Fundusz Odbudowy UE – NextGenerationEU

Fundusz Odbudowy UE (NextGenerationEU) – tymczasowy instrument pobudzający ożywienie gospodarki – w połączeniu z długoterminowym budżetem UE (perspektywa finansowa 2021-2027) to największy pakiet środków, jaki został dotychczas sfinansowany z unijnego budżetu. Łączna kwota 1,8 bln euro pomoże odbudować gospodarkę Europy po kryzysie wywołanym COVID-19.

Fundusz Odbudowy UE to tymczasowy instrument odbudowy gospodarczej o wartości 750 mld euro, który ma pomóc naprawić bezpośrednie szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa.

Na Fundusz Odbudowy UE (NextGenerationEU) składają się: 

  • Europejski Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności: najważniejszy element Funduszu Odbudowy UE, którego budżet wynosi 672,5 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa UE. Ma to na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz zapewnienie, by europejska gospodarka i społeczeństwo były bardziej zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane na wyzwania i możliwości związane z transformacją ekologiczną i cyfrową. Państwa członkowskie opracowują plany odbudowy i zwiększania odporności, aby uzyskać dostęp do funduszy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

– Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR)

– Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS)

– Europejskiemu Funduszowi Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Te dodatkowe kwoty będą przekazywane z instrumentu NextGenerationEU w latach 2021–2022 oraz już w 2020 r. w ramach ukierunkowanego dostosowania obecnych ram finansowych.

Środki z Funduszu Odbudowy UE zasilą też dodatkowo inne europejskie programy lub fundusze, takie jak „Horyzont 2020”, InvestEU, programy rozwoju obszarów wiejskich czy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Fundusz Odbudowy UE – podział środków według kraju UE

Fundusz Odbudowy UE – ile pieniędzy otrzyma Polska

Jak poinformowano w KPO (Krajowy Plan Odbudowy), na realizację założonych w nim celów do sierpnia 2026 roku planowanie jest wydanie całej dostępnej dla Polski w ramach Funduszu Odbudowy UE sumy środków bezzwrotnych w wysokości 23,858 mld euro (ok. 109 mld zł).

Jak jednak dodano, reformy założone w KPO wymagają również dodatkowego wsparcia z części pożyczkowej Funduszu. Polska będzie wnioskowała w momencie składania KPO do KE o 12,112 mld euro (55 mld zł) z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO zaplanowano zatem wydatkowanie 35,970 mld euro (164 mld zł) z dostępnych 58 mld euro (264 mld zł).

  • Na co zostaną przeznaczone środki z Funduszu Odbudowy UE

Środki z Funduszu Odbudowy UE zostaną podzielone na cele z sześciu komponentów: Odporność i konkurencyjność gospodarki, Transformacja cyfrowa, Zielona energia i zmniejszenie energochłonności, Zielona, inteligentna mobilność oraz Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia.

Według KPO wysłanego do Brukseli najwięcej środków trafi na komponent Zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 5,7 mld euro z części grantowej i 8,6 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 14,3 mld euro) oraz komponent Zielona, inteligentna mobilność – 6,8 mld euro z części grantowej i 0,7 mld z części pożyczkowej (łącznie 7,5 mld euro). Odpowiednio stanowi to 39,8 proc. i 20,9 proc. całości środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

Na realizację innych komponentu Odporność i konkurencyjność gospodarki ma być przeznaczone 4,5 mld euro z części grantowej i 245 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,7 mld euro), co stanowi 13,1 proc. KPO.

Inwestycje z części Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia pochłoną 4,1 mld euro z części grantowej i 450 mln euro z części pożyczkowej (łącznie 4,5 mld euro), co stanowi 12,6 proc. środków, które planuje wydać Polska.

Na ostatnią część planu pod tytułem Transformacja cyfrowa zostanie przeznaczone 2,797 mld euro z części grantowej i 2,100 mld euro z części pożyczkowej (łącznie 4,897 mld euro), co stanowi 13,6 proc. środków planowanych do wydatkowania w ramach KPO.

  • Kto skorzysta ze środków Funduszu Odbudowy UE

Jak zapisano w polskim KPO z dodatkowych środków, które trafią do polskiej gospodarki, będą mogli skorzystać między innymi zwykli Polacy, dzięki wprowadzeniu programów wsparcia wymiany źródeł ciepła i zwiększeniu efektywności energetycznej budynków oraz zapewnieniu powszechnego dostępu do internetu.

Kolejną grupą beneficjentów mają być przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, które otrzymają środki na dywersyfikację profilu działalności i odbudowę inwestycji, w tym w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (np. sektor turystyki, kultury, gastronomii i handlu) oraz nowe inwestycje na rozbudowę potencjału innowacji, elektromobilności, wdrożenia zielonych technologii i produktów oraz rozwoju aplikacji i usług w zakresie cyfryzacji.

Pieniądze mają popłynąć też do samorządów terytorialnych, m.in. w zakresie inwestycji w rozbudowę infrastruktury i środki transportu, zapewniających czyste środowisko i nowe możliwości inwestycyjne.

Finansowana ma być także zielona transformacja miast (w tym małych i średnich) i ich obszarów funkcjonalnych, cyfrowa infrastruktura szkól, czy zeroemisyjny tabor autobusowy.

Zastrzyk finansowy ma również wspomóc instytucje publiczne dostarczające podstawowe usługi społeczne. Pieniądze powędrują także do podmiotów spoza systemu administracji publicznej (np. stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, NGOsów).

Źródło: https://tvn24.pl/biznes/najnowsze/krajowy-plan-odbudowy-co-to-jest-ile-pieniedzy-otrzyma-polska-na-co-zostana-wydane-5084858

WRF (wieloletnie ramy finansowe) – perspektywa 2021-2027 – według kraju UE