FERS-Fundusze_Europejskie_dla_Rozwoju_Spolecznego_2021-2027

FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 to kolejny etap do rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Program stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i realizowany będzie w ramach nowej perspektywy finansowej Fundusze Europejskie 20121-2027.

FERS będzie oferował wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Budżet programu wynosi ok. 4,3 mld EUR, a wsparcie oferowane będzie poprzez dotacje i instrumenty finansowe.

Cele Programu FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Do głównych celów realizowanych przez Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 należą:

 • wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i edukacji,
 • kształcenie kadr dla gospodarki,
 • zwiększenie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
 • wsparcie realizacji polityki społecznej w obszarach integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
 • zwiększenie dostępu do opieki nad najmłodszymi dziećmi,
 • poprawa dostępności do usług publicznych,
 • zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych, w tym w zakresie świadczenia usług publicznych,
 • rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego. 

Do kogo kierowane jest wsparcie z programu

Wsparcie z program FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 kierowane jest przede wszystkim do:

 • jednostek samorządu terytorialnego (jst),
 • administracji rządowej,
 • organizacji  pozarządowych,
 • przedsiębiorców,
 • partnerów społecznych,
 • uczelni,
 • jednostek naukowych,
 • placówek i podmiotów systemu opieki zdrowotnej,
 • osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin,
 • rodziców dzieci do 3 lat.

Konsultacje i projekt programu FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027