie wydatki można uzyskać dotację

1) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie; (WYŁĄCZNIE POMOC PUBLICZNA) – rozliczenie wydatków w oparciu koszty rzeczywiście poniesione + procedura zamówień (brak uproszczonych metod rozliczania wydatków)

2) koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; (WYŁĄCZNIE POMOC DE MINIMIS) – stawki jednostkowe (metody uproszczone)

3) koszty przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych (WYŁĄCZNIE POMOC DE MINIMIS) – maksymalny udział wydatków kwalifikowalnych związanych z kampanią promocyjną nie może przekroczyć 25% sumy kosztów kwalifikowalnych (bez kosztów pośrednich)

4) koszty pośrednie (7% kwalifikowalnych bezpośrednich kosztów projektu).

Termin naboru wniosków

2023 – nabór ogólny:

2024

1.Promocja marki innowacyjnych MŚP – EXPO

2.Promocja marki innowacyjnych MŚP – nabór ogólny

 • ogłoszenie naboru: 24.09.2024 r.
 • rozpoczęcie naboru: 15.10.2024 r.
 • zakończenie naboru: 28.11.2024 r.
 • pula środków: 155 mln zł

Promocja Marki Innowacyjnych MŚP – harmonogram naborów wniosków

👉 Harmonogram naborów wniosków w ramach programu FENG 2021-2027

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem rozwoju Twojego eksportu ?

👉 Dowiedz się więcej, zapytaj o szczegóły