Cyfryzacja lubelskich MŚP – działanie 2.4, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Cyfryzacja lubelskich MŚP to działanie ukierunkowane na projekty w zakresie transformacji cyfrowej MŚP.

Głównym jego celem jest wspieranie wdrażania specjalistycznych rozwiązań cyfrowych („szytych na miarę”), a w szczególności zmiana modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych oraz cyfryzacja przedsiębiorstw.

Pomoc ukierunkowana jest również na: zwiększenie wykorzystania systemów procesowych, przestawienie się firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK do codziennej działalności, digitalizację procesów eksportowych, wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw do ponownego wykorzystania informacji lub współdzielenia zasobów przedsiębiorstw oraz rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Cyfryzacja lubelskich MŚP – kluczowe warunki realizacji projektów

 1. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych.
 2. Projekt musi dotyczyć integracji technologii cyfrowych z istniejącymi procesami biznesowymi w danym przedsiębiorstwie oraz prowadzić do zasadniczej zmiany procesu produkcji/usługowego bądź produktów/usług, których dotyczy inwestycja lub do zwiększenia zdolności produkcyjnej/usługowej przedsiębiorstwa.
 3. Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty, w ramach których zaplanowano nabycie rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych), a następnie nabycie usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa (rozwiązania „szyte na miarę”). Powyższe nie wyklucza wsparcia projektów w zakresie rozszerzenia/udoskonalenia istniejących w przedsiębiorstwie rozwiązań/technologii cyfrowych poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz ich dostosowanie do specyfiki przedsiębiorstwa.
 4. Rozwiązania cyfrowe planowane do wdrożenia w ramach projektu muszą mieć zastosowanie wyłącznie w działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę i muszą służyć transformacji cyfrowej danego przedsiębiorstwa. Wsparciem nie może być objęty zakup wartości niematerialnych lub prawnych i/lub usług w zakresie opracowania rozwiązań cyfrowych, które będą stanowić produkt podlegający dalszemu odpłatnemu udostępnianiu, w tym np. na podstawie licencji/sprzedaży podmiotom trzecim.
 5. W ramach projektów ze wsparcia wykluczone są wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne wykorzystujące powszechnie znane i dostępne technologie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • przedsiębiorstwa MŚP – mikro, małe, średnie

Zasady finansowania projektów

  1. Brak ograniczeń kwotowych w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości projektu
  2. Brak ograniczeń w zakresie minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnyc
  3. Maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 800 000 PLN.
  4. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych:
  • koszty kwalifikowalne objęte pomocą publiczną na podstawie art.14 Rozporządzenia 651/2014 (Regionalna Pomoc Inwestycyjna – koszty inwestycji):

  − mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%,

  − średnie przedsiębiorstwa – 60%;

  • koszty kwalifikowalne, objęte pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia 1407/2013:

  − mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 70%,

  − średnie przedsiębiorstwa – 60%;

  • koszty kwalifikowalne objęte pomocą publiczną na podstawie art. 18 Rozporządzenia 651/2014 (Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP) – 50%.

  5. Minimalny wkład własny rozumiany jako % wydatków kwalifikowalnych:

  • koszty kwalifikowalne objęte pomocą publiczną na podstawie art.14 Rozporządzenia 651/2014:

  − mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 30%,

  − średnie przedsiębiorstwa – 40%;

  • koszty kwalifikowalne, objęte pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia 1407/2013:

  − mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 30%,

  − średnie przedsiębiorstwa – 40%;

  • koszty kwalifikowalne objęte pomocą publiczną na podstawie art. 18 Rozporządzenia 651/2014 – 50%.

  Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych

  1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych – element obligatoryjny
  2. Zakup środków trwałych – element uzupełniający
  3. Koszty usług związanych z dostosowaniem nabywanych rozwiązań/technologii cyfrowych (wartości niematerialnych i prawnych) do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa – element obligatoryjny (wymagane udokumentowane doświadczenie wykonawcy)
  4. Koszty usług szkoleniowych, świadczonych przez ekspertów zewnętrznych, w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych personelu wnioskodawcy – element uzupełniający

  Cyfryzacja lubelskich MŚP – zasady kwalifikowalności wydatków

  1. Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku (początek okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie)
  2. Kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie złożonym w ramach naboru
  3. Zakazane jest podwójne finansowanie wydatków, co oznacza, że dany koszt ujęty we wniosku nie może być finansowany z innych środków publicznych, w tym wnioskodawca nie może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tylko środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie (sytuacja taka może zaistnieć w przypadku nieprawidłowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej amortyzacji od środków trwałych współfinansowanych uzyskaną dotacją)
  4. W przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko po złożeniu wniosku, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zobowiązany jest stosować zapisy wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu, w tym w szczególności upublicznia zapytanie ofertowe w sposób, o którym mowa w Sekcji 3.2.3 pkt 1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
  5. Wnioskodawca w zakresie ponoszenia wydatków zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny – zgodnie z procedurami określonymi w Podrozdziale 3.2 Zasada konkurencyjności Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w sekcji 3.2.1 (Podrozdział 3.2) ww. Wytycznych.
  6. Zgodnie z art. 65 Rozporządzenia ogólnego wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości projektu przez okres 3 lat (MŚP).

  Termin naboru wniosków

  • ogłoszenie konkursu: 29.08.2023
  • rozpoczęcie naboru wniosków: 04.09.2023
  • zakończenie naboru wniosków: 12.10.2023

  Dokumentacja konkursowa

  Kryteria wyboru projektów

  Harmonogram naborów wniosków dla FE dla Lubelskiego 2021-2027

  Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania ?!

  👉 Dowiedz się więcej i zapytaj o szczegóły