FEnIKS-Fundusze_Europejskie_na_Infrastrukture_Klimat_Srodowisko_2021-2027

FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Śr.

FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 to program realizowany z nowej perspektywy Funduszy Europejskich, który stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko z lat 2007-2013 oraz 2014-2020.

Jest to największy wartościowo program, którego budżet wynosi aż 25,1 mld euro, i w ramach którego realizowane będą największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska.

Jako instrumenty wsparcia program przewiduje:

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Cele programu FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Głównym celem programu FEnIKS jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki, transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030
 • poprawę bezpieczeństwa transportu, zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Realizacja program FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 ma na celu zwiększyć efektywność energetyczną mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększyć udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.

Inwestycje w ramach programu FEnIKS

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych i wzrost ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym.

Inwestycje w sektorze środowiska mają przyczynić się do większej odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego).

Program FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 ma na celu dążenie do poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi.

Planuje się wzmocnienie ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów; rozwijanie systemów monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę.

Dążąc do zmniejszenia emisji w transporcie, rozwijany będzie transport szynowy, w tym w miastach, zwiększy się dostępność komunikacji zbiorowej, a także alternatywne wobec dróg łańcuchy logistyczne (porty morskie, drogi wodne śródlądowe, przewozy intermodalne).

W celu poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego koncentracja nastąpi na budowie nowych i modernizacji istniejących linii kolejowych oraz dróg krajowych, w tym obwodnic miast.

Inwestycje podejmowane będą w kluczowych obszarach sytemu ochrony zdrowia, które przyczynią się do wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz większej ich skuteczności.  

W sektorze kultury planuje się działania mające na celu ochronę zabytków o światowym i krajowym znaczeniu zarówno ruchomych i nieruchomych. Jednocześnie rozwijane będą instytucje kultury oraz wspierana będzie ich adaptacja do nowych funkcji kulturalnych i społecznych.

Do kogo skierowane jest wsparcie w ramach programu

Oferta programu FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 skierowana będzie do m.in.:

 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właścicieli budynków mieszkalnych,
 • państwowych jednostek budżetowych i administracji publicznej,
 • dostawców usług energetycznych,
 • zarządców dróg krajowych i linii kolejowych, 
 • służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • podmiotów zarządzających portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacji pozarządowych,
 • instytucji ochrony zdrowia, instytucji kultury,
 • kościołów i związków wyznaniowych.

Konsultacje i projekt programu FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.