01.05.2019; Rzeczpospolita – opinia w odniesieniu do konkursu Go To Brand 2019

2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO woj. łódzkie – dotacje na kapitał obrotowy

Aktualnie planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie do działania 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP.

Jest to dotacja na kapitał obrotowy – 100% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków przewidziany został w terminie:

  • rozpoczęcie: 06.10.2020
  • zakończenie: 12.10.2020, g. 16.00

Kolejność złożenia wniosków nie będzie brana pod uwagę przy tworzeniu listy projektów wybranych do udzielenia wsparcia. Wprowadzono kryteria punktowe.

WAŻNE! Załóż konto w system i sprawdź możliwość logowania 30.09.2020 r.

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w Generatorze wniosków dostępnym pod adresem www.cop-dotacje.pl do dnia 5 października 2020 r. Rejestracja kont w systemie IP po tej dacie będzie niemożliwa. Osoby, które dokonały rejestracji w poprzednim anulowanym naborze, nie muszą zakładać nowych kont, proszone są jedynie o zalogowanie i sprawdzenie czy dane logowania działają prawidłowo.

Nabór dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a Instytucją organizującą konkurs jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP).

Kto może składać wnioski?

  • Mikro, małe przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:

  • wsparcie utrzymania działalności mikro i małych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej

Dotacja przeznaczona jest na kapitał obrotowy:

Kapitał obrotowy (inaczej kapitał pracujący) stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi, czyli kapitał obrotowy = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe, gdzie, aktywa obrotowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości to ta część aktywów jednostki, które w przypadku:

a) aktywów rzeczowych– są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) aktywów finansowych – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W składzie kapitału obrotowego przedsiębiorstwa mogą znaleźć się tylko te aktywa, które znajdują się w firmie krócej niż 12 miesięcy.

Finanse
– Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach naboru wynosi 100%.

– Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 164 747,31 zł.

– Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona

2.3.1 Innowacje w MŚP – Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 57 304 000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące złotych 00/100).

Dotacje na kapitał obrotowy – pozyskaj dofinansowanie

  • Twoja firma ma trudności finansowe spowodowane pandemią COVID-19 ?!
  • Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji na kapitał obrotowy ?!