Robogrant-future-dotacja-dla-branzy-meblarskiej

Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej – na robotyzację

Robograntzyskaj nawet 850 tys. złotych dotacji na zakup i instalację w Twoim przedsiębiorstwie robota przemysłowego oraz maszyn i urządzeń komplementarnych !

Robogrant to pilotażowy program dla branży meblarskiej, którego celem jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych poprzez realizację projektów robotycznych.

Celem konkursu jest zwiększenie robotyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych.

 • Konkurs został ogłoszony w dniu 11.10.2022 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wnioski o dofinansowanie w ramach „Robogrant” można składać w okresie:

 • Rozpoczęcie naboru – 8.11.2022
 • Zakończenie naboru – 6.12.2022, g. 16.00

Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na zakupie i instalacji w przedsiębiorstwie robota przemysłowego.

Robogrant – kto może ubiegać się o dofinansowanie ?

Mali lub średni przedsiębiorcy z całej Polski, prowadzący czynną działalność gospodarczą w zakresie kodu PKD należącego do działu 31 Produkcja mebli, w ramach którego uwzględnia się następujące podklasy kodów PKD:

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,
 • 31.03.Z Produkcja materaców,
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

⛔ Z DOFINANSOWANIA WYKLUCZENI SĄ PRZEDSIĘBIORCY MIKRO i podmioty DUŻE.

✅ Program skierowany do przedsiębiorstw, które przynajmniej w 2 z 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 3 mln zł.

✅ Wymagany wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Jego pochodzenie Wnioskodawca zapewnia ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych, innych niż pomoc publiczna lub wsparcie ze środków publicznych.

✅ Wnioskodawca, który nie znajduj się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jak również nie zachodzą wobec niego przesłanki wskazane w Art. 6b, ust. 3 ustawy o PARP – m. in. dotyczące zaległości publiczno-prawnych oraz skazania prawomocnym wyrokiem sądu.

✅ Miejsce realizacji projektu – lokalizacja na terenie Polski.

✅ Czas trwania projektu – maksymalnie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia jego realizacji.

✅ Projekt rozpoczyna się nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o powierzenie grantu (kwalifikowalność wydatków).

Preferencje uzyskają projekty Wnioskodawców:

 • którzy wcześniej nie dysponowali w przedsiębiorstwie robotem przemysłowym i jest to pierwszy zakup,
 • dla których projekt ma istotny, pozytywny wpływ na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie,
 • którzy opracowali i dołączyli do wniosku o dofinansowanie mapę drogową.

Robogrant – wydatki kwalifikowane i poziom wsparcia

Grant przyznaje się na realizację projektów o charakterze inwestycyjnym, w celu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację.

 • Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu: 85% kosztów kwalifikowanych
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 1 mln złotych
 • Maksymalna wartość grantu dla 1 przedsiębiorcy: 850 tys. złotych
 • Łączna kwota alokacji na konkurs: 29 mln złotych
 • Grant stanowi pomoc de minimis

👉 Pobierz szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych w Robogrant

 • Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie w programie pilotażowym Robogrant
 • Przygotowujemy mapę drogową, wymaganą dla programu pilotażowego Robogrant

Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

👉 Zapytaj o szczegóły i pozyskaj dotację !

Zasady konkursu, dokumentacja, informacje dodatkowe

Termin składania wniosków może ulec skróceniu, jeżeli kwota wnioskowanego dofinansowania w złożonych w ramach naboru wnioskach przekroczy 120% kwoty alokacji.

Ocena projektów:

Mapa drogowa:

 • to plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, jakie powinny być wprowadzone w przedsiębiorstwie, aby przeszło transformację w kierunku Przemysłu 4.0. Minimalny zakres mapy drogowej określa Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru;
 • nie jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku, jednakże Grantobiorca otrzymuje dodatkowy punkt na ocenie wniosku z tytułu jej posiadania i załączenia do dokumentacji aplikacyjnej.