Inteligentny Rozwój – Dotacje Unijne, doradztwo biznesowe, Business Development, Marketing

Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny w ramach perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013. PO IR to drugi pod względem budżetu program w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dofinansowuje projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców, ale nie tylko. PO IR oferuje także wsparcie dla działań ukierunkowanych m.in. na ochronę własności przemysłowej, usługi doradcze dla MŚP, świadczone przez jednostki naukowe czy też rozwój eksportu poprzez promocję polskich marek produktowych.

  • Zajmujemy się obsługą projektów realizowanych w ramach PO IR, ale także pozyskujemy dotacje unijne z PO PW oraz RPO dla poszczególnych województw
  • Oferujemy kompleksowe doradztwo biznesowe
  • Świadczymy usługi typu Business Development
  • Realizujemy projekty marketingowe

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – dotacje unijne 2014-2020 oraz nasze doświadczenie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) zapewnia lepsze dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku, a z drugiej strony ma na celu pobudzenie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. W ramach programu wspierane jest prowadzenie przez przedsiębiorstwa prac na rzecz badań i rozwoju, tak samodzielnie, jak i w ramach konsorcjów. Pomoc obejmuje także komercjalizację wyników prac B+R i proces ich rynkowego wdrażania. PO IR premiuje projekty innowacyjne oraz znajdujące się w obrębie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Inteligentny RozwójJako firma doradcza pozyskujemy dotacje unijne i posiadamy w tym zakresie doświadczenie zdobyte w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013. Specjalizujemy się w projektach ukierunkowanych na rozwój eksportu oraz Business Development. Z sukcesami pozyskiwaliśmy dotacje i wdrażali do realizacji strategie internacjonalizacji opracowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 Paszport do Eksportu.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 pozyskujemy dotacje unijne, koncentrując się na obsłudze wybranych projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), ale także projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych województw. Swoją uwagę skupiamy w szczególności na projektach ukierunkowanych na internacjonalizację działalności oraz Business Development i promocję polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Pozyskujemy także dotacje unijne na rozwój inwestycji i konkurencyjności MŚP.

Doradztwo biznesowe, Business Development, Marketing

Zajmujemy się także profesjonalnym konsultingiem biznesowym, obejmującym:

Realizujemy usługi typu Business Development. Mamy doświadczenie w dziedzinach innowacyjnych oraz w sektorze nowoczesnych technologii.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) – najważniejsze założenia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój finansowaniem obejmuje m.in. inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która posłuży stworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Dotacje unijne z PO IR przyczyniają się do tworzenia centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) wspierane są także projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Szczególne znaczenie mają przedsięwzięcia realizowane w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) – w dziedzinach stanowiących potencjał rozwojowy kraju i regionów. Środki z PO IR mogą być też przeznaczone na projekty dużej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej strategicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki, a także wdrażania innowacji oraz wsparcia dla rozwoju sfery B+R i jej integracji z sektorem przedsiębiorstw. Dotacje unijne z PO IR służą pobudzaniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe, a dzięki temu promują projekty ukierunkowane na badania naukowe i rozwój technologiczny, przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności sektora MŚP poprzez promowanie przedsiębiorczości i nowych pomysłów oraz oraz rozwój eksportu poprzez promocję polskich marek produktowych na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do kontaktu, Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

facebook google-plus  linkedin