Interim Manager - RPConsulting.pl

Interim manager – kim jest i na czym polega jego praca?

Interim manager, zwany również menedżerem tymczasowym lub menedżerem zmiany, to doświadczony specjalista, który współpracuje z daną organizacją przez określony czas i wnosi do niej unikalne umiejętności oraz ekspercką wiedzę, aby zaplanować i wdrożyć uzgodnione działania, jak np. zarządzać zmianą, projektem lub sytuacją kryzysową.

Interim manager jest zatem profesjonalistą, który przez ustalony czas obejmuje kluczowe stanowiska w firmie, aby przeprowadzić ją przez zmianę, poprawić wyniki operacyjne, zarządzać projektami lub zastąpić nieobecnego menedżera.

Na Czym Polega Praca Interim Managera?

Praca interim managera koncentruje się na różnych obszarach, związanych z zarządzaniem, w zależności od potrzeb danej organizacji.

Jako najczęstsze obszary, w ramach których firmy podejmują współpracę z interim managerem zaliczyć można:

Zarządzanie Zmianą

Obszar zarządzania zmianą może obejmować m. in. restrukturyzację, wprowadzanie nowych technologii, zmiany kultury organizacyjnej czy optymalizację procesów operacyjnych. Ich zadaniem jest nie tylko zaprojektowanie strategii zmian, ale również jej skuteczne wdrożenie.

Zarządzanie Kryzysem

W sytuacjach kryzysowych, interim manager wnosi swoje doświadczenie w zarządzaniu trudnymi sytuacjami. Mogą to być np. problemy finansowe, nagłe zmiany kadrowe lub inne wyzwania. Interim manager pomaga wówczas stabilizować sytuację, identyfikować przyczyny problemów i wdrażać plany naprawcze.

Realizacja Projektów

Interim manager jest często angażowany także do zarządzania specyficznymi projektami, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Może to obejmować m. in. wdrożenie systemów informatycznych, wprowadzenie na rynek nowych produktów, ekspansję na nowe rynki czy fuzje i przejęcia. Jego rola polega wówczas na zapewnieniu, że projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, budżetem i zakresem.

Zastępowanie Kluczowych Menedżerów

Firmy mogą również potrzebować interim managera do tymczasowego zastąpienia innego kluczowego menedżera, który jest nieobecny np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego czy niespodziewanego odejścia. W takim przypadku interim manager zapewnia ciągłość zarządzania i stabilność operacyjną firmy w okresie przejściowym.

Jaka jest różnica w pracy interim managera i konsultanta biznesowego?

W przeciwieństwie do konsultanta, interim manager jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizację strategii i operacyjne zarządzanie, co oznacza, że działa jako integralna część firmy, z którą współpracuje.

Konsultant biznesowy natomiast współpracuje „z zewnątrz” i dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy pomaga wypracować rozwiązania, które usprawnią procesy biznesowe wewnątrz danej organizacji, a następnie wdrożyć je w firmie klienta, współpracując z jego zespołem i wykorzystując dostępne w firmie zasoby.

W niektórych sytuacjach konsultant może zatem współpracować z interim managerem, z którym dana firma podjęła współpracę i powierzyła mu zarządzanie wybranymi obszarami działań na czas wdrożenia zmiany.

Planujesz wdrożyć zmiany w wybranych procesach biznesowych?

👉 Poszukujesz interim managera lub konsultanta biznesowego?

Jakie cechy powinien posiadać dobry interim manager?

Aby skutecznie pełnić swoje obowiązki, dobry interim manager musi posiadać zestaw kluczowych cech i kompetencji, do których należą:

1. wiedza i doświadczenie

Interim manager musi posiadać bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, zdobyte na wysokich stanowiskach w różnych branżach. Powinien mieć dogłębną wiedzę fachową, która pozwala mu szybko zrozumieć specyfikę działalności firmy i jej wyzwania.

Doświadczenie pozwala interim managerowi na szybkie identyfikowanie problemów oraz wdrażanie sprawdzonych rozwiązań. Wiedza umożliwia natomiast skuteczne zarządzanie zespołem i procesami, co jest kluczowe w dynamicznych i złożonych projektach.

2. elastyczność i łatwa możliwość adaptacji

Interim manager musi być elastyczny i zdolny do szybkiego dostosowania się do nowych sytuacji i wymagań. Powinien umieć pracować w różnych kulturach organizacyjnych i na różnych poziomach struktury firmy.

Elastyczność i łatwość adaptacji w nowym otoczeniu biznesowym pozwalają interim managerowi na efektywne działanie w zmiennym środowisku biznesowym oraz na szybkie wdrożenie się do nowej roli, co jest kluczowe dla realizacji celów w krótkim czasie.

3. koncentracja na wynikach

Interim manager musi być zorientowany na osiąganie wyników. Powinien mieć umiejętność wyznaczania celów, monitorowania postępów oraz oceny rezultatów. Kluczowe jest również podejście proaktywne i umiejętność podejmowania decyzji na podstawie danych.

Umiejętność koncentracji na wyniku zapewnia, że działania interim managera są skierowane na osiągnięcie konkretnych celów biznesowych, co przynosi wymierne korzyści dla firmy.

4. kompetencje przywódcze

Dobry interim manager musi posiadać silne kompetencje przywódcze, w tym umiejętność motywowania zespołu, delegowania zadań oraz budowania zaangażowania. Powinien być w stanie przewodzić zespołowi w trudnych sytuacjach i inspirować go do osiągania wyników.

Kompetencje przywódcze są kluczowe dla zarządzania zespołem i realizacji projektów. Silny lider potrafi zjednoczyć zespół wokół wspólnych celów i zapewnić efektywną współpracę.

5. umiejętności komunikacyjne

Interim manager musi posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne. Powinien umieć klarownie przekazywać informacje, wyjaśniać decyzje oraz budować relacje z różnymi interesariuszami.

Skuteczna komunikacja jest niezbędna do koordynowania działań, zarządzania oczekiwaniami interesariuszy oraz zapewnienia, że wszyscy członkowie zespołu są świadomi swoich ról i obowiązków.

6. umiejętność rozwiązywania problemów

Interim manager musi być biegły w identyfikowaniu problemów oraz znajdowaniu skutecznych rozwiązań. Powinien mieć analityczne podejście do problemów i umieć podejmować szybkie i trafne decyzje.

Umiejętność rozwiązywania problemów pozwala interim managerowi na szybkie reagowanie na wyzwania i minimalizowanie ich wpływu na działalność firmy.

7. strategiczne myślenie

Interim manager powinien mieć zdolność myślenia strategicznego, co oznacza umiejętność planowania długoterminowego oraz zrozumienia, jak krótkoterminowe działania wpływają na cele strategiczne firmy.

Umiejętność strategicznego myślenia zapewnia, że podejmowane przez interim managera działania są zgodne z ogólnymi celami i wizją firmy, co jest kluczowe dla jej długoterminowego sukcesu.

Dlaczego firmy korzystają z usług w zakresie interim management i jakie odnoszą z tego korzyści?

Firmy korzystają z usług interim management z wielu powodów, które często wynikają z potrzeby szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym. Najważniejsze powody oraz korzyści dla danej organizacji, płynące z zatrudnienia interim managera, wynikają bezpośrednio z wiedzy, doświadczenia i kompetencji takiej osoby.

Powody, dla których firmy korzystają z obsługi w zakresie interim management oraz najważniejsze korzyści z tego płynące przedstawiają się zatem następująco:

1. szybki dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia

powód:

Firmy mogą szybko zatrudnić interim managera w celu wypełnienia luk kompetencyjnych lub wprowadzenia eksperckiej wiedzy do organizacji.

korzyści:

 • natychmiastowa ekspertyza: organizacje zyskują dostęp do doświadczonych menedżerów, którzy mogą natychmiast rozpocząć pracę i wprowadzić potrzebne zmiany, bez konieczności długotrwałego procesu rekrutacyjnego
 • redukcja ryzyka: doświadczenie interim managerów minimalizuje ryzyko popełnienia błędów w krytycznych momentach, co jest szczególnie istotne w zarządzaniu zmianą lub kryzysem

2. elastyczność interim managera oraz łatwość i szybkość adaptacji do nowego otoczenia

powód:

Interim managerowie są bardzo elastyczni i mogą szybko dostosować się do specyficznych potrzeb organizacji, niezależnie od branży czy wielkości firmy. Mogą być zatem zatrudniani na różne okresy, od kilku miesięcy do nawet kilku lat, w zależności od potrzeb.

korzyści:

 • skalowalność: firmy mogą łatwo dostosować okres i charakter zatrudnienia interim managera do aktualnych potrzeb biznesowych
 • szybkie wdrożenie: interim manager może natychmiast przystąpić do realizacji swoich obowiązków, co jest kluczowe w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji

3. ukierunkowanie na osiągnięcie wyniku

powód:

Interim managerowie są wynagradzani za osiąganie konkretnych rezultatów, co sprawia, że ich działania są zorientowane na efektywność i realizację celów biznesowych.

korzyści:

 • krótkoterminowe cele: interim managerowie szybko identyfikują kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i koncentrują się na ich realizacji
 • efektywność: ich działania są ukierunkowane na szybkie osiąganie mierzalnych wyników, co przynosi firmie wymierne korzyści

4. zarządzanie zmianą i kryzysem

powód:

Firmy często zatrudniają interim managerów do zarządzania zmianą organizacyjną, restrukturyzacją czy sytuacjami kryzysowymi. Ich doświadczenie i umiejętność szybkiego działania są kluczowe w takich sytuacjach.

korzyści:

 • stabilizacja: interim managerowie pomagają ustabilizować sytuację, wprowadzając sprawdzone strategie i procesy
 • zarządzanie ryzkiem: doświadczenie tych osób w zarządzaniu kryzysem pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązanie problemów.

5. Realizacja kluczowych projektów

powód:

Interim managerowie są zwykle zatrudniani do prowadzenia strategicznych projektów, które wymagają specjalistycznej wiedzy i kompetencji organizacyjnych.

korzyści:

 • przygotowanie i wdrożenie projektów na czas: interim managerowie są skoncentrowani na realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem
 • profesjonalizm: dzięki ich doświadczeniu projekty są realizowane zgodnie z najlepszymi praktykami.

6. Oszczędność czasu i kosztów

powód:

Zatrudnienie interim managera eliminuje potrzebę długotrwałego procesu rekrutacyjnego oraz związane z tym koszty. Firmy płacą tylko za rzeczywisty czas pracy takiej osoby.

korzyści:

 • efektywność kosztowa: interim managerowie oferują rozwiązania szybsze i często tańsze niż długoterminowe zatrudnienie stałych pracowników na wysokie stanowiska
 • oszczędność czasu: firmy mogą szybko reagować na nagłe potrzeby kadrowe, bez konieczności przechodzenia przez długi proces rekrutacyjny.

W jakich obszarach mamy najczęściej do czynienia z usługą interim magamenent w B2B?

W obszarze B2B, usługi interim management są najczęściej stosowane w kilku kluczowych obszarach. Te obszary są zazwyczaj związane z krytycznymi funkcjami biznesowymi, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Najczęstsze obszary, w których firmy B2B korzystają z usług interim management to:

1. Zarządzanie finansami

zakres usług:

 • Dyrektor Finansowy (CFO) na czas określony: wspomaganie restrukturyzacji finansowej, przygotowanie do audytu, poprawa płynności finansowej
 • kontrola finansowa i raportowanie: optymalizacja procesów finansowych, wprowadzenie nowych standardów raportowania

przykłady:

 • restrukturyzacja zadłużenia: Interim manager może pomóc firmie negocjować warunki spłaty zadłużenia lub wprowadzić programy poprawiające płynność finansową.

2. Zarządzanie operacyjne i logistyka

zakres usług:

 • optymalizacja łańcucha dostaw: wdrażanie bardziej efektywnych metod zarządzania łańcuchem dostaw i logistyki
 • zarządzanie operacyjne: usprawnienie procesów produkcyjnych, wprowadzenie lean management

przykłady:

 • poprawa efektywności operacyjnej: interim manager może wprowadzić nowe technologie i procesy, które redukują koszty i zwiększają wydajność produkcji.

3. Zarządzanie zmianą

zakres usług:

 • restrukturyzacja organizacyjna: usługi interim management pomagają w przeprowadzeniu kompleksowych zmian w strukturze firmy
 • integracja po fuzji i przejęciu: zarządzanie procesami integracji kultur organizacyjnych i systemów po fuzjach i przejęciach.

przykłady:

 • Fuzje i przejęcia: interim manager może zarządzać procesem integracji dwóch firm, minimalizując ryzyko i maksymalizując synergię.

4. Zarządzanie kryzysowe

zakres usług:

 • zarządzanie kryzysowe: szybka interwencja w sytuacjach kryzysowych, takich jak nagłe zmiany na rynku, problemy z reputacją lub inne nieprzewidziane zdarzenia
 • planowanie i wdrażanie strategii odzyskiwania: opracowanie i wdrożenie planów naprawczych w sytuacjach kryzysowych.

przykłady:

 • odbudowa reputacji: Interim manager może pomóc zarządzać komunikacją i strategiami marketingowymi w celu odbudowy reputacji firmy po kryzysie PR.

5. Zarządzanie sprzedażą i marketingiem

zakres usług:

przykłady:

 • rozwój nowych rynków: Interim manager może pomóc firmie wejść na nowe rynki, opracowując strategie wejścia w obszarze marketingu i sprzedaży oraz budując relacje biznesowe.

6. Technologia i IT

zakres usług:

 • transformacja cyfrowa: wprowadzenie nowych technologii, optymalizacja istniejących systemów IT.
 • bezpieczeństwo IT: zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym, ochrona danych i infrastruktury.

przykłady:

 • transformacja cyfrowa: Interim manager może wprowadzić nowe systemy informatyczne, które zwiększają efektywność operacyjną i poprawiają doświadczenie klienta.

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)

zakres usług:

przykłady:

 • Programy rozwojowe: Interim manager może wprowadzić programy szkoleniowe i rozwojowe, które pomagają w rozwijaniu kluczowych kompetencji pracowników.

Interim management w obszarach sprzedaży i marketingu B2B

Sprzedaż i marketing to kluczowe obszary działalności dla każdej firmy B2B, dlatego w obu tych sferach zachodzi konieczność monitorowania efektów oraz wprowadzania zmian w procesach biznesowych.

Przedsiębiorstwa często korzystają również w tym zakresie z eksperckiej wiedzy i doświadczenia, które wnoszą konsultanci biznesowi bądź interim managerowie.

Na czym polega interim management w obu tych obszarach?

Interim sales manager B2B

Interim Sales Manager B2B to tymczasowy menedżer sprzedaży, zatrudniany na określony czas w firmach działających na rynku biznesowym (Business-to-Business). Jest to wysoko wykwalifikowany profesjonalista z dużym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi oraz wdrażaniu strategii sprzedażowych.

Interim Sales Manager w sektorze B2B koncentruje się na kwestiach związanych z zarządzaniem procesem sprzedaży, optymalizacją wyników działu handlowego, a także wprowadzaniem nowych strategii, mających na celu zwiększenie przychodów firmy czy wprowadzenie na rynek nowych produktów.

Interim marketing manager B2B

Interim Marketing Manager B2B to tymczasowy menedżer marketingu, który specjalizuje się w zarządzaniu działaniami marketingowymi w firmach działających na rynku Business-to-Business (B2B). Jest to wysoko wykwalifikowany specjalista z wiedzą i doświadczeniem w planowaniu, wdrażaniu i optymalizowaniu strategii marketingowych, który zostaje zatrudniony na określony czas w celu realizacji konkretnych projektów, wsparcia zmian lub wypełnienia luki kadrowej.

Interim Marketing Manager B2B koncentruje się na strategicznym planowaniu, generowaniu leadów, zarządzaniu kampaniami marketingowymi, content marketingu, budowaniu relacji z klientami, digital marketingu, zarządzaniu budżetem oraz analizie i raportowaniu. Dzięki swojemu doświadczeniu i umiejętnościom interim managerowie mogą szybko i skutecznie wprowadzać zmiany, optymalizować działania marketingowe oraz realizować strategiczne cele firmy.

Podsumowanie

Usługi w zakresie interim management umożliwiają niemal natychmiastowe skorzystanie  z wartościowych zasobów dla firm, które potrzebują szybkiej i efektywnej pomocy w zarządzaniu zmianą, kryzysem, realizacją projektów czy tymczasowym zastąpieniem kluczowych menedżerów.

Dzięki swojemu doświadczeniu, elastyczności i skoncentrowaniu na osiągnięciu wyników, interim managerowie pomagają firmom osiągnąć ich cele biznesowe w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku.

Dlatego dla wielu właścicieli firm i zarządów zatrudnienie interim managera może być strategicznym krokiem w kierunku stabilizacji i rozwoju organizacji.

Dobry interim manager to profesjonalista o szerokim zakresie umiejętności i cech, które pozwalają mu efektywnie zarządzać firmą w okresach przejściowych, kryzysowych lub projektowych. Jego doświadczenie, elastyczność, koncentracja na wynikach, kompetencje przywódcze, umiejętności komunikacyjne, zdolność rozwiązywania problemów oraz myślenie strategiczne są kluczowe dla wielu organizacji. Dlatego zatrudnienie takiego specjalisty może przynieść firmie znaczące korzyści, umożliwiając jej szybkie i skuteczne reagowanie na problemy i wyzwania biznesowe.

Interim management w B2B obejmuje szeroki zakres działań w różnych obszarach funkcjonalnych, takich jak np. zarządzanie finansami, operacyjne, logistyką, zmianą, kryzysem, sprzedażą i marketingiem, technologią, oraz zasobami ludzkimi. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu interim managerowie mogą szybko i efektywnie wspierać firmy w osiąganiu ich strategicznych celów i reagowaniu na dynamiczne wyzwania rynkowe.

Do kluczowych obszarów, w których firmy B2B często korzystają z usług interim management należą w szczególności: sprzedaż i marketing.

Myślisz o wprowadzeniu zmian w obszarze sprzedaży lub marketingu B2B?

👉 Chciałbyś przeanalizować funkcjonujące procesy biznesowe i wdrożyć usprawnienia?