automatyzacja i robotyzacja w MŚP - 1.2 FEPW

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – Działanie 1.2 FEPW 2021-2027

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP to działanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027. Jego celem jest wsparcie transformacji w kierunku przemysłu 4.0, w szczególności wprowadzenie zmian w procesach, takich jak: automatyzacja i robotyzacja.

Swoimi założeniami nawiązuje do pilotażowego programu dla branży meblarskiej ROBOGRANT, jednakże przewiduje inne zasady finansowania projektów. Ponadto działanie 1.2 FEPW „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” przeznaczone jest dla wszystkich przedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz dodatkowo region mazowiecki (z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających).

Dla kogo – kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – typy projektów

W ramach działania 1.2 FEPW przewidziano wsparcie dla projektów, które obejmują:

 • Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, tj. wskazanie procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które mogą podlegać automatyzacji/robotyzacji, oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa), tj. strategii wdrożenia procesu automatyzacji/robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o te procesy.

Przeprowadzenie audytu technologicznego i opracowanie mapy drogowej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Mapa drogowa stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Koszty usług polegających na przeprowadzeniu audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniu mapy drogowej są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku oraz usługi te zostały przeprowadzone przez wyspecjalizowany podmiot w zakresie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej i mapy drogowej.

Usługi doradztwa (w tym opracowanie mapy drogowej) muszą być świadczone przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH) lub inne wyspecjalizowane podmioty w zakresie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej i mapy drogowej. Wymaganie to powinno stanowić warunek udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi lub usług.

 • Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji.

Okres realizacji projektu

 • rozpoczęcie projektu: nie wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku (za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów usług audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz usług polegających na opracowaniu mapy drogowej, na podstawie przeprowadzonego audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej)
 • zakończenie projektu: nie później niż do 31 grudnia 2027 r.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – koszty kwalifikowane

👇 Wydatki przeznaczone na opracowanie oraz wdrożenie mapy drogowej, w szczególności:

✅ koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i opracowaniem mapy drogowej;

✅ koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej;

✅ nabycie środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości zbudowanych i niezabudowanych – tj. nabycie m.in. automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń;

✅ nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Oprogramowanie powinno bezpośrednio wspierać procesy wdrożenia automatyzacji lub robotyzacji, poprzez np. zaawansowane systemy informatyczne (narzędzia IT), technologie umożliwiające współpracę ludzi i robotów, systemy informatyczne służące optymalizacji produkcji, przeznaczone do obsługi urządzeń, sterowania tymi urządzeniami i komunikacji z nimi.

✅ koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości kosztów nabycia środków trwałych,

✅ koszty usług szkoleniowych

✅ koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki w jednej z form, o których mowa § 5 ust. 3 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek.

Usługi doradztwa (w tym opracowanie mapy drogowej) będą mogły być świadczone przez Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs – EDIH) lub inne wyspecjalizowane podmioty/ekspertów.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚPzasady finansowania projektów

 • Łączna pula środków przewidziana na dofinansowanie projektów: 100 mln złotych
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000,00 zł
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 000 000,00 zł
 • Maksymalna wartość dofinansowania na koszty związane z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowanie mapy drogowej: 70 000,00 zł
 • Dotacja bezzwrotna – wsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo
 • Dotacja warunkowa – finansowanie inwestycji; dotacja warunkowa podlega w części lub w całości zwrotowi zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia.
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%, zależnie od rodzaju wydatku oraz pomocy, w ramach której jest on współfinansowany:
  • 1) w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis – dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej, usług szkoleniowych oraz ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki, wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych – dotacja bezzwrotna
  • 2) w zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP – dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych – dotacja bezzwrotna
  • 3) w zakresie kosztów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej – dotacja warunkowa
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków: NIE

Ocena projektów

 • Prowadzona jest w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów,
 • jest jednoetapowa
 • jest dokonywana jest przez członków oceniających, którzy wchodzą w skład KOP na podstawie informacji zawartych we wniosku, a także informacji udzielanych przez wnioskodawcę podczas posiedzenia Panelu KOP (wideokonferencja)
 • Przewidywany termin zatwierdzenia wyników oceny projektów przez IP wynosi 110 dni od zakończenia naboru.

Termin naboru wniosków

 • przewidziany termin rozpoczęcia składania wniosków: 2.08.2023 r.
 • przewidziany termin zakończenia składania wniosków: 25.10.2023 r. (do g. 16:00)
 • przewidziana alokacja: 100 mln złotych

Kryteria Wyboru Projektów dla działania 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP (FEPW).

Opis działania i dokumentacja – PARP

FEPW 2021-2027  –  harmonogram naborów wniosków