Usługi dla MŚP – działanie 2.5; Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Usługi dla MŚP to program, który – w odniesieniu do przedsiębiorców (jako wnioskodawców) – wspiera zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP.

Mają one na celu doprowadzenie do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji/klastrów, z uwzględnieniem dostępności odpowiedniej oferty usług, w tym dla przedsiębiorców mających siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Usługi dla MŚP – kluczowe warunki realizacji projektów

1. Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie wyboru projektów.

2. Wsparcie w ramach Działania nie może być udzielone w zakresie w jakim jest wykluczone w art. 1 ust. 2 – 5 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

3. Wsparcie potencjału instytucji otoczenia biznesu do świadczenia usług dla MŚP poprzedzone zostanie analizą potrzeb rynku oraz zapewniona zostanie spójna komunikacja dotycząca oferty IOB.

4. Wsparciem zostanie objęty wyłącznie zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej oraz transformację technologiczną i organizacyjną przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych. Przez specjalistyczne usługi doradcze rozumie się usługi doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego. Nie są one też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

5. W ramach działania 2.5 Usługi dla MŚP zastosowane będą preferencje dla projektów zawierających elementy współpracy ponadregionalnej, transgranicznej lub ponadnarodowej.

6. Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

  • W odniesieniu do projektów dla przedsiębiorstw – mikro, małe i średnie (MŚP)

Zasady finansowania projektów

  • Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie: 85%
  • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie ze środków krajowych przyznane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 85%
  • Uproszczone metody rozliczania – do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie) [art. 54(a) CPR]
  • Forma wsparcia – dotacja

Termin naboru wniosków

  • Rozpoczęcie: grudzień 2023
  • Zakończenie: styczeń 2023

Kryteria wyboru projektów

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania ?

👉 Dowiedz się więcej i zapytaj o szczegóły