fundusze europejskie 2021-2027

Fundusze 2021-2027

Fundusze Europejskie 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie dla naszego kraju to około 76 miliardów euro.

Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne.

Podstawowym dokumentem, który określa współpracę Unii Europejskiej z Polską, w tym zakresie jest Umowa Partnerstwa – uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania Funduszy Europejskich. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027.

Fundusze

Polityka spójności na lata 2021-2027 ma obejmować następujące fundusze:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – służy wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. Ma on łagodzić dysproporcje w rozwoju europejskich regionów i zmniejszać braki w zakresie rozwoju regionów znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji
 • Fundusz Spójności (FS) – służy redukowaniu dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowaniu zrównoważonego rozwoju. W jego ramach realizowane są strategiczne projekty w obszarach ochrony środowiska i transportu, w tym transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T)
 • Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) – ma być głównym narzędziem UE służącym zwiększaniu spójności społecznej i gospodarczej, odpowiadaniu na wyzwania rynku pracy i wyzwania społeczne oraz stymulowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki. EFS+ będzie obejmować obecnie rozproszone instrumenty: EFS, Inicjatywę na rzecz osób młodych (YEI), Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz Europejski Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

Proponowane fundusze polityki spójności będzie uzupełniał Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Jest on częścią Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i elementem (I filarem) Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. Celem FST jest łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) to fundusz na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa. Celem funduszu jest szeroko rozumiane wsparcie społeczności nadmorskich, w tym m.in. wspieranie rybaków w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo czy finansowanie projektów przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności nadmorskich w Europie.

Programy

Założenia Umowy Partnerstwa realizowane będą z programów krajowych i regionalnych. Określają one priorytetowe obszary wsparcia i wyznaczają konkretne działania.

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w perspektywie finansowej (fundusze europejskie 2021-2027) około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów krajowych. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Programy krajowe będą tematycznie zbliżone do tych realizowanych obecnie. Oznacza to, że pieniądze z polityki spójności zainwestujemy między innymi w rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, powiększanie kapitału ludzkiego, budowanie kompetencji cyfrowych czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej.

Programy będą miały podobny zakres tematyczny do tych, które funkcjonowały w perspektywie 2014-2020, dlatego w zestawieniu „umownie” użyto nazw dotychczasowych programów.

Fundusze Europejskie 2021-2027 – Programy Krajowe

Podział środków na poszczególne programy krajowe w perspektywie finansowej (Fundusze Europejskie 2021-2027):

Fundusze Europejskie 2021-2027 – Programy Regionalne

Podział środków na poszczególne programy regionalne w perspektywie finansowej (Fundusze Europejskie 2021-2027), zgodnie ze stanem na dzień 8 grudnia 2022, kiedy to Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie 16 programów regionalnych:

 • dolnośląskie – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro
 • kujawsko-pomorskie – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro
 • lubelskie – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro
 • lubuskie – Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro
 • łódzkie – Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,74 mld euro
 • małopolskie – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,69 mld euro
 • mazowieckie – Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro
 • opolskie – Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro 
 • podkarpackie – Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro
 • podlaskie – Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro
 • pomorskie – Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro
 • śląskie – Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro
 • świętokrzyskie – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro
 • warmińsko-mazurskie – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro
 • wielkopolskie – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro
 • zachodniopomorskie – Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld euro

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, m.in. liczbie ludności i PKB na mieszkańca.

Dodatkowo sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności).

Program dla Polski Wschodniej będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w perspektywie finansowej (fundusze europejskie 2021-2027), mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów).

Dowiedz się więcej !

👉 Zapytaj o dostępne dotacje