Wzornictwo w MŚP - 1.4 FEPW 2021-2027

Wzornictwo w MŚP – Działanie 1.4 FEPW 2021-2027

Wzornictwo w MŚP to działanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021-2027. Przewiduje ono kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej.

Jest to działanie, które swoimi założeniami nawiązuje do programów realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020:

Typy projektów

Działanie 1.4 FEPW „Wzornictwo w MŚP” zakłada wsparcie finansowe dla kompleksowych projektów obejmujących:

 • Przeprowadzenie audytu wzorniczego rozumianego jako całościowa analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, oraz  opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje odnośnie dalszych działań związanych ze stosowaniem wzornictwa w firmie. Przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Strategia wzornicza stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.
 • Wdrożenie strategii wzorniczej, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Dla kogo – kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Polski Wschodniej

Wzornictwo w MŚP – koszty kwalifikowane

W ramach działania 1.4 FEPW „Wzornictwo w MŚP” finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie, w szczególności:

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń
 • koszty usług szkoleniowych

Wzornictwo w MŚP – zasady finansowania projektów

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie: 200 000 zł
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 3 000 000,00 zł
 • Dotacja bezzwrotnawsparcie na usługi rozwojowe i doradztwo
 • Dotacja warunkowa – finansowanie inwestycji
 • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%
 • Uproszczone metody rozliczania wydatków: NIE

Termin naboru wniosków

 • przewidziany termin rozpoczęcia składania wniosków: 09.05.2023 r.
 • przewidziany termin zakończenia składania wniosków: 29.08.2023 r.
 • przewidziana alokacja: 100 mln złotych

Dokumentacja konkursu 2023 – PARP

FEPW 2021-2027  –  harmonogram naborów wniosków