Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – działanie 2.7; Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych to program, który oferuje kompleksowe wsparcie dla promocji oferty MŚP poprzez internacjonalizację w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji.

Wsparcie w ramach działania 2.7 „Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych” skierowane jest na internacjonalizację MŚP z województwa lubelskiego, w celu wzrostu eksportu produktów i usług, w szczególności wysokiej techniki.

Internacjonalizacja może obejmować wyłącznie udział w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym oraz w misjach gospodarczych, mających na celu nawiązanie kontaktów biznesowych oraz zdobycie nowych rynków zbytu, kanałów dystrybucji (w tym elektronicznych, hurtowych i detalicznych kanałów dystrybucji).

Wsparcie ma na celu również stymulowanie wdrażania w przedsiębiorstwach kompleksowych strategii eksportowych oraz poprawę pozycji lubelskich przedsiębiorstw w światowych łańcuchach dostaw.

 • Wsparcie musi być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.
 • Targi i wystawy, w których wnioskodawca będzie brał udział muszą mieć charakter międzynarodowy, przy czym mogą się odbywać na terenie Rzeczypospolitej Polski lub poza jej granicami.
 • Udział wnioskodawcy w międzynarodowych targach i/lub wystawach możliwy jest jedynie w charakterze wystawcy.
 • Realizacja projektu musi wynikać ze strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, planu rozwoju przedsiębiorstwa lub innego równoważnego dokumentu, identyfikującego adekwatne działania, mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację przedsiębiorstwa.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

 • W odniesieniu do projektów dla przedsiębiorstw – mikro, małe i średnie (MŚP)

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – zasady finansowania projektów

 • Brak minimalnej i maksymalnej wartości projektu
 • Brak minimalnej i maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych
 • Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 50%
 • Maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 250 000 PLN
 • Forma wsparcia – dotacja:
  • pomoc publiczna w zakresie kosztów kwalifikowalnych dotyczących wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie
  • pomoc de minimis w zakresie pozostałych kosztów kwalifikowalnych

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych

Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – zasady kwalifikowalności wydatków

 • wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia wniosku (początek okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie)
 • W przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko po złożeniu wniosku, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zobowiązany jest stosować zapisy wzoru umowy o dofinansowanie, stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu, w tym w szczególności upublicznia zapytanie ofertowe w sposób, o którym mowa w Sekcji 3.2.3 pkt 1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
 • Wnioskodawca w zakresie ponoszenia wydatków zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny – zgodnie z procedurami określonymi w Podrozdziale 3.2 Zasada konkurencyjności Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, z zastrzeżeniem wyłączeń, o których mowa w sekcji 3.2.1 (Podrozdział 3.2) ww. Wytycznych.

Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia – wymagany załącznik

W ramach obligatoryjnego załącznika do wniosku o dofinansowanie – Dokumenty dotyczące internacjonalizacji – należy przedłożyć strategię biznesową w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, plan rozwoju przedsiębiorstwa lub inny równoważny dokument.

Nie posiadasz strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia ?!

👉 Zapraszamy do kontakty. Opracujemy dla Ciebie wymagany dokument !

Z przedłożonych dokumentów musi jasno wynikać, że w planach rozwoju firmy uwzględniono działania mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację przedsiębiorstwa.

Strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, Plan rozwoju przedsiębiorstwa lub inny równoważny dokument musi wskazywać na zasadność zaplanowanych działań dotyczących internacjonalizacji oraz musi zawierać rzetelne, pogłębione analizy następujących elementów:

 • analiza i opis posiadanych przez przedsiębiorstwo produktów/usług ze wskazaniem, które z nich mają być przedmiotem internacjonalizacji;
 • analiza struktury organizacyjnej i zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa oraz wskazanie możliwości reorganizacyjnych przedsiębiorstwa w zakresie działalności eksportowej opisanej w projekcie;
 • analiza rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktu/usługi przedsiębiorcy, które mają być przedmiotem internacjonalizacji;
 • analiza pozycji konkurencyjnej produktu/usługi, które mają być przedmiotem internacjonalizacji na rynkach docelowych oraz wskazanie, czy wnioskodawca wykazał przewagę konkurencyjną produktu/usługi na wybranych rynkach;
 • analiza warunków wejścia na rynek w tym: analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp do rynku pod kątem produktów/usług, które mają być przedmiotem internacjonalizacji.

Termin naboru wniosków

 • ogłoszenie konkursu: 22.08.2023
 • rozpoczęcie naboru wniosków: 18.9.2023
 • zakończenie naboru wniosków: 02.10.2023
 • wyniki konkursu: II kwartał 2024

Dokumentacja konkursowa

Kryteria wyboru projektów

Harmonogram naborów wniosków w programie FE dla Lubeskiego 2021-2027

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania ?!

👉 Dowiedz się więcej i zapytaj o szczegóły