Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – Działanie 1.3 FEPW 2021-2027

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP to działanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027. Jego celem jest 2-etapowe wsparcie kompleksowych projektów MŚP na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Typy projektów

Działanie 1.3 FEPW „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” zakłada wsparcie finansowe dla projektów obejmujących 2 etapy:

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Model biznesowy GOZ-transformacji obejmuje w szczególności: audyt przedsiębiorstwa i doradztwo, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji w nurcie GOZ, ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw
 • wydłużanie życia produktu
 • ekoprojektowanie
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi
 • tworzenie platform współdzielenia
 • symbioza przemysłowa
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji

Wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

 • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych
 • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii
 • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn
 • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego

Dla kogo – kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚPkoszty kwalifikowane

W ramach działania 1.3 FEPW „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚPfinansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie i wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

I etap (maksymalna wartość dofinansowania: 150 000 PLN):

 • koszty usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji

II etap (maksymalna wartość dofinansowania: 3 500 000 PLN):

 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji
 • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych
 • koszty usług szkoleniowych

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – zasady finansowania projektów

 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5 000 000,00 zł
 • Forma wsparcia – dotacja bezzwrotna
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków: kwota ryczałtowa w oparciu o metodykę IZ

Termin naboru wniosków

ETAP I

 • przewidziany termin rozpoczęcia składania wniosków: 10.10.2023 r.
 • przewidziany termin zakończenia składania wniosków: 19.12.2023 r.
 • przewidziana alokacja: 10 mln złotych

ETAP II

 • przewidziany termin zakończenia składania wniosków: 2024 r.
 • przewidziana alokacja: 100 mln złotych

FEPW 2021-2027  –  harmonogram naborów wniosków

Akademia GOZ transformacji

W ramach programu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”zakłada się także realizację działań edukacyjnych i promocyjnych, których celem będzie uświadomienie przedsiębiorcom korzyści płynących z transformacji w kierunku zielonej gospodarki oraz promocja wiedzy i rozwiązań w zakresie tematyki GOZ.

W ramach Akademii GOZ-transformacji będą odbywać się m.in. webinary, spotkania matchmakingowe, warsztaty/wydarzenia edukacyjne.

Tematyka obejmie m.in:

 • wiedzę ogólną o GOZ i Europejskim Zielonym Ładzie,
 • przykłady modeli biznesowych opartych na GOZ,
 • przykłady współpracy przedsiębiorstw w ramach symbiozy przemysłowej,
 • dobre praktyki gospodarki cyrkulacyjnej,
 • regulacje prawne dotyczące GOZ.

Działania w ramach Akademii GOZ-transformacji mogą też obejmować mentoring dla przedsiębiorców zainteresowanych wprowadzeniem rozwiązań z zakresu GOZ.