Szkolenia online w firmie - szkolenia online w przedsiębiorstwie

Szkolenia online w firmie – jak mogę je skutecznie realizować?

Szkolenia online w firmie ułatwiają zdobywanie niezbędnych kompetencji. Jest to forma edukacji, w której kursanci – np. pracownicy przedsiębiorstw – uzyskują wymaganą wiedzę i umiejętności za pomocą Internetu. Szkolenia online prowadzone w firmie są zwykle zróżnicowane pod względem tematyki, długości, formy przekazu i sposobu prowadzenia. Jest to uzależnione od branży, w której dane przedsiębiorstwo funkcjonuje, skali działalności danej firmy, struktury organizacyjnej oraz specyfiki zatrudnienia.

Szkolenia online w przedsiębiorstwie – jako szkolenia wewnętrzne – mogą obejmować różne dziedziny, takie jak np. nauka języków, zarządzanie projektami, rozwój kompetencji miękkich, zasady BHP, czy rozwijanie specjalistycznych umiejętności zawodowych lub specyfikę realizowanych procesów biznesowych.

Mogą one mieć zatem charakter szkoleń biznesowych lub typowo zawodowych.

Sprawdź możliwości tworzenia własnych szkoleń online !

👉 Twórz własne programy i harmonogramy szkoleń dla swoich pracowników

Dlaczego warto inwestować w szkolenia online w przedsiębiorstwie i jakie najważniejsze korzyści otrzyma dzięki temu moja firma?

Szkolenia online w przedsiębiorstwie to bardzo wygodna forma zdobywania nowych umiejętności i wiedzy, ale także uzupełniania bieżących kompetencji przez pracowników. Dla przedsiębiorcy to także znacząca oszczędność kosztów i czasu, gdyż nie musi on inwestować w zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, w celu organizacji szkolenia, jak również ponosić kosztów podróży i noclegów dla swoich pracowników, którzy w nim uczestniczą.

Inwestycja w szkolenia online w firmie jest bardzo opłacalna, w szczególności ze względu na łatwą możliwość zapewnienia dostępu do dowolnych programów szkoleniowych, które planuje zrealizować dana organizacja dla swoich pracowników.

Co ponadto mogą zaoferować Twojej firmie szkolenia online?

Oprócz oszczędności kosztów i czasu, szkolenia online w przedsiębiorstwie oferują dla firmy szereg innych korzyści.

Na uwagę zasługuje łatwa dostępność szkoleń dla pracowników, a tym samym możliwość uczestnictwa przez nich w szkoleniu w dowolnym miejscu i czasie. To pozwala w najbardziej dogodny sposób przyswajać pracownikom nowe kompetencje. Szkolenia online znajdują także zastosowanie w procesie onboardingu – ułatwiają i znacznie przyspieszają proces wprowadzania nowych pracowników do firmy, umożliwiając im łatwe zdobycie niezbędnej wiedzy.

Szkolenia online w firmie często wykorzystują różnorodne formy przekazywania wiedzy. Materiały szkoleniowe dostępne mogą być w formatach, takich jak np. wideo, różnego typu interaktywne działania, pobudzające kreatywność, a także filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne, quizy czy testy. Dzięki temu proces nauki jest bardziej atrakcyjny, a tym samym angażujący dla pracownika.

Narzędzia, za pośrednictwem których realizowane są szkolenia online w przedsiębiorstwie, umożliwiają zwykle łatwe dostosowanie ich treści do indywidualnych potrzeb edukacyjnych pracowników,  także poziomu ich doświadczenia, co zwiększa efektywność nauki. Ponadto pracownicy mają możliwość dowolnego i wielokrotnego powtarzania materiałów szkoleniowych wg własnych potrzeb, co umożliwia im lepsze utrwalenie wiedzy i łatwiejsze zrozumienie bardziej złożonych zagadnień. Materiały szkoleniowe mogą być także łatwo i szybko aktualizowane w każdym momencie, co ułatwia pracownikom, uczestniczącym w szkoleniach bieżący dostęp do zawsze aktualnych treści.

W zależności od wyboru narzędzia, za pośrednictwem którego realizowane są szkolenia online w przedsiębiorstwie, np. w przypadku korzystania z platformy LMS, możliwe jest łatwe i dokładne śledzenie postępów w nauce pracowników. To ułatwia zidentyfikowanie obszarów, wymagających poprawy, jak również zarządzanie całym rozwojem zawodowym w sposób zindywidualizowany.

Po zakończeniu szkolenia online w firmie, mamy możliwość dokonania łatwej oceny jego efektywności, a tym samym dostosowanie przyszłych programów szkoleniowych w odniesieniu do wybranych pracowników bądź grup pracowniczych.

Szkolenia online w przedsiębiorstwie – za pośrednictwem jakich narzędzi najczęściej się je prowadzi?

Szkolenia online w firmie mogą być realizowane za pośrednictwem różnych narzędzi i technologii. Do najczęściej wykorzystywanych w tym procesie należą:

  1. Platforma LMS (Learning Management System) – system zarządzania szkoleniami, który umożliwia organizacjom łatwe tworzenie, zarządzanie i śledzenie szkoleń online. Jako przykład tego typu narzędzia wskazać można platformę FLINT.
  2. Webinarium i narzędzia do wideokonferencji – narzędzia, ułatwiające szkolenia online w przedsiębiorstwie, realizowane w czasie rzeczywistym to np. Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet czy Adobe Connect. Pozwalają one na swobodną interaktywną komunikację pomiędzy szkoleniowcem a pracownikami uczestniczącymi w szkoleniu.
  3. Platforma e-learningowa – interaktywne narzędzie edukacyjne, oferujące zestaw gotowych kursów, zróżnicowane narzędzia do tworzenia kursów wewnątrz organizacji oraz możliwość łatwego śledzenia postępów w nauce pracowników, uczestniczących w szkoleniach. Przykładem tego typu narzędzia jest platforma e-learningowa FLINT.

Wybór konkretnego narzędzia lub zestawu narzędzi zależy wyłącznie od specyfiki, potrzeb i preferencji danej organizacji. Każda firma może w łatwy sposób decydować o rodzaju szkoleń, jakie planuje tworzyć i udostępniać, a tym samym dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego ku temu narzędzia. Ponadto na rynku dostępne są również rozwiązania zintegrowane, które łączą w ramach jednego systemu różne funkcje.

Jak powinien przebiegać proces szkolenia online w firmie?

Szkolenia online w firmie - szkolenia online w przedsiębiorstwie / szkolenie pracownika z domu

Proces szkolenia online w przedsiębiorstwie powinien zostać dostosowany do konkretnych potrzeb i celów Twojej organizacji. Przebieg tego procesu zasadniczo zawiera się w kilku etapach:

Analiza potrzeb szkoleniowych w Twojej firmie

Zanim rozpoczniesz planowanie i tworzenie szkolenia online w firmie, musisz dokładnie zidentyfikować konkretne obszary kompetencji, w których Twoi pracownicy potrzebują rozwoju.

Dokonanie wyboru platformy, za pośrednictwem której szkolenia online w przedsiębiorstwie będą realizowane

Twoja firma musi zdecydować, czy zainwestować we własny system zarządzania szkoleniami (LMS – Learning Management System), który umożliwia dostosowanie szkoleń do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji, czy skorzystać z gotowych platform e-learningowych, które oferują tego typu narzędzia. Stworzenie własnej platformy LMS wiąże się ze znacznymi kosztami, ponadto niezbędny jest na to również czas na przygotowanie koncepcji projektowej, designu oraz prac programistycznych, a następnie zapewnienie we własnym zakresie odpowiednich zasobów do utrzymania platformy i jej administracji. W przypadku skorzystania z gotowej platformy do tworzenia szkoleń online z systemem LMS, jak np. w przypadku platformy e-learningowej FLINT, wszystkie te sprawy zapewnia administrator platformy, a Twoja firma może dowolnie korzystać z zasobów platformy i wszystkich dostępnych narzędzi, w celu tworzenia własnych programów i harmonogramów szkoleń online dla pracowników. Jest to bardzo użyteczne i nisko kosztowe rozwiązanie, dostępne w ramach niewielkiej opłaty abonamentowej, w zależności od wybranego wariantu produktu.

Stworzenie programu i harmonogramu szkoleń pracowniczych

Znając specyfikę swojej organizacji musisz zadbać, by szkolenia online w firmie dostosowane zostały do specyficznych potrzeb działów oraz indywidualnych pracowników. W tym celu ważne jest zdefiniowanie najważniejszych potrzeb szkoleniowych, we współpracy z działem HR. Kolejnym krokiem będzie natomiast ustalenie programu poszczególnych szkoleń oraz określenie harmonogramu ich realizacji. Na tej podstawie możliwe będzie następnie tworzenie spersonalizowanych szkoleń, korzystając np. z funkcjonalności platformy LMS.

Zapewnienie niezbędnych materiałów szkoleniowych

Możesz przygotować własne materiały szkoleniowe lub zlecić ich przygotowanie firmie zewnętrznej. Możesz również skorzystać z gotowych kursów, dostępnych na rynku. Przykładowo – jeśli skorzystasz z platformy e-learningowej z systemem LMS – masz możliwość tworzenia własnych materiałów szkoleniowych w sposób zupełnie dowolny, jeśli chodzi o ich treść oraz formę. To bardzo użyteczne rozwiązanie, które oferuje szerokie możliwości.

Rejestracja i udział pracowników

Organizując szkolenia wewnętrzne dla Twoich pracowników za pośrednictwem platformy e-learningowej, musisz zadbać o utworzenie dla nich indywidualnych kont, za pośrednictwem których uzyskają dostęp do zasobów platformy, a tym samym będą mieć możliwość korzystania z dedykowanych dla nich kursów online. Szkolenia online w przedsiębiorstwie, które prowadzone są za pośrednictwem platformy LMS w łatwy sposób pozwalają kontrolować cały ten proces, także w kontekście szkoleń na żywo – kto się zarejestrował i kto uczestniczy w danym szkoleniu.

Realizacja wybranego szkolenia online w firmie

Pracownicy uczestniczą w wybranych dla nich szkoleniach online, korzystając z ustalonych przez firmę narzędzi. Szerokie możliwości na pewno oferuje profesjonalna platforma e-learningowa z dedykowanym dla Twojej firmy dostępem. Wówczas szkolenia realizuje się zgodnie z zaplanowanym indywidualnie dla poszczególnych pracowników, działów lub grup pracowniczych programem i harmonogramem. W tym zakresie może to obejmować samodzielne korzystanie przez nich z dostępnych dla nich gotowych kursów online, udostępnionych za pośrednictwem platformy materiałów szkoleniowych np. w formie wideo, audio czy treści, udział w dedykowanych webinarach, wykonywanie zadań praktycznych i inne niezbędne czynności, które wiążą się z uzyskaniem wiedzy i nabyciem odpowiednich kompetencji w wybranym temacie.

Sprawdzanie wyników i ewaluacja postępów

Sprawdzanie, w jaki sposób i w jakim stopniu poszczególni pracownicy pozyskali niezbędną wiedzę i podnieśli swoje kompetencje jest niezbędne dla skutecznego zarządzania karierą zawodową. Platforma do tworzenia i prowadzenia szkoleń online w przedsiębiorstwie zapewnia ku temu wszystkie niezbędne narzędzia, które ułatwiają monitorowanie postępów pracowników. W tym przypadku możliwe jest na przykład przeprowadzenie testów online, zweryfikowanie stopnia przygotowania zadania czy śledzenie aktywności w odniesieniu do korzystania z konkretnych zasobów i materiałów szkoleniowych przez pracownika.

Zebranie opinii od pracowników

To co ważne, aby szkolenie można było uznać za skuteczne, każdy z pracowników powinien wyrazić opinie na jego temat. Pozwoli to Twojej firmie zebrać niezbędne informacje, dotyczące przebiegu całego procesu szkoleniowego oraz stopnia zadowolenia kursantów. To pozwoli Ci następnie wprowadzić niezbędne modyfikacje do kolejnych edycji szkoleń oraz materiałów dydaktycznych.

Certyfikacja uczestnictwa

Szkolenia online w firmie mogą kończyć się egzaminem wewnętrznym. W takim przypadku każdy z pracowników otrzymuje certyfikat, potwierdzający ukończenie kursu. System LMS może pomóc w śledzeniu postępów i historii szkoleń każdego pracownika, jak również dystrybucji gotowych certyfikatów w formie online. Każdy z kursantów otrzyma wówczas indywidualny, dedykowany dla siebie certyfikat w formie elektronicznej (np. PDF do wydruku).

Podsumowanie

Szkolenia onlline w przedsiębiorstwie to bardzo ważny element rozwoju zawodowego kadry pracowniczej. Ta forma podnoszenia kompetencji wewnątrz organizacji pozwala w dogodny dla pracowników sposób uzupełniać wymaganą wiedzę i doświadczenie.

Tego typu szkolenia realizuje się za pośrednictwem różnych dostępnych narzędzi. Jedną z najbardziej popularnych form są zewnętrzne, ogólnie dostępne, platformy e-learningowe z systemem LMS, które oferują wszystkie funkcjonalności i narzędzia do tego, aby w sposób skuteczny planować, tworzyć i przeprowadzać szkolenia online w danej organizacji.

Szkolenia online w firmie oferują wiele korzyści zarówno dla pracowników, którzy w dowolnym czasie i miejscu mogą w łatwy sposób uzupełniać wymagane kompetencje i pozyskiwać nowe umiejętności, jak również pracodawców, którzy dzięki takiej formule organizacji kursów pracowniczych mogą znacząco ograniczyć koszty z tym związane.

Aby w sposób skuteczny realizować szkolenia online w przedsiębiorstwie należy zwróci uwagę na wybór odpowiedniego narzędzia oraz  sposób organizacji procesu szkoleniowego.

Planujesz organizację wewnętrznych szkoleń pracowniczych ?!

👉 Poszukujesz narzędzi, które pomoże Ci tworzyć i realizować własne programy i harmonogramy szkoleń ?!