8.2 PO IG – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B – ostatni nabór styczeń 2014

8.2 PO IG – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B to działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kończącej się perspektywie dotacyjnej (2007-2013). PO Inteligentny Rozwój będzie następcą 'Innowacyjnej Gospodarki’, niemniej jednak dla wszystkich zainteresowanych nadal pojawiają się szanse na pozyskanie bezzwrotnej dotacji w kończących się programach dotacyjnych.

W styczniu 2014 roku przewidziany został ostatni nabór do działania 8.2 PO IG – Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B. Nabór ten zakończy także pozyskiwanie środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uzyskana dotacja stanowić będzie dotację bezzwrotną. Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro- małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna kwota dofinansowania danego projektu to 20 000 zł, natomiast maksymalna nie może przekraczać limitu pomocy de minimis przewidzianej w obowiązujących przepisach – tzn. łącznie z inną pomocą de minimis nie może przekroczyć 200 000 euro w roku bieżącym oraz w ciągu 2 ostatnich lat podatkowych, a dla wnioskodawców z sektora transportu publicznego – 100 000 euro. Intensywność wsparcia uzależniona jest od rodzaju przedsiębiorcy (mikro-, mały bądź średni) oraz lokalizacji projektu. Maksymalnie może wynieść 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, co może stanowić znaczące wsparcie dla wnioskodawcy, zwłaszcza, iż dotacja ma charakter dotacji bezzwrotnej.

8.2 PO IG – Wspieranie wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B to działanie wspierające rozwój systemów wymiany informacji pomiędzy partnerami biznesowymi. W ramach działania 8.2 PO IG mogą wziąć udział wnioskodawcy, którzy współpracują z min. 2 partnerami biznesowymi, ponadto w ramach najbliższego naboru działanie 8.2 PO IG przewiduje wsparcie także dla koordynatorów sieci kontrahentów.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte różne kategorie wydatków, począwszy od usług doradczych i eksperckich, poprzez nabycie nieruchomości, dostosowanie lokalu na potrzeby realizacji projektu, leasing itp. niezbędnych kategorii, pod warunkiem, że wydatki te dotyczą wdrożenia projektu, który określa wniosek.

Działanie 8.2 PO IG to – zgodnie ze wskazaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – to program skierowany wyłącznie do sektora B2B, wspierający rozwój systemów wymiany informacji pomiędzy partnerami biznesowymi. Działanie to wspiera przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych między tymi przedsiębiorcami, prowadzące do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.